“Internet, en snel een beetje!”

“Snel internet is een belangrijke voorziening voor alle inwoners in Fryslân en moet voor iedereen betaalbaar zijn”, vindt GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing. Al jaren zijn bewoners en organisaties bezig om voor elkaar te krijgen dat iedereen in Fryslân toegang heeft tot snel internet. Dat is nog steeds niet gelukt. De Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft onderzoek naar de problemen uitgevoerd en diverse aanbevelingen gedaan. In de Statenvergadering van 23 mei 2018 stelde het college voor om alle aanbevelingen over te nemen. GrienLinks stemde daar vóór en diende twee amendementen mee in.Verder lezen

Superfluch ynternet’ komt stadich op gong

glasvezel GrienLinks stipet de provinsjale finânsiering fan ‘superfluch ynternet’ yn it bûtengebiet, ek al hat de tarieding fan de subsydzje- en lieningsregeling op ‘e nij fertraging oprûn. “It is in nij fakgebiet foar de provinsje, wy moatte hjir noch yn thús reitsje”, sa ferklearre deputearre Sietske Poepjes (CDA) dizze fertraging.

It giet om mar leafst sechtich miljoen euro. It jild wurdt op twa ferskillende wizen ynsetten: foar in part as subsydzje en foar in part as in liening mei in tolve jier rinnende rinte fan twa persint. De grutte netwurkbedriuwen geane út fan in kostenpost fan gemiddeld 3200 euro foar oanslutingen yn it meast ‘ûnrindabele’ bûtengebiet. Dy bedriuwen wolle sels net mear as tûzen euro de oansluting ynvestearje. It ‘gat’ fan 2200 euro wurdt troch de provinsjale regeling ferlytse: der is skielk subsydzje mooglik fan 500 euro de oanslu-ting, plus de al neamde liening.
Verder lezen

Internet van iedereen

internet Retze van der Honing bepleitte tijdens de Statenvergadering op 27 november 2013 het ondersteunen van samenwerkingsverbanden en coöperaties om glasvezelkabel in nog niet bekabelde gebieden aan te leggen in plaats van een subsidie aan de zg. ‘eindgebruikers’: “Als je subsidie aan de eindgebruiker geeft, spek je daarmee rechtstreeks de kabelbedrijven. Je kunt er beter voor zorgen dat het netwerk in eigenaarschap van de gebruiker zelf komt.” Het voorstel van GS ging over het instellen van een breedbandfonds en het stimuleren van het aanleggen van snel internet in de ‘witte gebieden’. De GrienLinksmotie PS 27-11-2013 GrienLinks motie vlug internet – eigenaarschap werd niet ondersteund door de andere partijen.

Snel internet voor iedereen

pc In Fryslân zijn nog zogenaamde ‘witte’ gebieden, waar mensen nog via een telefoonlijn internet hebben. Dat is onwenselijk, vindt het college van GS én vinden ook de hele Provinciale Staten. Maar hoe dat op te lossen is, is een minder vanzelfsprekend verhaal. Twee jaar geleden hebben GS het idee geopperd een concurrerend bedrijf op te richten op het gebied van internetverbindingen. Die notitie is afgekeurd omdat er te veel haken en ogen aan dat plan zaten. In de PS van 20 maart 2013 lag een ‘startnotitie’ voor, een soort richtinggevend document. De uitwerking moet nog volgen, als PS zeggen dat het de goede oplossingsrichting is. GS stellen in de startnotitie voor ons te richten op de genoemde ‘witte’ gebieden en alleen het netwerk aanleggen (de fysieke structuur). De notitie is aangepast door een amendement van de coalitiepartijen (CDA, FNP, PvdA) en diverse moties van andere partijen. Gedeputeerde Poepjes nam een indrukwekkend aantal moties over (negen!), waarvan er vijf ook mee door GrienLinks waren ingediend. De notitie is vervolgens unaniem ‘ter kennis genomen’. Verder lezen