Ver­kiezings­pro­gram­ma Fryslan Ferbynt
Samen­vatting

In ons verkiezingsprogramma ‘Fryslân ferbynt’ geven we uitgebreid aan waar GrienLinks voor staat. Samen met de bewoners van Fryslân gaan we ons best doen om duidelijke keuzes te maken op het gebied van klimaat, bestaanszekerheid en natuur.

Herstel van vertrouwen

Verbinding zoeken. Dat is waar GrienLinks Fryslân voor staat. We weten dat gewerkt moet worden aan herstel van het vertrouwen tussen de bewoners van Fryslân en de politiek. Daarom willen we dat de provincie toegankelijk is voor alle inwoners en dat binnen de regels de menselijke maat leidend is. Luisteren, maar ook eerlijk durven zijn over wat wel en niet kan, want te lang zijn problemen niet aangepakt en zijn oplossingen uitgesteld.

Voorkom energiearmoede door energiebesparing

De provincie kan lang niet alles oplossen, maar heeft wel een belangrijke taak in de zorg voor onze omgeving. We leven met heel veel mensen in een gebied dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. De zeespiegel stijgt. De generaties na ons mogen van ons verwachten dat we nu maatregelen nemen om droge voeten te houden en de gevolgen van de klimaatverandering betaalbaar te houden. GrienLinks zet daarom vol in op energiebesparing en betaalbare woningen, waarbij we vooral mensen met lagere inkomens willen helpen. De opbrengsten van bijvoorbeeld windmolens moeten niet naar grote bedrijven gaan, maar ten goede komen aan onze inwoners en verenigingen.

Duidelijkheid voor de boeren én de natuur

Boeren én onze natuur vragen om duidelijkheid. De balans tussen wat de natuur aankan en het intensieve gebruik van de grond is zoek. Het aantal soorten planten en dieren neemt nog steeds af. Dat moet anders. We vragen heel veel van individuele boeren, zoals het terugdringen van het gebruik van gif en het verlagen van de uitstoot van stikstof. GrienLinks wil samen met de boeren die uitdaging aangaan en de kennis die boeren hebben gebruiken. Daarbij verliezen we de inkomenspositie van boeren niet uit het oog. Maar de natuur moet worden hersteld en de kwaliteit van onze omgeving moeten we verbeteren. Dat kan wat GrienLinks betreft niet wachten, afspraak is afspraak. Iedereen heeft recht op schoon water, schone lucht en een schone bodem. Dat mag geen luxe zijn. Maar het betekent ook dat niet alleen de boeren, maar ook inwoners en bedrijven zich moeten inzetten om stikstof en het gebruik van gif terug te dringen. We moeten zuinig zijn met onze grondstoffen. GrienLinks wil dat de provincie inzet op circulariteit. Als we nu iets maken, moeten we ook nu al nadenken over hoe we de gebruikte materialen later weer opnieuw kunnen gebruiken. Zo houden we onze provincie schoon en schuiven we problemen niet door naar onze kinderen.

Een veilig, gastvrij en menswaardig Fryslân

We wonen in een provincie met een prachtige eigen taal en cultuur. Daar zijn we zuinig en trots op. De provincie moet zich dan ook inzetten voor het behoud van onze taal en cultuur. Ook mensen en verenigingen die zich sterk maken voor anderen verdienen de steun van de provincie. Voor GrienLinks is iedereen in Fryslân gelijk en we willen dat alle mensen zich veilig voelen. Er gebeurt heel veel in de wereld en ook Fryslân heeft een eigen verantwoordelijkheid om mensen die veiligheid zoeken op te vangen en een menswaardig bestaan te geven.