De staveringskwestje – in stoarm yn in glês wetter?

abc

Uterlik 1 oktober 2013 stiet der in fergees te brûken ‘staveringshifker’ (‘spellingscontrole’) foar it Frysk op ynternet, ek brûkber foar mobile telefoan en as ‘app’. De kâns is lykwols grut dat it dan giet om de hjoeddeiske stavering, dus noch sûnder de (beheinde) wizigingen dêr’t de Fryske Akademy drok mei oan it wurk is. “Dat jout mear tiid om nochris nei dy wizigingen te sjen”, sei deputearre Jannewietske de Vries oan de ein fan in debat, freedtejûn 28 juny yn It Aljemint, de konferinsjeseal yn in ferboude tsjerke achter de Fryske Akademy yn Ljouwert.Verder lezen

Stavering Frysk wurdt justjes oanpast

staveringOp ûnderdieltsjes wurdt de stavering (‘spelling’) fan it Frysk justjes oanpast. Provinsjale Steaten hawwe dat 24 april 2013 yn begjinsel besletten. Dat barde ienriedich, yn tsjinstelling ta 1976. Want doe wiene net allinne de Steaten, mar ek de measte fraksjes ferdield oer de oanpassing fan de stavering.

De Fryske Akademy kin no fierder oan ‘e slach mei it útwurkjen fan de oanpassing. Letter dit jier of begjin 2014 – is it stribjen – sille de Steaten gear oer de feitlike oanpassings. Wannear’t dy fan krêft wurde is lykwols noch ûnwis.
In pear skriftlike fragen fan GrienLinks yn april 2011 hawwe dit yn gong setten.Verder lezen

Fan ‘wizânsje’ oant ‘fokabulêre’

Foar ‘Actief’ gie ik woansdeitejûn as ferslachjouwer nei it earste Frysk diktee fan Tytsjerksteradiel. Om der goed ferslach fan dwaan te kinnen, moast ik der de hiele jûn wol bybliuwe, wie myn idee. Dan koe ‘k foar’t selde meidwaan.

Wethâlder Houkje Rijpstra soe de tekst foarlêze, dy’t de Burgumer Rienk de Haan skreaun hie. As âld-meiwurker fan de Fryske Akademy is him dat wol tabetroud. De wethâlder like, op de boppeseal fan de bibleteek yn Burgum, sa senuweftich wol as de dielnimmers. It wiene der heechút fjirtjin, mar dochs moasten der noch in pear tafels en stuollen by setten wurde. Omt wy – fanwege it gefaar fan ôfsjen? – net stiif neist elkoar sitte mochten, wie de romte ek noch oan de krappe kant.
Verder lezen

GrienLinks wol Grien Boekje foar it Frysk

GrienLinks wol Grien Boekje foar it Frysk

Irona Groeneveld, fraksjefoarsitter fan GrienLinks, giet de útdaging oan dy’t Jan Schotanus yn de LC fan 8 april opsmiten hat oer in Fryske wurdlist, it Griene Boekje foar it Frysk. Sy freget Deputearre Steaten oft sy ek ree binne om de ferantwurdlikens te nimmen foar sa’n Grien Boekje. Groeneveld: “De Provinsjale Steaten hawwe ommers ek de offisjele Fryske stavering fan 1980 fêststeld. Dan kinne wy no ek noch wolris sjen nei hoe oft ús taal him sûnttiid ûntwikkele hat. Der is in soad ûndúdlikens oer hoe oft guon wurden eins skreaun wurde moatte. Wy wollle der wol wat oan dwaan. No DS noch.”

GL fragen Grien Boekje foar it Frysk dd 12042011