De petitie van de bond Friese Vogel Wachten (BFVW) is misleidend

De petitie van de bond Friese Vogel Wachten (BFVW) is misleidend. Dat zegt fractievoorzitter van GrienLinks in de Provinciale Staten van Fryslân Retze van der Honing. Zijn partij begon vorige week de petitie www.laatliggendatei.nl waarmee een verbod op het rapen van kievitseieren wordt bepleit.

Als reactie begon de BVFW ook een petitie met als oproep “De Friese bescherming van weidevogels moet blijven”. “Op deze manier wordt verwarring gezaaid en kunnen mensen denken dat ze tekenen voor het verbod om kievitseieren te rapen. Maar in werkelijkheid gaat het er om dat de BVFW wil bereiken dat de eieren geraapt mogen worden. En dat is precies wat de petitie www.laatliggendatei.nl wil voorkomen.” Volgens van der Honing is het goede nieuws dat de stemmen van de petitie van de BVWF met deze vraagstelling kunnen worden opgeteld bij die van www.laatliggendatei.nl. Inmiddels is de petitie Laat Liggen dat Ei! door ruim 530 mensen ondertekend.

Voor meer informatie
Retze van der Honing
0658886062

Schriftelijke vragen van GrienLinks betreffende schaalvergroting in de landbouw.


Kern van de vragen is, wat de provincie doet met aanvragen voor schaalvergroting van melkveehouderijbedrijven in deze provincie zolang de exacte eisen t.a.v. plaatsgebondenheid nog niet zijn uitgewerkt en opgenomen in de Verordening Ruimte.
Dat is weer met een half jaar uitgesteld.
GrienLinks maakt zich daar zorgen over. “Het is helder dat GrienLinks niet op zeer grote melkveehouderijbedrijven zitten te wachten. Wat doet het college bijvoorbeeld wanneer er een aanvraag komt voor het samenvoegen van bedrijven tot 1 bedrijf van bijv. 800 koeien? Ik weet niet of dat dan tegen te houden is.” zegt Groeneveld.
De vragen:Verder lezen

Compensatie weidevogels en de J van Jorwert

Persbericht

GrienLinks: compensatie weidevogels nog haalbaar nu J van Jorwert niet door gaat?

De statenfractie van GrienLinks twijfelt er aan of de compensatie voor weidevogels – voor De Haak, Wiarda en Stroomland – nog wel gehaald kan worden nu de ‘J van Jorwert’ niet door gaat. De fractie wil van Gedeputeerde Kramer weten wat dit besluit van de gemeenteraad van Littenseradiel betekent voor het weidevogelbeleid en de aanleg van de EHS rond Jorwert.

Irona Groeneveld, fractievoorzitter: “In het gebied rond Jorwert is een hoop geïnvesteerd ten behoeve van het weidevogelbeleid. De twee verbindingszones tussen de natuurgebieden hadden een positieve impuls kunnen hebben. Een gemiste kans voor de gemeenteraad van Littenseradiel”. Groeneveld wil weten of Kramer hierover in gesprek gaat met het college of op een andere manier actie onderneemt. “Dat wil ik graag weten voordat we de nota natuur bespreken op 13 juni in de Statencommissie”, aldus Groeneveld.

GrienLinks stelde gedeputeerde Kramer de volgende vragen:

De gemeenteraad van Littenseradiel heeft het voorstel van B&W om te komen tot de ‘J van Jorwert’ (verbinding van de natuurgebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder door middel van twee zones waar niet gebouwd mag worden) afgewezen. Deze verbindingszones zouden de kans creëren om te komen tot een kerngebied voor weidevogels.

Was u bekend met het voornemen van het College van B&W om deze plannen aan de gemeenteraad voor te leggen?
Zou het doorgaan van deze plannen een positieve impuls betekend hebben voor het weidevogelbeleid van de provincie?
Wat vindt u er van dat de gemeenteraad deze plannen heeft afgekeurd?
Bent u van plan hierop actie te ondernemen?
Hoe verhouden de compensatieverplichtingen met betrekking tot ‘De Haak’ van Leeuwarden, het woningbouwplan ‘Wiarda’ en ontwikkelingsgebied ‘Stroomland’ bij Leeuwarden zich tot de situatie rond Jorwert en de eventuele aanpassing van de EHS?
Wilt u deze vragen beantwoorden voor 11 juni, zodat we de beantwoording nog mee kunnen nemen bij de behandeling van de nota natuur op 13 juni 2012?

PVV en GrienLinks verbaasd over subsidie voor glossy magazine

PERSBERICHT PVV GrienLinks
PVV en GrienLinks verbaasd over subsidie voor glossy magazine

De Statenfracties van de PVV en GrienLinks zijn verbaasd over een bericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 13 april 2012 over het gebruik van provinciale subsidie voor de uitgifte van een glossy spiritueel magazine. Schriftelijk vragen zij het College van GS opheldering over deze subsidie.
De fracties zijn benieuwd naar de opdrachtgever van dit glossy magazine. “We willen weten of Fryslân Marketing bij deze uitgave is betrokken,” zegt GrienLinks fractievoorzitter Irona Groeneveld. “En als ze er niet bij betrokken zijn, willen we weten waarom niet.”
Ook willen de fracties weten wat de criteria zijn voor het toekennen van zo’n subsidie. “Voor de transparantie is het goed om te weten aan welke criteria subsidie voor een glossy moet voldoen,” zegt PVV fractievoorzitter Otto van der Galiën. Verder willen de fracties weten of er nog meer aanvragen voor subsidies zijn voor glossy’s.

GrienLinks: Otter in Fryslân behouden

PERSBERICHT

GrienLinks: Otter in Fryslân behouden
Tien jaar geleden is de otter opnieuw geïntroduceerd in de Nederlandse natuur. Ook in Fryslân – waar anders – zijn de otters uitgezet. Nu al wordt de otter opnieuw bedreigd met uitsterven. Dat hebben de Stichting Das & Boom en het Otterstation woensdag geschreven in een brief aan de staatssecretaris van EL & I. GrienLinks vindt dat we er alles aan moeten doen om een levensvatbare populatie van dit mooie dier in Nederland te behouden. De otter hoort bij Nederland en speciaal bij Fryslân. Daarom heeft Statenlid Irona Groeneveld vragen gesteld aan het college. Groeneveld: “Ik wil dat rapport bespreken in PS en kijken wat wij als provincie kunnen doen om dat prachtige beest in Fryslân te kunnen houden. Het is te gek dat we eerst de otter opnieuw in Fryslân uitzetten en vervolgens laten verkommeren en uitsterven.”

De vragen van GrienLinks aan het College van GS:

Stichting Das en Boom stelt, dat de otter 10 jaar na introductie, opnieuw uit dreigt te sterven. De Stichting vraagt een aantal acties van de staatssecretaris, waaronder het bekend maken van een rapport van Alterra uit 2011 over dit onderwerp. De betreffende brief is bijgevoegd. De otter is in Fryslân uitgezet en daarmee het symbool geworden van de mooie schone Friese natuur. GrienLinks heeft in verband hiermee de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de otter behouden moet blijven voor Fryslân / Nederland?

2. a. Wilt u er bij de staatssecretaris op aandringen het rapport van Alterra over de otter zo snel mogelijk openbaar te maken?
b. Heeft u er zicht op hoeveel otters er op dit moment in Fryslân voorkomen, wat de stand van de populatie is en hoeveel otters er door verkeer omkomen?
c. Ben u bereid om de Friese Otterpopulatie te (laten) monitoren?

3. Bent u het met ons eens dat de provincie, gezien het nieuwe bestuursakkoord natuur, ook een verantwoordelijkheid heeft t.a.v. het in stand houden van soorten en het beheren van natuur?

4. Wilt u vanuit dat oogpunt het rapport van Alterra, samen met een collegevoorstel over de Friese aanpak van de otter en de gevolge van dit rapport voor te nemen maatregelen, aan PS aanbieden ter behandeling?

GroenLinks pleit voor uitbreiding statiegeld

De regering moet het statiegeld op PET-flessen niet afschaffen, maar uitbreiden. Dat bepleit Liesbeth van Tongeren vandaag in het debat met staatssecretaris Atsma over afval en verpakkingen.

Helaas valt Atsma weer eens door de mand. Hij zegt te willen werken aan het recyclen van afval en verpakkingen, maar ondertussen schaft hij het statiegeld op plastic flessen af. Dat terwijl statiegeld juist heel effectief is. Je denkt wel twee keer na om een lege fles weg te gooien als je er in de supermarkt geld voor terugkrijgt. Er is veel steun in de samenleving voor statiegeld. Een ruime meerderheid van de consumenten en ook supermarktketen Aldi is er voorstander van, aldus Van Tongeren.

GroenLinks wil het statiegeld niet afschaffen, maar juist uitbreiden. Van Tongeren: Ik zou ook graag statiegeld op die kleine flesjes willen zien. Dat voorkomt dat mensen ze op straat of in het bos weggooien. We moeten toe naar een economie waarin afval niet bestaat. Een economie waarin we grondstoffen eindeloos hergebruiken. Statiegeld op grote en kleine flessen is daarvoor broodnodig.

Persbericht – 7 maart -Liesbeth van Tongeren

» Teken de petitie! Een echte held kiest statiegeld