GrienLinks, PvdA en CU: Creëer extra plekken om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen

De capaciteit die het COA heeft om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen, staat mede door de situatie in Afghanistan onder grote druk. Er moeten snel extra plekken komen om vluchtelingen op te vangen. Het demissionaire kabinet heeft de Commissaris van de Koning (CvdK) en het college van Gedeputeerde Staten (GS) daarom een brief gestuurd. In de brief wordt dringend verzocht om snel door te geven of er in Fryslân extra plek is om asielzoekers en vergunninghouders op te kunnen vangen. De Friese Statenfracties van de PvdA, GrienLinks en ChristenUnie willen dat er snel gehoor wordt gegeven aan de oproep van het kabinet. De fracties zien graag dat GS en de CvdK, in zijn rol als Rijksheer, een actieve rol pakken om voor extra opvanglocaties te zorgen. Daarom hebben zij schriftelijke vragen gesteld.Verder lezen

Motie oproep aan kabinet over vluchtelingen Griekenland in Staten aangenomen

vluchtelingen Friesland
Kinderen in AZC Burgum
In de Staten van 25 januari 2017 is de motie Vluchtelingen in nood van GrienLinks, mee ingediend door SP, PvdA, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren, aangenomen. Met 29 stemmen voor (GL, SP, PvdA, PvdD, CU, D66, 50plus en het CDA) en 13 stemmen tegen (van de VVD, FNP, PVV en FFP). In de motie wordt aan het college van Friesland gevraagd: ” de Nederlandse regering met klem te verzoeken om met inzet van alle hiervoor beschikbaar gestelde middelen haast te maken met het bieden van humanitaire hulp en opvang van vluchtelingen en er bij de minister op aan te dringen dat er meer gebruik gemaakt wordt van de beschikbare infrastructuur, zoals lege centra in Fryslân.” Verder lezen

GL kreeg Albayrak naar Fryslân

Albayrak1 Staatssecretaris Albayrak is maandag 19 oktober in Fryslan geweest om te komen praten over ‘de Friese aanpak’ van de noodopvang van (ex)asielzoekers. Het was een besloten gesprek tussen de woordvoerders van de politieke partijen in de Staten en vertegenwoordigers van de Vereniging van Friese Gemeenten. Albayrak was uitgenodigd door de Staten in een brief die (samen met een gift van 40.000 euro voor de noodopvang in Fryslan) is vastgesteld in de staten van 24 juni 2009. Het initiatief hiervoor was genomen door de GrienLinks statenfractie.
De woordvoerder van GrienLinks heeft een aantal zaken genoteerd uit de mond van Albayrak:

* Zij heeft in Friesland 159 dossiers
* Ze wil de zaak pragmatisch benaderen
* Haar inzet is dat gemeente, Dienst Terugkeer & Vertrek en IND elkaar vinden op het niveau van de individuele dossiers
* Als iets niet loopt, dan mag VFG / gemeente bellen naar Albayrak / justitie
* Albayrak erkent dat Fryslân een grote rol heeft gespeeld bij het zichtbaar maken van de gaten in de wetgeving en de problematiek van de noodopvang, door de Friese aanpak. Ook is er de bereidheid in Fryslân om mee te werken aan de oplossing.
* Albayrak vond het goed dat dit gesprek plaatsvond, met zowel provincie als Friese gemeenten aan tafel. Ze zou dat in meer provincies willen.
Voor een uitgebreid verslag zie Irona’s weblog.
Artikel in het Fries Dagblad hierover

PvdA stemt tegen voorstel GrienLinks voor geld voor noodopvang

In september diende de GrienLinks statenfractie een voorstel in voor het jaar 2008 40.000 euro over te maken naar de stichting Respons voor noodhulp. Dit geld is bedoeld voor bed, bad en brood voor mensen die legaal in Nederland zijn, maar geen recht hebben op voorzieningen (en ook niet mogen werken). Deze mensen hebben geen onderdak omdat het Rijk nog steeds niet (ondanks beloften voor een sluitende aanpak) opvang regelt voor deze groep. De PvdA wilde ‘nog niet’ voor het voorstel stemmen, dus hebben we het voorstel aangehouden.
In december hebben we het opnieuw ingediend.

motiegl.png
Tot onze grote verbazing kwam de PvdA met een compleet nieuw voorstel in de vorm van
een amendement. Zij willen dat Leeuwarden in 2009 eerst met de andere gemeenten een
fonds oprichten. En als dat gelukt is, zou de provincie 40.000 euro aan Leeuwarden
betalen voor het fonds. Op zich niet erg, als het een voorstel was geweest
aanvullend op ons voorstel. Zelfs prima. Maar dat was niet zo. Met het amendement
vervingen ze ons voorstel. En daarmee was geld voor 2008 van de baan én in 2009
afhankelijk gemaakt van overleg tussen de gemeenten. Lees ook Irona Groeneveld hierover
Dus wél erg. Verder lezen

GroenLinks vraagt staatssecretaris Albayrak om snelle opvang voor bewoners Witmarsum

vluchtelingendemo.jpg
Naïma Azough en Wijnand Duyvendak(GroenLinks) hebben door middel van kamervragen aangedrongen op snelle opvang voor de bewoners van de noodopvang in Witmarsum. De Friese Statenfractie GrienLinks zocht contact met de Tweede Kamerfractie over Witmarsum, toen duidelijk werd dat de Staten niet bereid waren zich in te zetten voor een oplossing. In de Statenvergadering van 19 december dioenden SP en GrienLinks een motie in, waarin het College van GS gevraagd werd een oplossing te zoeken voor de problemen. De motie werd niet gesteund door PvdA en CDA en afgeraden door het College.

Fractievoorzitter Groeneveld: “De problemen in Witmarsum maken opnieuw duidelijk dat er gaten in de Vreemdelingenwet zitten als het gaat om onderdak. Of het nu gaat om oude- of nieuwe wetters, er zijn mensen die wel een tweede procedure in Nederland af mogen wachten, maar geen recht hebben op opvang. Dat is belachelijk en onmenselijk.”

Ook de gemeente Wûnseradiel is niet bereid een oplossing te zoeken voor de problemen. Burgemeester Piersma geeft aan dat de gemeente voor de oude wetters genoeg heeft gedaan (mensen die voor 1 april 2001 een asielaanvraag ingediend hebben). De nieuwe wetters zijn nu echt een verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris, vindt Piersma.

Groeneveld kan daar wel inkomen. “Vandaar dat we in Den Haag druk proberen op te bouwen” zegt ze. “Natuurlijk pakte onze Tweede Kamer fractie dit op. Laat deze PvdA staatssecretaris nu maar eens helder zijn; is het echt de bedoeling van de nieuwe Vreemdelingenwet geweest dat er mensen op straat belanden? En wil zij daar de verantwoordelijkheid voor nemen?

Schriftelijke vragen van de leden Duyvendak en Azough (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie over de sluiting van de noodopvangvoorziening Witmarsum

  1. Kent u het bericht¹ dat door de op handen zijnde sluiting van de noodopvangvoorziening Witmarsum een twintigtal asielzoekers, waaronder kinderen en hoogbejaarden, op straat dreigen te belanden?
  2. Klopt het dat deze groep asielzoekers in Nederland mag verblijven in afwachting van de uitkomst op hun verblijfsaanvraag, maar dat er niet van overheidswege voorzien wordt in huisvesting en levensonderhoud? Zo ja, waarom wordt aan deze groep geen huisvesting aangeboden?
  3. Wat gaat u doen om te voorkomen dat deze groep asielzoekers op straat belandt, met alle mogelijke schrijnende gevolgen van dien? Bent u bereid om de bewoners van de noodopvangvoorziening Witmarsum zo snel mogelijk huisvesting en levensonderhoud aan te bieden in een COA-opvangvoorziening?

Den Haag, 9 januari 2008

1. Asielzoekers na 5 jaar mogelijk alsnog op straat’, reformatorisch Dagblad 21 december 2007.