Minder fleis ite is goed foar minske en miljeu

gezond In oprop om faker fegetarysk iten beskikber te stellen yn it ‘bedriuwsrestaurant’ fan it Provinsjehûs én foar de ‘bûtentsjinst’, hat steatelid Retze van der Honing (GrienLinks) woansdei 16 desimber 2015 omearme. Minder fleis ite is net allinne sûn foar minsken, mar ek foar it miljeu. “Minder fee draacht by oan minder útstjit fan CO2 en methaan en remmet sa de klimaatferoaring”, neffens Van der Honing.Verder lezen