Waar was GrienLinks deze week?

29 augustus – 7 september 2013

P1090940Op 28 augustus startte het politieke jaar voor de fractie. Op de fractiedag in Oudermirdum hebben Retze, Irona, Kees, Nico, Sanne en Gerrit de lijn uitgezet voor het komende jaar. Met nieuwe ideeën, oude maar belangrijke thema’s en nieuwe energie.
29 augustus woonden Irona en Gerrit de sectormiddag bij over het aanvalsplan wonen dat we Provincie heeft gemaakt. Vraag aan de gemeenten was: wat zijn jullie prioriteiten en wat gaan we op korte termijn concreet doen?
4 september hebben Retze en Irona het GL-geluid laten horen in de commissies B&M en LLW over o.a. Noordervisie, het Rekenkamerrapport over de Noordelijke kenniseconomie, University Campus Fryslân en het plan van aanpak Van Harinxmakanaal.
gouverneursplein5 september heeft Irona op de thema-dag over weidevogelvriendelijk boeren de uitkomsten van een GrienLinks-onderzoek aangeboden aan Gedeputeerde Johannes Kramer. Het onderzoek ging over “weidevogels en shared space”, meer informatie elders op deze site. Er was veel belangstelling voor het rapport: alle meegenomen exemplaren zijn uitgedeeld en we hebben diverse mensen het rapport digitaal nagestuurd. We hebben Johannes Kramer opgeroepen het principe van shared space mee te nemen in verdere plannen voor weidevogels. En we hebben LTO opgroepen om met ons in gesprek te gaan over ons rapport.
en op 6 september was Irona op het Gouverneursplein toen de jury van Culturele Hoofdstad bekendmaakte dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 wordt. Het plein ontplofte! Gefeliciteerd Fryslân!

Waar was GrienLinks deze week?

13 tot 25 mei 2013

13 mei overlegden het bestuur van GrienLinks Fryslân en de statenfractie over o.a. actuele politieke zaken en blikten alvast vooruit naar de verkiezingen.
15 mei hebben Retze, Irona en Gerrit bij de informerende commissie over Windstreek gehoord wat de stand van zaken is. Een aantal sprekers vertelde hun invalshoek bij de discussie rond windmolens en zoekgebieden. Dat waren o.a. mevr. Reitsma van Stichting Houd Fryslân Mooi, wethouder Akkerman van gemeente SúdWest Fryslân, dhr. Vellinga van dorpsbelang Reduzum en Gedeputeerd Konst van de provincie.
P110026217 mei bezochten Kees Terwisscha, Gerrit en Irona de familie Hylkema in Tjerkwerd, om te kijken naar en te praten over hun windmolens en het belang daarvan voor de omliggende dorpen. Bovendien hanteert de familie Hykema bij hun melkveebedrijf het principe van “Pure Graze”. We hebben door het weiland gelopen en gezien hoe dat werkt. Heel inspirerend!
22 mei was Statendag en hebben Retze en Irona het GrienLinks geluid laten horen bij o.a. de jaarstukken, het Fries Museum en het interpellatiedebat over Thialf. Daarna hebben ze de Rede van Fryslân bijgewoond, die dit jaar gehouden werd door Bernard Wientjes.
24 mei is Retze naar Groningen gereisd voor het overleg met de Noordelijke GroenLinks Statenleden en wethouders. Ze keken onder meer vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Waar was GrienLinks deze week?

22 april – 12 mei 2013

WP_20130507_21_05_53_SmartShoot22 april voerden Retze en Irona overleg met Project Windlandschap NO-Fryslân
24 april brachten Retze en Irona verschillende GL-punten in in de vergadering van Provinciale Staten, o.a. over ganzen en het NRK-rapport “Energie in beweging”.
24 april trakteerde de GrienLinks-fractie in het kader van Earthday op bloemenzaad. Goed voor de biodiversiteit en dus voor de bijen!
ajf mei 20137 mei was Irona bij een contactavond van de Agrarische Jongeren Friesland. Samen met andere woordvoerders landbouw was ze te gast op het boerenbedrijf van de fam. Kooistra in Hallum. De toekomst van jonge boeren stond op de agenda. Een inspirerende avond, met als afsluiting een glaasje verse melk!
8 mei woonden Retze, Irona, Gerrit en Sanne de woontop Fryslân bij, die speciaal voor Provinciale Staten georganiseerd was. Het ging vooral om de analyse van de situatie, de oplossingen komen de volgende bijeenkomst. O.a. professor Priemus, directeur Hoekstra WoonFriesland en wethouder Ketelaar gaven hun visie.

Waar was GrienLinks deze week?

Hiddema vertelt3 april waren Gerrit en Irona bij een informatieve commissie over de visie t.a..v het veenweidegebied
5 en 6 april keek Irona op een andere manier naar het vormgeven van de maatschappij, in de cursus “út leafde foar de wrâld” van Tûmba
10 april hebben Retze en Irona hun bijdrage geleverd in de Statencommissies o.a. over ganzen, rapport Noordelijke Rekenkamer over het energiebeleid en de cultuurketen Drachten
15 april was Irona bij de presentatie van “wetterwâlden, gebiedsvisie door 13 ver. van Dorpsbelangen (foto: Hiddema aan het vertellen)
Karel vd Linden als model17 april waren Retze en Irona weer actief in de Statencommissie, o.a. over Wurkje foar Fryslân en financieringsinstrumenten
19 april overlegden Retze en Irona met GroenLinks Súdwest Fryslân over duurzame energie.
20 april was Irona bij een modeshow van Fair Trade kleding in Burgum, waar o.a. GL-raadslid Karel van der Linden in mee liep. (foto: Karel vd Linden als model)

Waar was GrienLinks deze week?

22 tot 29 maart 2013

Op vrijdag 22 maart gingen Sanne, Gerrit, Kees en Irona op bezoek bij de GroenLinks raadsfractie van Harlingen. We spraken met het college, o.a. met Roel Sluiter en Maria Le Roi, over de plannen rond de traverse, de haven, het referendum rond de herindeling en nog veel meer.

ovl PAL/GLRetze en Sanne waren woensdag 27 maart op bezoek bij Partoer en spraken over de ontwikkelingen op het terrein van sociaal beleid.

De raadsfractie van PAL/GroenLinks kwam op 27 maart met wethouder Isabelle Diks langs op te overleggen onder het genot van een broodje. We hebben het onder andere gehad over windmolens, weidevogels, de eetbare stad en de IJshal Leeuwarden. Altijd goed om bij te praten met elkaar!

Verder woonden Retze en Irona op 27 maart informatiebijeenkomsten bij over Noordervisie, Culturele Hoofdstad, subsidieverstrekking en Europese Economische programma’s die interessant zijn voor het Noorden.

Waar was GrienLinks deze week? 4 – 14 oktober 2012

8 oktober liep Irona samen met Sietske Poepjes, Miranda werkman en nog 6 modellen een modeshow voor Sari Joure, dat al 10 jaar duurzame Fairtrade kleding verkoopt. Daar werkt GrienLinks graag aan mee! Modeshow 8 oktober 2012

10 oktober trakteerde GrienLinks de commissies LLW en B&M in het kader van Dag van de Duurzaamheid op Fair Trade chocolade-koekjes. Dat werd gewaardeerd! Retze en Irona hebben zich geweerd bij onderwerpen als de Begroting 2013, het grondbeleid –zie aparte artikelen op de website – het plattelandsbeleid en het externe onderzoek naar de vergunningverlening van de REC.

11 oktober begeleidde Irona het Statenspel, waarin een groep scholieren van het ROC uit Drachten een Statenvergadering naspelen. (foto hierboven)

17 oktober hebben Retze en Irona 3 amendementen (2 over het onderzoek naar de vergunningverlening van de REC en 1 over het plattelandsbeleid) en 1 motie (over de rol van de CdK bij de politieke aansturing door het college) binnengehaald. En met SP, D66, VVD, PVV en CU dienden ze bij de discussie over het grondbeleid een motie van wantrouwen in. Waarom, en wat er allemaal besproken is, dat lees je in de nieuwsbrief elders op deze site.

18 oktober diverse berichten over de motie van wantrouwen aan het college en Retzes reactie op het debat: o.a. op de radio: Nijs | Omrop Fryslân – Alle dagen nij!