Vervolgvragen over economische impactanalyse stikstof/landbouw

Er was eens.. een gedeputeerde (Douwstra) die een lezing hield in campagnetijd (februari 2023) over de landbouw, de natuur, de stikstofmaatregelen en de gevolgen daarvan. Hij haalde daarbij voorbeelden aan uit een economische impactanalyse die wel bij hem bekend was, maar bij navraag (nog) niet openbaar bleek. De Statenfracties van PvdD, GL, SP en D66 vroegen om bekendmaking van deze economische impactanalyse. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, dus vroegen de partijen in november in vervolg vragen om hier nu met spoed gehoor aan te geven. Verder lezen

Vragen over misverstanden oorzaak blauwtongvirus

De Friese Statenfracties van de PvdA, GL, en PvdD willen boven tafel krijgen hoe de provincie aankijkt tegen een gesuggereerde relatie tussen ‘natte natuur’ en het voorkomen van het blauwtongvirus. Dit virus verspreidt zich rap door onze provincie, en baart onze fracties grote zorgen. Daarom stellen de fractiesvragen aan het college. Verder lezen

Schriftelijke vragen drugsresten in mestvergisters – plus aanvullende vragen over zware metalen

Op 14 oktober jl. werd bekend dat twintig mestvergisters in Noord-Nederland tijdelijk op slot worden gezet na de vondst van amfetamine (LC, 14 oktober). Het ging om 20 van de 33 onderzochte mestvergisters. D66, GrienLinks, SP, PvdD en PvdA stelden op 27 oktober 2023 schriftelijke vragen aan het college. Nadat bekend werd dat er in het digestaat (het afvalproduct van mestvergisters) van 82% van de mestvergisters ook te hoge gehalten van zware metalen en drugsresten aangetroffen waren, stelden de partijen op 7 november aanvullende schriftelijke vragen. Verder lezen

Vragen over uitspraken herijking landbouwagenda

De PvdA, GrienLinks, SP, D66 en PvdD willen duidelijkheid over de veranderingen die mogelijk gaan plaatsvinden in de Landbouwagenda. Zij stelden vragen op 25 augustus 2023. De partijen vroegen om opheldering over een brief van Gedeputeerde Staten over het herijken van de Friese Landbouwagenda en uitspraken in de media van landbouwgedeputeerde Femke Wiersma. Op 18 oktober stelden de partijen aanvullende vragen . Verder lezen