Alternatieven voor Deltaplan en Lelylijn?

“Het mag duidelijk zijn dat wij tegen het Deltaplan zijn in deze veel te grootschalige vorm, maar vóór woningbouw en verbeterd openbaar vervoer, passend bij onze mooie provincie”, zei GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek in het debat over het Deltaplan op 13 juli 2022. Ze diende een motie van de FNP mee in om te kijken naar mogelijke alternatieven en een motie om te zorgen dat er geen beslissingen worden genomen zonder voorafgaand debat.
Verder lezen

Concretere doelen voor gesprek over toekomst landbouw

Jochem Knol daagde het college op 25 november 2020 uit om concretere doelen in de startnotitie landbouwagenda te noemen en daarbij uit te gaan van de problematiek in de leefomgeving. Het voorstel voor concrete doelen werd aangenomen. Ook stemde een meerderheid voor het opnemen van de voedseltransitie in de landbouwagenda. En een krappe meerderheid stemde voor het expliciet uitwerken van extensief boeren als verdienmodel. Maar meer aandacht voor de leefomgeving als uitgangspunt bij de gesprekken met de boeren kreeg onvoldoende steun in de Staten. Kortom, een gecompliceerd en politiek gevoelig dossier. Verder lezen

Streep door de ”stroomweg’ Leeuwarden-Sneek

GroenLinks fractievoorzitters uit Leeuwarden, Sneek, Littenseradiel en de provincie spreken zich uit tegen plannen voor een nieuwe weg van Sneek naar Leeuwarden, dwars door kwetsbaar landschap.

Te Gast geplaatst in Leeuwarder Courant dinsdag 18 april 2017

Tijdens de Statenvergadering op 19 april 2017 diende de GrienLinks statenfractie een motie van 50plus mee in om geen plannen te maken voor een nieuwe weg tussen Sneek en Leeuwarden. De motie werd aangenomen. Verder lezen

Landschap op orde, de bijen komen terug

bloemenmeisjes‘Grutsk op ‘e romte’ heet de ‘structuurvisie’ van de provincie Fryslân, die Provinciale Staten 26 maart 2014 hebben aangenomen. Daarin staat beschreven wat de provincie waardevol vindt van het Friese landschap. Denk aan bijvoorbeeld oude polderdijkjes, oude riviertjes, dorpssilhouetten en terpen. De provincie verplicht zichzelf die waardevolle onderdelen in stand te houden. Gemeenten krijgen die verplichting niet opgelegd, maar ze krijgen wel een nadrukkelijk verzoek, rekening te houden met wat er in deze ‘structuurvisie’ staat. GrienLinks is – net als bijna alle Statenfracties – lovend over deze structuurvisie, maar zal wel kritisch kijken naar de uitvoering. En GrienLinks had graag gezien, dat we het landschap nóg mooier maken, door te stimuleren dat er bloemrijke weide- en akkerranden worden aangelegd, ten behoeve van de bijen.
Verder lezen