Meerderheid Staten wil geen beperkende regels voor landbouw – NRK rapport

Op 27 september 2023 werd het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Terugblikonderzoek duurzame landbouw’ behandeld. Al eerder gaf de GrienLinks fractie aan verbijsterd te zijn over de terughoudende aanpak van de provincie in de transitie naar een natuurinclusieve en grondgebonden landbouw. Jochem Knol diende op 27 september een motie in, samen met PvdD, om de ruimtelijke instrumenten die er zijn (grondgebondenheid, grootte van de stallen) nu op een rij te zetten en een keus te maken voor de inzet ervan. Dit was ook de aanbeveling van de NRK. Verder lezen

Koeien in de wei

Weiland bij Wammert Dinsdag 3 maart 2015 stond onderstaand artikel van Retze van der Honing in de Leeuwarder Courant

Tjeerd de Groot, voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisaties (NZO), constateert (volgens een artikel in de LC-20150226-Zuivel- koe hort in de weivan 26 februari) dat de Friese overheden de schaalvergroting in de melkveehouderij faciliteren. Hij denkt dat de schaalvergroting een bedreiging is voor o.a. de weidegang van koeien. Terwijl juist overheden deze aspecten zou moeten borgen bij hun vergunningverlening, aldus de voorzitter van de NZO in het artikel.

Wij denken dat Tjeerd de Groot een punt heeft. De provinciale politiek is hier echter nog niet aan toe. In 2013 en 2014 werden er in de Staten van Friesland discussies gevoerd over de juridische ruimte voor het afgeven van deze vergunningen (de Verordening Ruimte). Dé kans voor de provinciale politici om te sturen. GrienLinks diende verschillende amendementen in over beperking van de bouwblokgrootte van de stallen (maximaal 1,5 hectare in plaats van de door Gedeputeerde Staten voorgestelde 3 hectare), over grondgebondenheid (80 % ruwvoer van het land in plaats van 50%) en een motie over onderzoek naar het in de wei laten lopen van koeien (weidegang). Alle amendementen en moties konden niet rekenen op voldoende steun in de Staten. De boeren sloegen vervolgens aan het bouwen van grotere stallen om zich voor te bereiden op het afschaffen van de melkquota.Verder lezen

Provincie moet voortouw nemen voor een echt duurzame landbouwprovincie

contrast In de herfst 2014 zal de landbouwagenda geëvalueerd worden. Maar bij de vaststelling van 482-b-Verordening Romte Fryslân 2014op 18 juni 2014 (en hier 483-a-PS voorstel Verordening Romte Fryslan 2014) zullen de normen voor de grootschalige stallen in de melkveehouderij vastgelegd worden. Ook wordt op die 18e juni d467-b-Beleidsnotitie Intensieve veehouderijin onze provinice besproken. Hieronder een overzicht van de informatie die op dit moment voorhanden is. En ons standpunt.

Retze van der Honing: “Wij willen graag dat GS en PS intensieve veehouderij (varkens-, kippen- en geitenteelt) aan banden legt en het standpunt over de schaalvergroting in de melkveehouderij herziet. Daarnaast gaan we pleiten (bij de evaluatie van de landbouwagenda in de herfst van 2014) voor meer investeringen in de ontwikkeling van kennis in de biologische landbouw, die dan meteen ook uitgewisseld moet worden met de ‘gangbare’ landbouw. Zowel in de wetenschap als aan de boerenkeukentafel! Wij willen naar een intensieve ecologische landbouw.
Verder lezen

Schriftelijke vragen van GrienLinks betreffende schaalvergroting in de landbouw.


Kern van de vragen is, wat de provincie doet met aanvragen voor schaalvergroting van melkveehouderijbedrijven in deze provincie zolang de exacte eisen t.a.v. plaatsgebondenheid nog niet zijn uitgewerkt en opgenomen in de Verordening Ruimte.
Dat is weer met een half jaar uitgesteld.
GrienLinks maakt zich daar zorgen over. “Het is helder dat GrienLinks niet op zeer grote melkveehouderijbedrijven zitten te wachten. Wat doet het college bijvoorbeeld wanneer er een aanvraag komt voor het samenvoegen van bedrijven tot 1 bedrijf van bijv. 800 koeien? Ik weet niet of dat dan tegen te houden is.” zegt Groeneveld.
De vragen:Verder lezen

Schaalvergroting melkveehouderij gaat door in Fryslân

Schaalvergroting melkveehouderij gaat door in Fryslân

Irona Groeneveld was boos op de PvdA-gedeputeerde en de PvdA-fractie: “Waarom wilt u zo graag de melkveehouders van dienst zijn die grote aantallen koeien willen houden? Zowel de LTO (land- en tuinbouw
organisatie) zelf, als staatssecretaris Bleker, maar ook de VN rapporteur over voedsel pleiten voor verduurzaming van de melkveehouderij. En daar past schaalvergroting niet in.

GrienLinks wil graag dat wij in Fryslân een keus maken vóór grond- en plaatsgebonden melkveehouderij, vóór een beperking in aantal hectares voor stalbebebouwing (namelijk maximaal 2 ha en geen onbeperkt aantal!) en vóór een beperking van het aantal koeien, dus tot 300 nge (=250 koeien). Laten we hier in ons groene Fryslân een goed voorbeeld geven!”
Verder lezen

Fryslân ruimste normen schaalvergroting melkveehouderij: dat kan niet!

OPINIE Irona Groeneveld

Afgelopen woensdag presenteerde staatssecretaris Bleker zijn visie op de veeteelt in de toekomst. Die moet verduurzamen en niet ongelimiteerd vergroten, stelt Bleker. Voorlopig handhaaft hij de norm van 250 melkkoeien en 1,5 ha bouwoppervlak.
Zowat tegelijk behandelen Provinciale Staten de Friese visie op de melkveehouderij: schaalvergroting moet kunnen stellen Gedeputeerde Staten, tot 500 koeien en 3 ha bebouwing.
GrienLinks gelooft het bijna niet: daarmee heeft Fryslân landelijk gezien de ruimste normen op het gebied van schaalvergroting. Dat kan niet: ook op melkveehouderij-gebied moet Fryslân de groenste en meest duurzame provincie van Nederland zijn. Bovendien negeren zowel Bleker als GS het biologisch boeren: deze tak laat al decennia lang zien dat je gezond, groen, goed voor het landschap, diervriendelijk en antibioticavrij kunt boeren.

Eerlijk, gezond en diervriendelijk voedsel
Een poosje terug was er op televisie een programma over de Salon de Guste in Turijn. Die wordt iedere twee jaar gehouden en daar komen mensen die iets hebben met voedsel dat lekker, puur en eerlijk is. Die mensen willen voedsel met smaak. Maar ook voedsel waarvan de productie het milieu niet belast. Voedsel dat het ecosysteem niet verstoort of de biodiversiteit. Voedsel van dieren die een dierwaardig leven hebben gehad. En voedsel dat eerlijk is in de zin dat boeren een eerlijke prijs ontvangen. Het was een inspirerend programma: er is aandacht voor de regio, voor kleinschaligheid, herkenbaarheid van eten en duurzaamheid. Regionaal produceren levert op deze gebieden veel winst op. Deze beweging is wereldwijd gaande.Verder lezen