Interactief Fryslân – zomer 2016

Agenda:

Zaterdag 18 juni: Fietstocht Groene Kaart Weststellingwerf. Zie artikel en info pag. 2.
Zaterdag 18 juni: Energie-transitie debat, van 14. 00 – 16. 30 u. Groningen
Inloop vanaf 13. 30 u. Lokatie: Heerenhuis, Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen

foto_uit_interactief_zomer_1016

Provinciale Ledenvergadering Het bestuur zal de PLV na de zomer in op zaterdag 10 september gaan organiseren. Men wil graag van u, de leden, het volgende weten: doel is om de vergadering op TERSCHELLING te houden. Het is dan echter noodzakelijk om van de deelnemers een bijdrage te vragen om de kosten te dekken.

Laat weten aan: heidetjes@ziggo.nl wat u van dit idee vindt en of u bereid bent een financiële bijdrage te leveren. Die bijdrage zal ca 25 euro per persoon gaan bedragen.


Statenfractie: Nieuwsbrief mei 2016 | actie tegen gaswinning | botsing over controle op geld | geen kernenergie, ook geen thorium | Staten kritisch over milieudienst | GL stelt vragen over PCB-vervuiling | zie voor het laatste nieuws https://www.grienlinks.nl.

GROENLINKS – OOSTSTELLINGWERF Permanente zichtbaarheid van GroenLinks.

Hieronder een inhoudelijke bijdrage van het afdelingsbestuur – GroenLinks – Ooststellingwerf. Je kunt het zien als een poging de veelgenoemde Permanente GroenLinks-Campagne plaatselijk vorm te geven en meer in het algemeen ‘de Politiek’ dichter bij de burger te brengen. In dat kader is gekozen voor een project: ‘Kraam-op-de-week-markt’ in Oosterwolde. Dit voor een periode van voorlopig één jaar.

Doelstelling: Niét op deze manier zoveel mogelijk zielen voor de partij re winnen maar het winkelend publiek de gelegenheid te geven één keer per maand het eigen zegje over politieke zaken te doen. Dit op basis van een onderwerp, dat de gemoederen in Ooststellingwerf bezighoudt. Daarbij is gekozen voor de formule: “Wat vindt u ervan?” en wordt uitgegaan van het vaak al ingenomen fractiestandpunt vóór dat het-onderwerp-in-kwestie in de gemeenteraad wordt besproken. De opzet heeft de goedkeuring van de marktmeester in Oosterwolde.

Werkwijze: Een non-agressieve benadering van passanten door twee GroenLinks sers.
De steeds terugkerende vraag die wordt gesteld is dus: “Wat vindt ú ervan?”
In een vrijwel lege maar als zodanig wel herkenbare GrLi-marktkraam, staat deze vraag ook centraal op een bord geschreven. Wellicht ‘sterke’ punten hierbij zijn dat er sprake is va een laagdrempelige actie, waarbij mannen-en-vrouwen-in-de-straat naar hun mening wordt gevraagd. Er komt geen impliciete wervingsactie achter weg en er wordt geen promotiemateriaal weggegeven. Ook valt er niets te winnen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De gegeven antwoorden worden geturfd en ter beschikking gesteld van de GrLi-(steun)fractie. Op deze manier is de partij met regelmaat zichtbaar en wordt het GrLi-standpunt naar buiten gebracht. Gerard Floor Ascha-mei-2016

Van de bestuurstafel Als aspirant-lid verwelkomt het bestuur: Bauke Sikkes, tijdelijk secretaris van de afdeling Fryske Marren. Hij is werkzaam in de kabel en telecomsector als senior customer care employee. Daarbij helpt hij klanten die hun vragen via het contactformulier stellen. Sinds begin 2014 is Bauke actief in de ondernemingsraad waar hij een sociaal geluid laat klinken. Als specialist in de sociaal media speelde hij een belangrijke rol in de verkiezingscampagne voor prov.Staten 2015. Het bestuur maakt graag in de permanente campagnecommissie van zijn kennis en kunde gebruik.


Fietstocht met GroenLinks langs de Groene Kaart

plaatje_uit_interactief_2016

Op zaterdag, 18 juni organiseert GroenLinks weer de jaarlijkse fietstocht langs de Groene Kaart. De route voert dit keer langs groene, sociale en levendige initiatieven van onderop in de Westhoek van Weststellingwerf. Daar kunt u kennismaken met interessante ondernemingen en genieten van het prachtige natuurgebied de Rottige Meenthe en langs de Linde. Noteer de datum alvast in uw agenda. Voor informatie en opgave: info@groenlinksweststellingwerf.nl Een uitgebreide route-beschrijving ligt voor u klaar.


Organiseer een zeggenschapdiscussie in jouw afdeling

Tot en met eind juni 2016 voeren we op verschillende plekken in het land de partijbrede discussie over zeggenschap en nieuwe vormen van democratie. Hoe krijgen mensen meer te zeggen over hun eigen leefomgeving? Lokale onderwerpen zoals een burgerbegroting bieden de kans om interessant input op te halen, onder andere voor de landelijke en lokale verkiezingsprogramma’s. Daarom roepen wij expliciet lokale afdelingen op om ook een discussie te organiseren. Je hoeft er eigenlijk alleen maar een datum voor te plannen en je eigen (niet)-leden en inwoners uit te nodigen!

Op GLweb is een handleiding te vinden voor de organisatie van een bijeenkomst. Je kunt er praktische tips vinden maar ook een voorbeeldprogramma, voorbeeldcasussen en discussievormen. Er is voldoende materiaal beschikbaar om een goed gesprek over het onderwerp mogelijk te maken.
Met vragen kun je contact opnemen met projectleider Gemma Lago via discussie@groenlinks.nl of 06-48974830. We plaatsen je agenda-item graag op de landelijke website!

Waarom partijdiscussies?

Partijbrede discussies zijn onderdeel van de  vernieuwing van onze partijdemocratie; we betrekken leden, maar ook geïnteresseerden van buiten en externe deskundigen intensiever bij discussies over visie en standpunten van de partij. In 2014 hebben we discussie gevoerd over militaire interventies , die we hebben afgesloten met een succesvol ledenreferendum. In 2015 ging de discussie over werken in de 21e eeuw.

INTERACTIEF – VOORJAAR 2016

De interactief is er voor alle actieve leden in Friesland; de afdelingen bij elkaar te brengen en interactie op gang te brengen tussen de afdelingen onderling, de provinciale fractie en het provinciaal bestuur. We krijgen graag nieuws en reacties. Dan kunnen we samen de vereniging meer inhoud geven: heidetjes@ziggo.nl of: grienlinks@fryslan.nl

In Memoriam

Wij ontvingen het droevige bericht dat Simone de Vries is overleden op 7 maart 2016. Simone was vanaf 2013 secretaris van het provinciaal bestuur van GrienLinks. Zij vervulde die functie op haar eigen wijze: enthousiast en betrokken. Simone werd gedreven door de overtuiging dat GroenLinks/GrienLinks dingen kan veranderen en groene en sociale politiek noodzaak is. Haar werk in Afrika voor apen, haar enthousiasme voor de Friese taal en het Friese landschap, vol overgave en overtuiging kon ze hierover vertellen.
GrienLinks/GroenLinks lag haar na aan het hart en ze zette zich onvermoeibaar in om in contact te zijn met de leden, de raadsfracties en de Statenfractie. Ze was enthousiast over de manier waarop mensen zich in Fryslân organiseren en nieuwe initiatieven nemen, zoals in energiecoöperaties. Als het even kon ging ze mee met werkbezoeken van de Statenfractie en op de Algemene Ledenvergadering ontbrak ze nooit. Ze wilde het dan niet over zichzelf of over haar ziekte hebben, maar was altijd belangstellend naar anderen en naar de ervaringen en plannen van afdelingen. Simone heeft veel betekend voor GrienLinks Fryslân. Het bestuur herinnert zich haar als een fijn, oprecht, warm en betrokken mens.

We namen op vrijdag 12 maart afscheid van Simone in het uitvaartcentrum Schoterhof in Heerenveen

Agenda

Zaterdag 19 maart 2016 ‘Doe dag’ ‘Zin in Verkiezingen’, Utrecht

Onlangs is de inschrijving voor ‘Zin in Verkiezingen’ (aanmelden via deze link) op 19 maart gestart. We roepen alle actieve  GroenLinksers op om naar deze dag te komen. Het zou goed zijn als elke afdeling met minimaal 2 mensen aanwezig is. Aanmelden:

Zaterdag 23 april 2016 Congres in de  Rijtuigenloods Amersfoort.

Informatie van Annelinde van Wouw GroenLinks Academie: De training of workshop (= korter) Functioneringsgesprekken wordt nog niet heel veel aangevraagd, terwijl alle afdelingen verplicht zijn die gesprekken te voeren. De vraag is of alle afdelingen nu een functioneringscommissie hebben ingesteld? En men weet van de training/workshop die daarbij veel kan helpen. De workshop/training kan een afdeling zelf aanvragen. Daarnaast staat er in de gereedschapskist: ‘Lokaal Politiek Personeelsbeleid’ informatie over het voeren van functioneringsgesprekken. Vragen?  mail Annelinde, academie@groenlinks.nl.


Van de bestuurstafel

De eerste bestuursvergadering van GrienLinks stond in het teken van kennismaking. Aangezien er twee nieuwe gezichten aan tafel zaten, te weten Rebecca Slijver als nieuwe penningmeester en Bertjan van de Lagemaat als nieuwe secretaris van de provinciale afdeling. Naast kennismaken hebben we stil gestaan bij de PLV van 23 januari in Leeuwarden. 
 
We kijken terug op een vergadering die vlot verliep in een goede sfeer. De combinatie met de Economie Salon is ook goed bevallen.
 
We hebben een levendige discussie gevoerd over het basisinkomen, iets waar we zeker vanuit PAL/GroenLinks de komende tijd meer van zullen horen. Naast terugkijken hebben we als bestuur vooral vooruit gekeken zo aan het begin van 2016. Wij willen dit jaar als bestuur gebruiken om de lijnen met de plaatselijke afdelingen en met de provinciale fractie verder te verstevigen, zodat we elkaar snel weten te vinden en elkaar kunnen versterken. En dat is nodig met landelijke verkiezingen op komst op zijn laatst in het voorjaar van 2017. Met onze partij die landelijk in de lift zit, vraagt dat vanaf het najaar om de nodige inzet van ons allemaal om GroenLinks zichtbaar te maken door de hele provincie. Dat moeten we samen doen en daar hebben wij elkaar als kleine afdelingen bij nodig. Jullie zullen daar de komende maanden meer over horen en we gaan ook in gesprek met het landelijk bureau om te kijken hoe zij ons daarbij kunnen ondersteunen.
      Namens het bestuur,  Bertjan van de Lagemaat  secretaris.

Weststellingwerf zoekt bestuursleden 

Gertrud van Leeuwen  raadslid fractie voorzitter in Weststellingwerf laat het volgende weten: “Onze afdeling GroenLinks Weststellingwerf  heeft sinds kort maar één bestuurslid. Gelukkig blijft de penningmeester heel goed zijn werk doen en biedt de fractie ondersteuning aan het bestuur voor een aantal praktische zaken zoals onze activiteiten jaarkalender en ledenbinding/werving.  We willen echter hoognodig uitbreiding. We hebben een oproep gedaan om bestuurlid te worden onder onze leden en sympathisanten en een advertentie uitstaan bij bureau vrijwilligerswerk. Inmiddels hebben we ook één oriënterend gesprek gehad met de afdeling Ooststellingwerf en een gesprek met de afdeling Heerenveen.Reactie? Graag naar:  Gertrud van Leeuwen www.groenlinksweststellingwerf.nlwww.gertrudvanleeuwen.nl

ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN! 

Na de ledenvergadering op 23 januari 2016 werd een ‘GroenLinks Economiesalon’ gehouden. Het thema van dit symposium was: “onvoorwaardelijk basisinkomen”.Initiatiefnemers: Brigitta Scheepsma en Jan Atze Nicolai  zijn al geruime tijd bezig met dit thema. De conclusies van deze Economiesalon zijn nog niet beschikbaar. Bijgaande foto toont een deel van de discussierende vergadering in het Tromp Theater in Leeuwarden.

Ook een leuke actie gepland? Een interessante bijeenkomst?
Gebruik deze nieuwsbrief als reclamebord!

GrienLinks Fryslân

Interactief Fryslân – Najaar 2015

AGENDA

 • Zaterdag 28 november Leeuwarden 13.30 Lange Pijp (t.o.v. Hema Nieuwestad): KLIMAATPARADE. Wees welkom en doe vooral mee op weg naar de Klimaattop in Parijs.
 • GroenLinks Smallingerland organiseert op maandag 7 december een thema-avond die geheel in het teken staat van de klimaattop in Parijs. Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) tot ongeveer 21:30 uur. Locatie: Brede School ‘De Drait’ in Drachten (Flevo 186-194, 9204 JT Drachten)
 • Dinsdagavond 15 december 20.15 uur in de Kromme Knilles Akkrum:
  KLIMAATGESPREK georganiseerd door GroenLinks Heerenveen.
  De bijeenkomst sluit aan op de klimaattop in Parijs. In deze ‘subtop’ in Akkrum zal een vertegenwoordiger van de Friese Milieufederatie ingaan op de betekenis van de resultaten van de klimaattop in Parijs en wat we er op lokaal niveau mee kunnen. In de discussie willen we verder ingaan op mogelijkheden voor actie en of/hoe GroenLinks, de Friese Milieufederatie en andere organisaties elkaar daarin kunnen versterken. Ook andere deskundigen zijn uitgenodigd. Informatie: Els Kornelis stamskor@online.nl/ 06-52058008
 • Zaterdag 23 januari 2016: Provinciale ledenvergadering (PLV). Nadere info over aanvang, locatie etc. volgt.

Een Permanente Campagne op weg naar Verkiezingen:

.. maart 2017: Herindeling Leeuwarden e.o.;
17 maart 2017: Tweede Kamer – of als het kabinet sneuvelt, eerder –
21 maart 2018: Raad
20 maart 2019: Provinciale Staten

Dat is waar we ook in Friesland aan werken. Een kerngroep moet leden, sympathisanten en geïnteresseerden betrekken bij de PC : in een soort databank deze groepen verzamelen en als er acties zijn, zoals klimaattop en demo’s maar ook op regionaal en lokaal niveau, daarbij uit die kaartenbak actieven inschakelen, vragen wat het beste bij hen past en waar ze aan mee gaan doen.
Voorstel is om in de kerngroep in ieder geval Sanne van Wees (Statenfractie medewerkster) en Joop van der Heide, (bestuursmedewerker) te laten functioneren. We willen daarbij ook een kerngroeplid dat ingevoerd is in de social media, want deze mediagroep is onlosmakelijk met de permanente campagne verweven en die moet je goed ‘uitnutten!’. Natuurlijk zijn tips, opmerkingen, bemerkingen etc. op het thema: ’Permanente Campagne’ meer dan welkom.
Geïnteresseerden graag contact leggen met: heidetjes@ziggo.nl of wees@fryslan.frl

Voortganggesprekken met volksvertegenwoordigers verplicht. Sommigen noemen het Functioneringsgesprekken, anderen Voorganggesprekken, maar hoe ze het ook noemen de Landelijke Organisatie heeft gesprekken met volksvertegenwoordigers op jaarbasis verplicht gesteld. Het provinciaal bestuur vindt het zinvol dat deze gesprekken plaats vinden en zou een constructie van uitwisseling van de afdelingen, dus bijvoorbeeld Heerenveen voert de esprekken met de raadsleden / wethouder uit Smallingerland en omgekeerd, wel voorstaan. Geef uw mening en mail naar: jochem.knol@live.nl of heidetjes@ziggo.nl

Nieuws van … De afdelingen van GroenLinks in Noordwest Friesland zijn dit jaar tot overeenstemming gekomen om richting Herindeling 2018 tot samenvoeging over te gaan vanuit het gemeentelijk samengaan van Franeker, Menaam, Het Bildt en een deel van Littenseradiel. In oktober 2015 is een bestuurlijke projectgroep ingesteld om een en ander te begeleiden. Eind 2015/begin 2016 zal deze groep op de afzonderlijke ledenvergaderingen een globale agenda presenteren voor het toewerken naar een bestuurlijke eenheid met twee afdelingen: de Westergogemeenten enerzijds, Harlingen en de eilandgemeenten  anderzijds. Een afvaardiging van WG Het Bildt heeft te kennen gegeven open te staan voor samenwerking. Eind 2015 zal hun achterban hierover een uitspraak doen. De projectgroep wil graag transparant werken en leden betrokken houden! Zodoende kiezen we voor open communicatie en staan open voor reacties, want we doen dit voor en met u! Henk Bosma GroenLinksHarlingen@live.nl.

Groenlinks Heerenveen: 2e hoorzitting over ervaringen met decentralisaties
GroenLinks Heerenveen heeft op 5 november opnieuw een hoorzitting gehouden om ervaringen te horen met de gedecentraliseerde sociale regelingen. Het was een vervolg op de bijeenkomst die in april is gehouden. GroenLinks wil ervaringen horen, vooral van de mensen die het aangaat, om waar nodig misstanden aan te kunnen kaarten in de gemeenteraad. De bijeenkomst is door zo’n 30 mensen bezocht. Een aantal resultaten: wachttijden voor keukentafelgesprekken zijn nog lang, niet van elk gesprek wordt een verslag gemaakt en genomen besluiten worden niet altijd helder toegelicht. Door de snelle veranderingen is de deskundigheid bij de gemeente en andere organisaties nog niet op pijl. Wanneer hulp wordt gevraagd, wordt dus niet altijd de juiste informatie gegeven en wanneer er onduidelijkheid is, is er ook niet één contactpersoon die een oplossing zoekt. Mensen worden er moe van, dit alles komt bovenop de vaak aanwezige lichamelijke of psychische problematiek. Men is geneigd het op te geven. Zeker wanneer blijkt dat met veel (ook digitaal ingezonden) klachten niets wordt gedaan. De verhalen die op deze bijeenkomst naar voren kwamen kunnen daarom worden gezien als het topje van de ijsberg. Voor onze fractie is dit waardevolle informatie. Het biedt aanknopingspunten voor het stellen van vragen en om punten verder uit te zoeken. Lees verder hier.

Het provinciaal bestuur, Statenfractie, steunfractie, fractie en bestuurmedewerkers wensen jullie hele mooie feestdagen en een geweldig 2016!

******************

Interactief Fryslân – Mei 2015

De interactief is er voor alle actieve leden in Friesland. Het is de bedoeling om de afdelingen bij elkaar te brengen en interactie op gang te brengen tussen de afdelingen onderling, de provinciale fractie en het provinciaal bestuur. We ontvangen daarom graag nieuws en reacties op de interactief.
Zo kunnen we samen de vereniging meer inhoud geven.

Even voorstellen: Joop van der Heide, nieuwe bestuursmedewerker, 63 jaren jong, Harlinger! Getrouwd met een Franeker! en we hebben drie prachtige dochters. Nadat ik tussentijds de fractie in de Staten heb mogen ondersteunen, Irona Groenevelt werd Wethouder op Terschelling, solliciteerde ik op de vacature bestuursmedewerker omdat Andries Bergsma daarmee stopte wegens andere werkzaamheden. Oorspronkelijk ben ik van PPR huize, ben sinds begin jaren 70 van de vorige eeuw politiek actief, was 14 jaar raadslid voor GroenLinks in Harlingen, ben journalist, touringcarchauffeur maar vooral ook vrijwilliger binnen het culturele spectrum, EHBO, toerisme en sport. Netwerken, verbinden en organiseren zijn kernbegrippen. Mijn vertrekpunt is altijd: zoeken naar wat mensen en partijen met elkaar verbind. Ik wil dan ook graag de GroenLinkse afdelingen in de provincie dichter bij elkaar brengen en interactieve acties ontplooien tussen bestuur, afdelingen en Statenfractie. Jullie horen nog van mij!

 

Nieuws: Op Terschelling en in Noord West Friesland is men nog steeds actief om te voorkomen dat op de eilanden geboord gaat worden op zoek naar gas. Liesbeth van Tongeren (Tweede Kamer GL.) bracht enkele weken geleden een werkbezoek aan het Waddengebied en er wordt gewerkt aan een strategie om de Kamer mee te krijgen in een definitief verbod voor boringen in dat Waddengebied.

Woensdag 27 mei is er een manifestatie in Den Haag, om 11 uur verzamelen op Het Plein. Voor meer informatie zie: deze pagina.

 

Agenda: Er staan een aantal interessante bijeenkomsten op de agenda!

* zaterdag 6 juni: Discussiebijeenkomst GroenLinks ‘Werken in de 21e eeuw’

Op zaterdag 6 juni organiseert GroenLinks in Groningen een discussiebijeenkomst over het onderwerp ‘Werken in de 21e eeuw’. 
De bijeenkomst vindt plaats in Het Platformtheater aan het Boterdiep 46 en begint om 10 uur. Afronding rond 15 uur. Inleiders en sprekers zijn: Mirjam de Rijk en Alfred Kleinknecht. Centraal punt in de discussie is het feit dat er door technische ontwikkelingen steeds minder werk komt, terwijl mensen voor hun inkomen van werk afhankelijk zijn. Dat probleem kan opgelost worden door het werk dat er is eerlijk te verdelen of door mensen zonder werk een fatsoenlijk inkomen te geven.
Een andere mogelijkheid is te gaan betalen voor werk dat nu door vrijwilligers wordt gedaan, bijvoorbeeld in de zorg, bij culturele instellingen en in het onderwijs. Het is in elk geval nodig dat mensen verzekerd zijn van een inkomen waarvan normaal geleefd kan worden. Dat is meer dan alleen onderdak, voedsel en kleding. Naast deze problemen met werk en inkomen speelt in deze eeuw ook de energiecrisis met het opraken van fossiele brandstoffen en het steeds sterker wordende broeikaseffect.
Wat betekent dat voor de manier waarop wij met werk omgaan?
GroenLinks is geïnteresseerd in de mening van leden, kiezers en sympathisanten van de partij. Ook niet-leden zijn dus van harte welkom bij deze discussie.

Om je voor te bereiden kun je op de discussie pagina op groenlinks.nl meer lezen over de partijbrede discussie, de startnotitie, kijk- en leestips en online bijdragen. De startnotitie kun je ook hier vinden. Je moet zelf voor de lunch zorgen, maar melk en karnemelk zijn aanwezig. Aan en rond het Boterdiep zijn ook voldoende kleine eettentjes aanwezig om snel even buitenshuis te kunnen gaan eten.

* Zondag 7 juni: Jesse Klaver in Groningen

Jesse Klaver is door de GroenLinks Tweede Kamerfractie gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij maakt momenteel een toer door Nederland om met zoveel mogelijk GroenLinks leden in gesprek te gaan. Over onze politieke inzet en over de vraag hoe GroenLinks verder kan groeien. Hij komt op zondag 7 juni naar Groningen. Hij zal daar een korte inleiding houden en dan is er anderhalf uur de tijd voor vragen en discussie. De middag begint om 14 uur en wordt om 16 uur afgesloten met een borrel.
Als je aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst moet je je snel aanmelden (dit i.v.m. de grootte van de te huren zaal).

* Zaterdag 20 juni Provinciale Ledenvergadering in Aldeboarn

Aanvang: 13.30 uur. De agenda volgt in de Griene Linkse, maar zet de datum alvast in je agenda!

 

Hebben jullie ook een leuke actie gepland? Een interessante bijeenkomst? Gebruik deze nieuwsbrief als reclamebord. Misschien kan er samenwerking ontstaan met naburige afdelingen of de provinciale club en wellicht kun je een grotere opkomst verwachten!

Tot de volgende interactie!

Namens GrienLinks Fryslân,

Joop van der Heide, bestuursmedewerker

Interactief september 2014

Hier is de agenda voor de maand september. Het nieuwe seizoen is begonnen, de eerste moties zijn hier en daar al weer ingediend en de nazomer is in volle gang. GrienLinks kijkt al weer vooruit naar het voorjaar, want dan, in maart 2015 zijn de Statenverkiezingen. De programmacommissie en de kandidatencommissie zijn al een tijdje druk bezig en volgende week gaat de PS15 campagne ook beginnen. Hieronder vind je enkele data betreffende de drie cie’s. En er is meer. Lees maar.

Agenda

 • 12 september: campagne PS15 1e Brainstormsessie.Vanaf 19:30 uur in MFC DeVerbinding, Zuidvliet 620 Leeuwarden
 • 13 september: Sluiting kandidaatstelling PS15
 • 13 september: Dag van de democratie en het GroenLinks partijbureau opent haar deuren.
 • 22 september: Debatavond over het concept verkiezingsprogramma PS15-19.Tromptheater, Trompstraat 4a Leeuwarden
 • 23 september: Landelijk zorgnetwerk: delen lokale voorbeelden zorg. Vanaf19:00 uur Landelijk Bureau Utrecht. Aanmelden en meerinfo Aanmelden en meerinfo.
 • 27 september: Leden in gesprek met het Partijbestuur van 10.00 tot 11.00 uur in Het Heerenhuis, Spilsluizen 9 in Groningen
 • 27 september: Denk mee over militaire interventies van 11.00 -15.00 uur Spilsluizen 9 te Groningen

Sluiting kandidaatstelling PS op 13 september!!!

Op 13 september sluit de kandidaatstelling voor de Provinciale Staten. Wil jij op de lijst, dan kan dat. Maar denk dus aan de sluitingsdatum. Te laat is echt te laat! Wil je zelf niet, maar ken je nog een interessante kandidaat, schroom dan niet om de druk een beetje op te voeren… bellen of een andere persoonlijke benadering helpt heel goed. Meer info via Theo Van Bruggen van de kandidatencommissie via tamvanbruggen@hetnet.nl of 06 2313 6507

Idee voor een ALV-thema of een thema-avond

Ons gewaardeerde lid Wim Minnaard en zijn partner Adrie zijn de afgelopen tijd regelmatig afgereisd naar Palestina. Graag komen zij vertellen over hun ervaringen, de diepe indruk die de bezoeken hebben gemaakt. Tijdens hun laatste bezoek hebben ze geholpen met het planten van olijfbomen. Zij komen graag naar jullie afdeling, bijvoorbeeld voor na de pauze op jullie ALV of als avondvullend programma. Voor contact: mailto:wminnaard@gmail.com

Heel veel succes in het nieuwe politieke seizoen!
Jochem Knol, voorzitter
Andries Bergsma, bestuursmedewerker (06 28 96 97 11)

Interactief mei 2014

Beste GroenLinksers,

Voor de komende week zijn er enkele activiteiten gepland in de provincie. Daarvan wilde ik jullie nog even op de hoogte stellen.
Hier komt de agenda:

Provinciale Ledenvergadering

Datum: 15 mei 2014
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Tromptheater, H.M. Trompstraat 2A, Leeuwarden

Agenda voor de Provinciale Ledenvergadering:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering, 11 januari in Munnikeburen
 4. Financieel jaarverslag 2013, incl. kascontrole, en begroting 2014.
 5. Stemmen bij volmacht (zie onderstaande toelichting)
 6. Formele benoeming van bestuursleden Grien Links, die nu nog kandidaat zijn
 7. Kandidatencommissie provinciale verkiezingen 18 maart 2015Relevante stukken:- benoemen kandidatencommissie- vaststellen plan van aanpak en opdracht aan kandidatencommissie (zie onderstaande toelichting)- vaststellen profielschetsen kandidaten
 8. Verslag Programmacommissie over de voortgang van het verkiezingsprogramma
 9. Verslag van de Campagnecommissie.Start van de campagne 28 februari. Wie, wat, waar ???Voorstel voor thema tijdens de campagne: de 3 decentralisaties (3 D’s).Vanaf januari 2015 vinden er drie Transities plaats:- de participatiewet naar de gemeente- transitie van AWBZ (Zorgkantoor) naar WMO bij de gemeente en- transitie van de jeugdwet van de Provincie naar de gemeente.Welke rol moet de provincie spelen bij de decentralisatie van deze taken naar de gemeenten ?
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

17 mei Verkiezingsmarkt met kandidaat Isabelle Diks

Isabelle zal deze zaterdag enkele afdelingen bezoeken en meehelpen met de campagneactiviteit aldaar. Isabelle bezoekt Oosterwolde, Heerenveen, Drachten en Leeuwarden.
Op 20 mei a.s. organiseert de afdeling Heerenveen een discussieavond over zonnepanelen op huurderswoningen (Op elk dak een zonnebak).
Op die avond is een forum samengesteld bestaande uit Wethouder Sienbenga (vvd) van de gemeente Heerenveen, Rein Swart van woningcorporatie Accolade, Janny Mulder van de Huurders belangenvereniging en Sybrand Frietema de Vries van Us Kooperaasje. De discussieleider is Retze van der Honing.
Het is de bedoeling de het forum niet alleen met elkaar discussieert maar vooral ook met de zaal.
Ik hoop dat je hier wat aandacht aan kan besteden zodat andere afdelingen op de hoogte van onze activiteit zijn.

GroenLinks contactdag Jeugdzorg

Vanaf januari 2015 gaan de gemeenten over alle jeugdhulp. Dat betekent onder andere dat jeugdzorg en jeugd-GGZ verantwoordelijkheid van de gemeenten worden. Wat betekent dat voor jou als gemeenteraadslid of wethouder? Hoe bewaak je de continuïteit als de zorg over gaat van provincie naar gemeente? Zaterdag 24 mei gaan GroenLinksers over dit soort vragen met elkaar in gesprek.

Tweede Kamerlid Linda Voortman zal ’s ochtends vertellen wat de rol van de Tweede Kamer is bij de transitie en transformatie van de jeugdzorg en wat de komende maanden de lijn van GroenLinks zal zijn. Provinciaal Statenlid Gerda van Galen bespreekt de stand van zaken in de provincie gaat en geeft aan wat aandachtspunten zijn.

In het middagprogramma zal de programmamanager van o.a. de gemeenten Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer ingaan op de vraag wat de veranderingen praktisch betekenen voor de gemeenten.

Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en nadere kennismaking van iedereen die in GroenLinks met het onderwerp Jeugdzorg te maken heeft: onze raadsleden en wethouders kunnen beter met elkaar communiceren als we dezelfde kennis hebben en als we elkaar kennen en de lijntjes kort zijn.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door Eduard van Zuijlen.

Waar: GroenLinkspand, Coehoornsingel 87

Voor wie: Voor alle gemeenteraadsleden, wethouders en belangstellenden van GroenLinks.

Je kunt je aanmelden via groenlinks@provinciegroningen.nl. In verband met de lunch horen we graag zo snel mogelijk van je.

Programma

9.30 inloop met koffie
10.00 uitleg opzet dag, korte kennismaking

Stand van zaken
10.15 – 10.45 Gerda van Galen: huidige stand van zake provincie- overdracht
10.50 – 11.20 Linda Voortman: rol Tweede Kamer nu & volgend jaar
11.30 – 12.00 vragenronde

12.00-12.30 lunch

13:00 – 14:00: Praktijkvoorbeelden
14.00-14.30 uitreiking reader+ uitwisseling contactgegevens
14.30 Afsluiting

Veel plezier toegewenst met de Europese Verkiezingsactiviteiten!

Andries Bergsma
Bestuursmedewerker