Vragen over het on hold zetten van het Frysk Programma Landelijk Gebied

foto Idzegea gebiedsproces

Onlangs hebben de nieuwe landelijke coalitiepartijen een streep gehaald door de plannen voor een transitiefonds van ruim 24 miljard voor stikstofmaatregelen. Daardoor is het onduidelijk in hoeverre de provincie de plannen uit het Frysk Programma Landelijk Gebied kan uitvoeren. Gedeputeerde Wiersma zette het daarom onlangs namens het college voorlopig on hold, en wilde het stuk alleen ter kennisgeving aan de Staten voorleggen, in plaats van ter vaststelling. Verschillende oppositiepartijen, waaronder GrienLinks, PvdA, PvdD, D66 en Steatelid Jonker dienden daarom een interpellatieverzoek in. Hun doel was om meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het FPLG. Helaas kregen ze geen gelegenheid het interpellatiedebat te voeren. Ook kregen ze geen ruimte om hierover nog moties vreemd in te dienen. Daarom stellen de fracties nu schriftelijke vragen. Verder lezen

Kritiek op college vanwege standpunt vrijheid van meningsuiting van ambtenaren

“Voorzitter, Soms is het goed om bewust stil te staan bij de verworvenheden van onze democratie, en de zo vanzelfsprekend voelende vrijheden te herbevestigen. Want verworvenheden kun je ook verliezen. Zo vanzelfsprekend zijn ze niet, zien we elders. De discussie van vandaag in deze Staten plaatsen wij binnen die bredere context. Zo is het beeld ontstaan in de media dat de vrije, open en veilige werksfeer binnen ons ambtelijk apparaat is aangetast. Verder lezen

GrienLinks tegen verdere verschraling openbaar busvervoer

“Hoe zorgen we dat inwoners in de dorpen, scholieren, mensen die niet in staat zijn op een andere manier te reizen, gebruik kunnen blijven maken van de voorzieningen? Hoe zorgen we dat de leefbaarheid in de dorpen op peil blijft? En hoe krijgen we de reiziger weer terug?”, vroeg Statenlid Elsa van der Hoek zich af in het interpellatiedebat over het openbaar busvervoer op 25 mei 2022. Ze diende een motie in om het openbaar vervoer op het huidige niveau te houden in plaats van het aanbod met 9% te verminderen. Helaas werd het voorstel niet aangenomen.Verder lezen