Ver­kiezings­pro­gram­ma Fryslan Ferbynt
Samen­vatting

Fryslan Ferbynt: it kin gewoan

Beter klimaat, een beter bestaan en betere natuur: it kin gewoan

GrienLinks Fryslân wil een provincie waar alle mensen welkom zijn en iedereen zich thuis voelt. Met respect voor onze natuur en voor al onze inwoners. GrienLinks Fryslân zet zich maximaal in voor een beter klimaat, een beter bestaan en betere natuur. Samen met de inwoners van Fryslân.

Herstel van vertrouwen: it kin gewoan

Verbinding zoeken. Daar staat GrienLinks Fryslân voor. Herstel van het vertrouwen tussen de inwoners van Fryslân en de politiek is nodig.

Daarom willen we dat de provincie toegankelijk is voor álle inwoners. De menselijke maat staat voorop bij alle regels van de provincie.

We luisteren naar de inwoners van onze mooie provincie. En we durven eerlijk te zijn over wat wel kan en wat niet. Want te lang zijn problemen niet aangepakt en zijn oplossingen uitgesteld.

Geen energiearmoede en wel energie besparen: it kin gewoan

De zorg voor onze omgeving is een belangrijke taak van de provincie. De zeespiegel stijgt. En heel veel mensen leven in een gebied onder de zeespiegel. De mensen na ons verwachten nu maatregelen van ons. Maatregelen die zorgen voor droge voeten later en voor een betaalbaar klimaat later.

GrienLinks zet vol in op energiebesparing en betaalbare woningen. We willen vooral mensen met lagere inkomens extra helpen. Opbrengsten van windmolens moeten bijvoorbeeld niet naar grote bedrijven gaan, maar naar inwoners en verenigingen.

Duidelijkheid voor boer én natuur: it kin gewoan

Boeren én onze natuur willen duidelijkheid. De balans tussen wat de natuur aankan en het intensieve gebruik van de grond is zoek. Er zijn steeds minder verschillende soorten planten en dieren. Dat moet anders. Oplossing voor deze problemen vraagt veel inzet van boeren. Denk aan minder gebruik van gif en minder uitstof van stikstof. GrienLinks wil deze problemen oplossen. Samen met de boeren en zonder dat de boeren dat merken in hun portemonnee.

Herstel van de natuur is en blijft nodig. We moeten de kwaliteit van omgeving om ons heen verbeteren. Voor GrienLinks kan dat niet wachten. Afspraak is afspraak. Schoon water, schone lucht en een schone bodem is geen luxe: iederéén heeft recht op schoon water, schone lucht en een schone bodem. Boeren, inwoners en bedrijven moeten zich samen inzetten voor minder gif en minder stikstof.

GrienLinks wil dat de provincie inzet op circulariteit. Als we nu iets maken, moeten we ook nu nadenken hoe we de materialen later opnieuw kunnen gebruiken. Want zo blijft onze provincie schoon. En schuiven we problemen niet door naar onze kinderen en hun kinderen.

Een veilig, gastvrij en menswaardig Fryslân: it kin gewoan

Onze provincie heeft een prachtige eigen taal en cultuur. Daar zijn we zuinig op. En trots. GrienLinks wil maximale inzet van de provincie om de taal en cultuur te houden. De provincie moet mensen en verenigingen steunen die zich inzetten voor anderen. Voor GrienLinks is iedereen in Fryslân gelijk. We willen dat alle mensen zich veilig voelen. Er gebeurt heel veel in de wereld. De provincie Fryslân moet goed zorgen voor mensen die veiligheid zoeken. Zodat zij zich veilig voelen en menswaardig kunnen leven.

Dit is onze visie op de toekomst van Fryslân. En het is een oproep onze belangrijkste Friese kernwaarde – verbondenheid – te koesteren door goed met elkaar en onze omgeving om te gaan. Zorg dat Fryslân ook voor de generaties na ons leefbaar blijft. Stem daarom op 15 maart GrienLinks.