Vragen over kosten provincie voor ‘verbonden’ partijen

Klik hier voor de tekst in het Nederlands

De fraksjes fan FNP, GrienLinks en 50PLUS yn Provinsje Steaten fan Fryslân (PS) wolle mear ynsjoch yn de koste-ûntwikkelings fan de ferbûne partijen en mienskiplike regelingen. Dat stelle se foar yn in suggestje oan de Noardlike Rekkenkeamer. It giet om organisaasjes dêr’t alle jierren in finansjele bydrage oan betelle wurde moat. De partijen wolle mear ynsjoch om’t de kosten de lêste jierren bot tanaam binne, wylst de finansjele posysje fan de provinsje minder wurdt. Verder lezen