Opinie: Landbouw zet de hakken in het zand

Jochem Knol reageert op het verzet van de boeren tegen de maatregelen op landbouwgebied. Hij pleit voor een duidelijke aanpak: “Men verwijt de minister niet te luisteren, maar beseffen de boeren wel dat de overheid ook andere belangen moet meewegen in de keuzes die gemaakt worden? De hakken in het zand blijven zetten kan niet meer.” Verder lezen

Opinie: Stikstof, natuur en landbouw

Opinie door Jochem Knol

Fryslân is een landbouwprovincie bij uitstek. Door lage prijzen voor de landbouwproducten zijn boeren genoodzaakt veel te produceren. Dat levert spanning op met de wensen voor schone lucht, een gezonde bodem en helder water. Landbouw en natuur zijn kwetsbare ecosystemen, we moeten een zorgvuldig evenwicht zoeken, wat kan wel en wat kan niet.Verder lezen

Standpunt over uitspraken Wilders

grondwet Iedereen heeft recht in deze samenleving op een gelijke behandeling, dat staat in artikel 1 van de Grondwet. Als iemand, of een groep, op grond van wat dan ook, wordt uitgesloten of gediscrimineerd, gaan wij daar voor staan, doen (in ieder geval) wij onze monden open. Femke Halsema zegt: “Ons land is van oudsher gebouwd op politieke, religieuze en culturele minderheden. U (tegen Geert Wilders) vertegenwoordigt geen meerderheid, ik doe dat ook niet. Een democratie van minderheden kan alleen bestaan als wij elkaar gelijkwaardig als individuen tegemoet treden en elkaar niet opsluiten in groepsidentiteiten.”

Ruzie, haat en uitsluiting zijn in het verleden al nooit de oplossing gebleken voor problemen in een samenleving. Beter, vinden wij, is het om niet het conflict te verscherpen dat er al ligt, maar ervoor te kiezen om een manier te vinden om er met elkaar uit te komen. We moeten ieder in onze eigen waarden kunnen blijven, en vooral in dialoog gaan met elkaar.

Dit wordt steeds belangrijker, omdat – volgens een rapport van de Europese Commissie Racisme en Integratie (ECRI) in oktober 2013 – er in Nederland erg veel schort aan het antidiscriminatiebeleid en ons gedrag naar minderheden. LINK naar artikel over dit rapport

De uitspraak van de heer Wilders: ‘wij willen (..) als het even kan minder Marokkanen’ tijdens een campagneactiviteit (12 maart) en het gebeuren op de verkiezingsavond (19 maart) met de vraag van de heer Wilders aan de zaal of ze ‘meer of minder Marokkanen in Den Haag en in Nederland’ wilden, keuren wij af.

Verder lezen

GrienLinks achter Vitens en college over Israël en de Palestijnen

465-Vitens-11-logo-dBOD-950x600 De statenfracties van ChristenUnie, VVD, CDA en PVV probeerden 22 januari 2014 met een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ de Friese Provinciale Staten een uitspraak te ontlokken over waterleidingbedrijf Vitens. Dat bedrijf (voor 13 procent eigendom van de provincie Fryslân) heeft zich teruggetrokken uit een ‘intentie tot samenwerking’ met het Israëlische waterleidingbedrijf Mekorot. Dit omdat dit bedrijf actief is in de bezette gebieden op de Westoever van de Jordaan.
In de motie werd het college van GS gevraagd, de Vitens-leiding over te halen het besluit terug te draaien. GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing vond het een onevenwichtig voorstel. “It feit dat Mekorot aktyf is yn de besette gebieten, wurdt yn de moasje fan de ChristenUnie net neamd.”
Verder lezen

Vrije, onafhankelijke pers

wurkje ff GrienLinks heeft zich bij gelegenheid vaker druk gemaakt over de aanwezigheid van een vrije pers. Ook de Friese Koers, PVV en anderen hebben hier in het verleden wel moties voor ingediend. De pers in Fryslân staat onder druk en beleeft moeilijke tijden. “Dat jildt sawol foar de skriuwende as de pratende pers”, zei Retze van der Honing, bij de behandeling van de begroting voor 2014 op 6 november 2013. GrienLinks maakt zich daar zorgen over, in die zin dat een kritische, onafhankelijke pers niet gemist kan worden. Maar vervlakking en verschraling dreigt in de nieuwsvoorziening over en voor de Fryske mienskip. “Wy fine it hiel normaal dat in omrop jild kriget om bygelyks de Kulturele Haadstêd yn byld te bringen, mar wy fine it soms minder fan belang in krityske en ûnôfhinklike ûndersykssjoernalistyk oerein te hâlden”, legde Van der Honing uit.Verder lezen

GrienLinks: geen fusie met PvdA – uitgaan van eigen kracht

Ineke van Gent stelde op 2 oktober dat GroenLinks na moet gaan denken over fusie
met de PvdA. Irona Groeneveld, fractievoorzitter in Provinciale Staten, denkt daar
anders over. “GroenLinks heeft een eigen toegevoegde waarde.. De PvdA verkwanselt in
de kabinetsformatie de groene thema’s. Je moet niet reageren vanuit macht of
verlies, maar uitgaan van je eigen kracht. Ik ben lid van GroenLinks. Als ik dit
wilde, was ik wel lid geworden van de PvdA.”
Een uitgebreid gesprek hierover op Omrop Fryslân vind je :
hier