Vragen over geld voor langdurig beheer gruttoland

De grutto heeft het zwaar, in 1970 waren er nog 120.000 broedparen, nu nog 25.000. Om de vogel, maar ook andere weidevogels te helpen is het Aanvalsplan Grutto opgesteld. In Fryslân wordt hier invulling aan gegeven, maar de plannen stagneren door onduidelijkheid over de financiering van het langdurige beheer van deze gebieden. De GroenLinks Tweede Kamerfractie stelde daarom vragen. Ook diverse provinciale fracties, waaronder ook de GrienLinksfractie in Fryslân stelden vragen . Verder lezen

Statenfracties maken zich zorgen over gif in grutto’s

De Statenfracties GrienLinks, PvdD, SP en D66 maken zich ernstig zorgen over de hoeveelheden gif die wordt aangetroffen in grutto’s. Door hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma is onderzoek gedaan naar de leverinhoud van elf volwassen grutto’s. In de onderzochte levers zijn in totaal 49 verschillende landbouwgiffen, zoals glyfosaat aangetroffen. Tevens zijn medicijnresten, producten van persoonlijke verzorging en industriële chemicaliën in de onderzochte levers in verhoogde gehalten aanwezig. De fracties stellen vragen aan het college. Verder lezen

Motie weidevogelcompensatie vooraf regelen aangenomen!

Klik hjir foar de Fryske tekst

“Weidevogelland moeten we zoveel mogelijk behouden en áls het aangetast wordt, vóóraf regelen dat er ander weidevogelland geschikt wordt gemaakt. Hiervoor dienen we samen met de PvdD, SP, D66, PvdA, FNP, Statenlid Wiersma en het CDA en de ChristenUnie een motie in om dit in beleid vast te leggen,” zegt Jochem Knol namens alle indienende partijen tijdens de Statenvergadering op 22 februari 2023. De motie werd aangenomen met 35 stemmen voor en 7 stemmen tegen (PVV, FvD, Wymenga, Goudzwaard).

Verder lezen