Verkiezingsprogramma: onze standpunten

1. Fryslân ferbynt

GrienLinks wil werken aan een provincie waar alle mensen welkom zijn en zich thuis voelen. Met respect voor onze natuur en voor al onze inwoners. Dat is een grote opgave want er zijn veel problemen en er is wantrouwen naar het bestuur en de politiek. We zoeken de verbinding met de inwoners om onze bijdrage te leveren aan het tegengaan van extreme droogte en wateroverlast. Veranderen biedt kansen. GrienLinks staat voor mensen die het niet breed hebben en daardoor in de problemen komen. We hebben er ook oog voor dat het aantal planten en dieren nog verder afneemt. Door bijvoorbeeld het bouwen van goed geïsoleerde en betaalbare woningen in onze Friese dorpen en steden helpen we mensen en het milieu. Groen en sociaal gaan samen! In ons verkiezingsprogramma geven we aan wat we willen. We staan altijd open voor suggesties. Neem gerust contact met ons op.

Wij hebben in Fryslân onze wortels in een gebied dat gevormd is door land en water. Zonder dat we daar dagelijks bij stilstaan, is die Friese bodem van klei, veen en zand samen met het waterrijke landschap door de eeuwen heen ontstaan. Het Friese land is met elkaar verbonden door terpen en polders. We wonen, werken en recreëren er in verbinding met de natuur.

Tenminste dat willen we graag. We zijn de verbinding met de natuur steeds meer kwijtgeraakt. Daar merken we nu de gevolgen van. Zo staat de kwaliteit van onze Friese bodem onder druk door gif en stikstof. De lage waterpeilen zorgen in delen van de provincie voor snellere toename van het zout in de bodem en voor het verdwijnen van veen. Dat leidt tot onvruchtbaar land. Het aantal weidevogels holt achteruit. Net als het aantal insectensoorten.

De manier waarop we met ons land zijn omgegaan door landinrichting, intensieve landbouw, de aanleg van wegen en woningbouw heeft de verscheidenheid van het Friese landschap en de natuur geen goed gedaan. Herstel is van groot belang. Juist de provincie heeft een heel belangrijke rol bij het in stand houden en beheren daarvan. Daar maakt GrienLinks zich sterk voor. Met inbreng en respect van alle mensen in Fryslân.

Want Fryslân is een provincie om van te houden en om trots op te zijn. Met onze eigen taal, onze eigen sporten, onze eigen cultuur en een zekere eigenzinnigheid. Er is veel dat ons Friezen met elkaar verbindt. Toch krijgt niet iedereen in Fryslân dezelfde kansen. Voor GrienLinks is dat onacceptabel. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en mee kunnen doen. De Friese mienskip vormen we immers samen.

GrienLinks maakt zich hard voor een gastvrij Fryslân waarin iedereen zich thuis voelt en een Fryslân dat in verbinding staat met de rest van de wereld. GrienLinks heeft voor Fryslân grote ambities op het gebied van brede welvaart, welzijn en duurzaamheid.

De verandering naar een groener, veiliger en socialer Fryslân is voorzichtig in gang gezet, maar het zal sneller moeten om de provincie leefbaar en de mienskip iepen te houden. GrienLinks zal zich de komende vier jaar met hart en ziel inspannen voor:

 • Herstel van de natuur en biodiversiteit
 • Betaalbaar wonen in geïsoleerde woningen
 • Een veilige en fijne omgeving in de dorpen, steden en op het platteland
 • Gelijke kansen voor iedereen in de Friese Mienskip

De liefde voor ús lân zit bij veel Friezen diep. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat dit land ons niet toekomt. Het land bestaat al eeuwen en wij zijn hier maar tijdelijk. We hebben de provincie te leen. Daarom hebben we de verantwoordelijkheid om goed voor Fryslân te zorgen.

Door verschillen van inzicht over hoe we Fryslân leefbaar houden staat ons gevoel van verbondenheid onder druk. Laten we als mienskip onze behulpzaamheid samen met onze andere sociale waarden inzetten voor een groen en op de toekomst gericht Fryslân. Laten we onze mentaliteit van hard werken inzetten om ervoor te zorgen dat onze kinderen en de generaties daarna hier ook een goed leven hebben.

Dit programma is niet alleen een visie op de toekomst van Fryslân. Het is ook een oproep onze belangrijkste Friese kernwaarde – de verbondenheid – te koesteren door goed met elkaar en onze omgeving om te gaan. Zorg dat Fryslân ook voor de generaties na ons leefbaar blijft. Stem daarom op 15 maart GrienLinks.

2. Herstel van natuur en biodiversiteit

2.1 Natuur en landschap

Het landschap is van iedereen en verandert voortdurend. Het landschap is in honderden jaren gevormd, waarbij mensen een steeds grotere rol zijn gaan spelen. Landinrichting, intensieve landbouw, de aanleg van wegen en woningbouw hebben de verscheidenheid van het Friese landschap en de natuur aangetast. Er zijn te veel weilanden met alleen raaigras, zonder kruiden, waterrijke rustplaatsen voor insecten en schuilplaatsen voor weidevogels. Dit vormt voor deze planten en dieren een bedreiging. Daarom is niet alleen behoud, maar ook herstel van ons landschap en onze natuurwaarden van groot belang. Bij de aanleg van bijvoorbeeld wegen en de bouw van huizen is herstel en adequate compensatie van biodiversiteit en noodzakelijk.

GrienLinks wil dat de provincie staat voor:

 • Het behoud van de bestaande en ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden rond de steden en dorpen. Daarvoor werkt de provincie samen met andere overheden en natuurbeherende organisaties, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, particulier grondbeheer en It Fryske Gea.
 • Het versnellen van het ontwikkelen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN,vroeger EHS geheten), zodat we in 2028 klaar zijn. GrienLinks wil dat het netwerk met verbindingszones ‘afgemaakt’ en verder uitgebreid wordt. Dit is van groot belang voor meer biodiversiteit.
 • Het bereiken van de doelstellingen voor het in stand houden van onze topnatuur in de Natura 2000-gebieden, inclusief de Waddenzee en het IJsselmeer.
 • Bij de aanleg van natuurlijke oevers langs de Friese meren moet gestreefd worden naar een gevarieerde inrichting, waarbij bestaande struiken en solitaire bomen grotendeels kunnen blijven staan.
 • Herstel en instandhouding van landschapselementen, houtwallen en singels. Hiervoor worden extra financiële middelen vrijgemaakt.
 • Historische en archeologische waarden worden beschermd en hersteld.
 • Het samen met de Iepenwacht voeren van een actief beleid om zieke bomen (iepenziekte en essentaksterfte) te beschermen of te vervangen.

2.2 Biodiversiteit en weidevogels

Het aantal weidevogels holt achteruit en uit alarmerend onderzoek is gebleken dat in minder dan dertig jaar 75 procent van de insecten is verdwenen. Maar ook kwetsbare ecosystemen staan onder druk. Het belang van grote biodiversiteit is onmiskenbaar en als er te weinig insecten zijn is dat bijvoorbeeld ook slecht voor de landbouw. De oorzaken liggen in het gebruik van pesticiden, het verlagen van waterpeilen, het versnipperen en verkleinen van leefgebieden, het ontbreken van schuilplekken voor dieren en het ontbreken van aaneengesloten linten van bermen, singels en houtwallen. Ook de steden kunnen bijdragen aan een betere biodiversiteit.

Biodiversiteit is onmisbaar en daarom wil GrienLinks van de provincie:

 • Dat de aanbevelingen in het door GrienLinks opgestelde en door de Staten aangenomen initiatiefvoorstel voor het afbouwen van pesticiden naar nul in 2030 (en voor de landbouw nagenoeg naar nul) onverkort worden uitgevoerd en dat voor de uitvoering daarvan extra middelen beschikbaar komen.
 • Dat het plan van de provincie om te komen tot tien nieuwe weidevogelgebieden van duizend hectare voor 2027 is uitgevoerd. Hierbij moeten ingezet worden op het herstel van de biotoop van de weidevogels. Beperkte predatie is alleen tijdelijk mogelijk als er zicht is op herstel van voldoende grote en goed ingerichte weidevogelgebieden.
 • Dat de provincie voorkomt dat weidevogelland verloren gaat. Mocht dat toch gebeuren dan moet verloren gegaan weidevogelgebied niet met geld, maar met ander leefgebied ruimschoots gecompenseerd worden.
 • Dat de provincie een actief en gevarieerd ecologisch bermbeheer nastreeft om daarmee bijenlinten te creëren en natuurgebieden met elkaar te verbinden. Initiatieven voor kruidenrijke akkerranden ondersteunen we.
 • Een structureel vervolg geeft aan het biodiversiteitsherstelplan van de provincie en hiervoor ook jaarlijks financiële middelen uittrekt. Samen met het IVN en onderwijsinstellingen wordt een plan opgesteld voor educatie en voorlichting over biodiversiteit en natuur.
 • Dat er ook een actieplan komt om akkervogels te beschermen.
 • Dat er een regeling komt waarbij iedere gemeente in Fryslân een straat kan inrichten waar groen een prominente plek inneemt. Een dergelijke ‘Boskwei’ is een voorbeeld van wat groen kan doen voor een beter leefklimaat in de stad.

2.3 Faunabeheer

Veel van de provinciale taken op het gebied van faunabeheer worden uitgevoerd door de FaunaBeheereenheid Fryslân (FBE). De taken hiervan staan beschreven in de Wet natuurbescherming. De doelstelling van de FBE is: “Op basis van een door de provincie goedgekeurd Faunabeheerplan uitvoering geven aan het beheer van inheemse beschermde diersoorten en schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna”. De huidige praktijk is dat bij bijvoorbeeld weidevogelbeheer te snel wordt ingezet op schadebestrijding of op het voorkomen van predatie door het afschieten of vangen van dieren.

GrienLinks wil dat de provincie en de FBE:

 • Overeenkomstig de eisen van de wet Natuurbescherming meer inzet op preventieve maatregelen, waarmee overlast wordt voorkomen.
 • Zich ervoor inzetten dat de samenstelling van de faunabeheereenheid evenwichtiger wordt. De landbouworganisaties, dierenbescherming en natuurbeschermingsorganisaties moeten gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn.
 • Bij weidevogelbeheer eerst de biotoop op orde brengen (robuust leefgebied waar weidevogels zich thuis voelen). Afschieten of vangen van dieren is slechts een uiterste redmiddel en mag slechts een tijdelijk karakter hebben.
 • Als laatste provincie in Nederland het afschieten van katten verbiedt en afspraken maakt over vangen, chipcontrole en castratie.
 • Een afgewogen en zorgvuldig beleid opstellen voor de schade die ganzen veroorzaken. Hierbij ligt de nadruk op preventie en het inrichten van meer en logisch ingedeelde foerageergebieden (aangewezen rustgebieden voor ganzen).
 • Bij het vaststellen van de vergoedingen voor de schade van ganzen rekening houden met de specifieke omstandigheden bij biologische boeren.
 • De jacht op hazen en konijnen en andere kwetsbare soorten stopzetten.

2.4 Veilig en lokaal voedsel en ‘Eetbaar Fryslân’

Fryslân is door aanhoudende inzet van GrienLinks ‘gentechvrij’ verklaard. GrienLinks is tegen manipulaties met voedsel met behulp van gentechnieken die risicovol zijn en monopolievorming en monocultuur stimuleren. We kijken wel met een open houding naar nieuwe veredelingstechnieken, die gericht te zijn op het verduurzamen van gewassen.

Voedsel dat lokaal en biologisch is geproduceerd is beter voor ons milieu en voor de gezondheid van mensen en dieren. Bovendien steunen we lokale ondernemers en boeren daarmee. Initiatieven die dat stimuleren wil GrienLinks ondersteunen.

GrienLinks verwacht dat de provincie:

 • Zich inzet om het aantal biologische streekproducten uit te breiden. ‘Ik wil Fryslân op mijn bord!’
 • Van harte het project Eetbaar Fryslân ondersteunt, opdat binnen vijf jaar alle inwoners van Fryslân bij hun dagelijkse voedselconsumptie kunnen kiezen voor lokaal geteelde en seizoensproducten.
 • Het initiatief ‘Werkplaats Voedselbossen”van de Friese MilieuFederatie ondersteunt.
 • Op de provinciale kantoren vooral lokale en biologische producten aan de medewerkers aanbiedt.

2.5 Stikstof nu aanpakken

De stikstofcrisis houdt de provincie meer dan bezig. Het in standhouden van de natuurwaarden in onze natuurgebieden én daarbuiten is voor GrienLinks enorm belangrijk. Door teveel stikstof verdwijnen veel plant-en diersoorten en neemt de biodiversiteit snel af. De provincie heeft een heel grote rol bij het uitvoeren van het landelijke beleid. Dat gebeurt in zogenaamde gebiedsprocessen, waar samen met alle bewoners wordt gekeken hoe in een gebied problemen rond stikstof, waterpeilen en biodiversiteit aangepakt kunnen worden. De discussie over stikstof spitst zich veelal toe op de landbouwsector, maar iedereen moet een bijdrage leveren. Dat betekent dat ook verkeer en materieel van bouwbedrijven verder verduurzaamd moet worden, bronmaatregelen bij onder meer de industrie noodzakelijk zijn,en we van particulieren vragen stikstof veroorzakend gedrag te vermijden. De stikstofcrisis staat niet op zichzelf, maar moet in samenhang met de problemen rond slechte waterkwaliteit, de veenweideproblematiek en het herstel van biodiversiteit worden aangepakt. Herstel van de bodemkwaliteit is van het grootste belang. Extensivering van de landbouw is onvermijdelijk, wat GrienLinks betreft zoveel mogelijk vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Tegelijk werken we aan het herstel van onze natuurgebieden.

GrienLinks staat ervoor dat de provincie:

 • Gebiedsprocessen inricht, waarbij heldere doelen en een duidelijke planning zijn geformuleerd. Dat kan zoveel mogelijk vrijwillig, maar is niet vrijblijvend. Het Rijk en de provincie werken daarbij intensief samen en kijken hoe maatwerk mogelijk is.
 • Bij gebiedsprocessen alle betrokkenen goed informeert en faciliteert, zodat er sprake is van een gelijkwaardige inbreng.
 • De provincie trekt de latente ‘stikstofruimte’ zo snel mogelijk in en werkt niet mee aan uitbreiding van de veestapel door interne of externe saldering.
 • Van de bouw en industrie eist dat deze een duidelijke bijdrage levert en voor 2024 met plannen komt om de uitstoot van stikstof te beperken. Via vergunningverlening worden deze plannen vastgelegd.
 • Samen met de recreatieve sector voor 2024 een plan ontwikkelt waarbij wordt aangegeven welke maatregelen er genomen worden om stikstofuitstoot te beperken. Bijvoorbeeld elektrische boten.
 • Zich op actief op de hoogte houdt van de kennis die wordt opgedaan bij het experiment van LTO, waarbij 850 agrariërs kruidenrijk grasland in combinatie met geen/ minder kunstmest en drijfmest toepassen. Positieve resultaten gebruiken bij de uitwerking van het landbouwbeleid.
 • De genomen maatregelen handhaaft en bevordert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de handhaving van de snelheid van auto’s op de wegen door trajectcontroles.

2.6 Grondbeleid

Gebiedsprocessen, maar bijvoorbeeld ook de aanleg van wegen en fietspaden, leiden tot veranderingen in het landelijk gebied, zoals peilverhogingen en uitruil van gronden tussen boerenbebrijven. Daarbij is een actief grondbeleid van de provincie onmisbaar. De provincie heeft daarvoor een zogenaamde Grondbank ingericht, waarbij grond wordt gekocht die als ruilgrond bij bijvoorbeeld gebiedsprocessen wordt gebruikt.

GrienLinks wil dat de provincie:

 • De grondbank ook inzet bij het afmaken van het NatuurNetwerk Nederland.
 • De omvang van de grondbank vergroot, zodat gebiedsprocessen sneller afgerond kunnen worden.
 • De slagvaardigheid bij de aankoop van gronden vergroot, zodat gebiedsprocessen sneller hun doelstellingen kunnen bereiken.

2.7 De Wadden

Het water dat ons vaste land verbindt met onze eilanden: de Waddenzee is uniek in de wereld. De wind en de getijden zorgen ervoor dat de natuur constant in beweging is. Zo’n dynamisch landschap bestaat nergens anders ter wereld. Vanwege deze ecologische waarde is de Waddenzee uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Het is onze taak om deze bijzondere natuur te beschermen. Op dit moment gebeurt dat onvoldoende met als gevolg dat de bodem daalt, de zeespiegel stijgt, de zee vervuilt met plastic en schadelijke stoffen waardoor het bijzondere ecosysteem onder druk staat.

GrienLinks maakt zich sterk voor dat de provincie:

 • Erop toeziet dat menselijke activiteit in dit gebied alleen wordt toegestaan als dit niet ten koste gaat van de natuur.
 • Zout- en gaswinning niet toestaat in dit kwetsbare gebied.
 • In Den Haag pleit voor strengere regels voor containervervoer op zee en om de zuidelijke vaarroute boven de waddeneilanden voor grote containerschepen te verbieden.
 • Zich ervoor inzet dat de Beheerautoriteit Waddenzee bevoegdheden krijgt, zodat die autoriteit verantwoordelijk wordt voor de gehele Waddenzee.
 • Met rederijen in gesprek gaat om ervoor te zorgen dat passagiersvervoer naar Ameland en Schiermonnikoog met kleinere boten gaat en innovatief goederenvervoer op de getijden vaart, zodat de vaargeul niet constant gebaggerd hoeft te worden.
 • Alles op alles zet om het Waddenfonds in stand te houden en die middelen vooral voor ecologische doeleinden ter beschikking te stellen;
 • Bij het versterken van de dijken kijkt naar naar innovatieve dijken, zoals overslagdijken, dubbele dijken enzovoorts, en daarbij gebruik maakt van de kennis die onder meer wordt opgedaan bij de Groningse Brede Groene Dijk en de kleirijperij:
 • Bij de regering aandringt om alles op alles te zetten om de ‘lage route”(vlak boven deeilanden) definiteif verboden te krijgen voor grote containerschepen en schepen met gevaarlijke stoffen aan boord;
 • Burgerinitiatieven ter bescherming van de Waddenzee aanjaagt en faciliteert.

2.8 Het IJsselmeer

Het IJsselmeer is ontstaan door de verbinding tussen Fryslân en Noord-Holland: de Afsluitdijk. Dit heeft geleid tot het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van Europa. De prachtige kust kent vele verrassende vormen en is erg gevarieerd. Het IJsselmeer is een belangrijke waterbron voor drinkwater, landbouw en natuur en is een Natura 2000-gebied. Om hier verantwoord mee om te gaan heeft de Rijksoverheid de Agenda IJsselmeergebied 2050 met initiatieven vastgesteld.

GrienLinks wil dat Provincie Fryslân:

 • Inzet op de handhaving van de IJsselmeerkust als gevarieerd landschap: met deels bosvorming langs de kust. De bomen en struiken, maar ook openheid en beslotenheid langs de Friese kust, zijn erg belangrijk voor biodiversiteit.
 • Bij aanpassingen aan de IJsselmeerdijken zoveel mogelijk kijkt naar behoud van het groene karakter en innovatie. Het is nodig om water naar binnen te brengen ten behoeve van de natuur. Net zoals bij de Waddendijken wordt gekeken naar innovatieve dijken, zoals overslagdijken en dubbele dijken.
 • Niet meewerkt aan zandwinningsactiviteiten in het IJsselmeer.
 • Te onderzoeken waar een buitendijks fietspad langs het IJsselmeer tussen Lemmer en Zurich mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van de natuurwaarden in het gebied.

2.9 Recht op een schoner milieu

Onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op een schoon milieu!
Een duurzame circulaire economie is het doel van GrienLinks. Een
kringloopeconomie zonder afval en vervuiling. Waarbij we bij het ontwerp van
producten nadenken hoe afval kan worden voorkomen of hoogwaardig kan worden
hergebruikt. Daarbij geeft de provincie het voorbeeld en stimuleert bedrijven en
inwoners. Maar ook controle en handhaving is en blijft heel erg belangrijk.

Milieu gaat ons allemaal aan en daarom wil GrienLinks dat de provincie:

 • Het inkoopbeleid verder aanscherpt en daarmee stimuleert dat circulaire innovaties van bedrijven meer kans krijgen om te worden toegepast.
 • Zich ervoor inspant dat in de toekomst gesloten kringlopen de standaard worden Hierbij mogenj er geen afvalstromen meer zijn (reststromen worden optimaal benut) en wordt zo zuinig en efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van grondstoffen en energie.
 • Geen grote industriële bedrijven langs onze Wadden- en IJsselmeerkust toelaat.
 • Controle en handhaving van natuur- en milieuregels intensiveert. De provincie zoekt hierbij niet de grenzen op, maar handelt ook in de geest van de regels.
 • Inzet op verbetering van vergunningverlening, toezicht en handhaving, zoals bij het REC in Harlingen
 • In het geval van storingen en ongevallen de bevolking adequaat informeert en openheid van zaken geeft.

3. Naar een schone bodem en schoon water

3.1 Bodem en ondergrond zijn de basis

De bodem is de basis. We leven erop en we leven ervan. De kwaliteit van onze bodem staat onder druk. Door intensieve veehouderij neemt het organische stofgehalte af, door peilverlagingen vliegt het veen letterlijk de lucht in en komt veel CO2 vrij. Het gebruik van pesticiden heeft een nadelige invloed op het bodemleven. Maar we beïnvloeden ook de diepere ondergrond. De winning van gas en andere delfstoffen zoals zout is schadelijk voor de mens en de natuur en mag niet meer in Fryslân, zeker niet onder de Waddenzee. GrienLinks wil dat heel zorgvuldig met de bodem wordt omgegaan en dat deze zoveel mogelijk met rust wordt gelaten.

Daarom staat GrienLinks voor een provincie die:

 • Onderzoek doet naar en maatregelen neemt voor het verhogen van organische stof (koolstofopslag) in de bodem. Dat komt ook het bodemleven ten goede.
 • Het verder terugdringen van pesticiden en andere schadelijke stoffen, die de kwaliteit van de bodem en het water nadelig beïnvloeden.
 • Tot in lengte van jaren de winning van schaliegas verbiedt.
 • Alles op alles zet om zout- en gaswinning onder de Waddenzee en elders in Fryslân te voorkomen en te verbieden.
 • Geen opslag van CO2 in de Friese bodem toelaat.
 • De gevolgen in beeld brengt van energieopslag en de winning van energie (geothermie) uit diepere bodemlagen.
 • Een beleid voert waarbij zand- en kleiwinning wordt beperkt en zich richt op bestaande winningen.

3.2 Zonder water geen leven

Zonder water geen leven. Dat besef lijkt helaas onvoldoende aanwezig. Klimaatverandering heeft de grootste gevolgen voor de manier waarop we in onze waterrijke provincie met het water omgaan, waarin de provincie (beleidsbepalend) en Wetterskip Fryslân (uitvoerend) hun eigen rol hebben. Omdat we onzorgvuldig met water omgaan en het verkwisten voor doorspoeling komt zelfs de drinkwatervoorziening in gevaar. Door zeespiegelstijging, toename van hevige regenbuien en droge, hete periodes zal het watersysteem van Fryslân aangepast dienen te worden. Hogere waterpeilen in het lage deel van Fryslân zijn noodzakelijk om het watersysteem toekomstbestendig te houden en verzilting van het water tegen te gaan. De inrichting van polders en het hoge land zal door de aanleg van bijvoorbeeld waterbuffers veranderen, zodanig dat het water beter wordt vastgehouden. Dat werkt voor het overbruggen van droge periodes, maar ook voor het opvangen van hevige regenbuien.

GrienLinks wil dat de provincie staat voor:

 • Uitbreiding van waterbergingsgebieden door het vergroten van de Friese boezemwateren en de aanleg van buffergebieden.
 • Hogere, dynamischer en flexibeler waterstanden om in natte periodes water op te slaan, zodat droge periodes als gevolg van klimaatverandering, kunnen worden overbrugd. Tegelijk vermindert daardoor de afhankelijkheid van IJsselmeerwater. De provincie past de normen voor wateroverlast hierop aan.
 • Het samen met de gemeenten en met het Wetterskip Fryslân stimuleren dat regenwater dat afkomstig is van daken en verhardingen niet meer op het riool wordt geloosd (zogenaamd ‘afkoppelen van water’). Overstorten van vuil rioolwater op het oppervlaktewater verdwijnt.
 • Het in 2027 gereed hebben van de opgave die voortvloeit uit de Kader Richtlijn Water. Dat is overeenkomstig de internationaal gemaakte afspraken. Hiermee bereiken we dat de wateren in Fryslân (en overal in de EU) schoon en gezond moeten zijn voor de mens en voor planten en dieren die erin leven.
 • Het egengaan van het aantal grondwateronttrekkingen, door het aanscherpen van de meldings- en vergunningsplicht en het aanzienlijk verhogen van de grondwateronttrekkingsheffing.
 • Stimuleren van onderzoek naar en het telen van gewassen op zilte gronden.

3.3 Veenweide en funderingen

Een groot deel van van het laagste deel van Fryslân rust op veen, dik of dun. Met of zonder kleipakket erboven. Deze gebieden, in totaal zo’n 80.000 hectare groot, worden intensief gebruikt door de landbouw. Door de te lagen waterpeilen klinkt het veen in en blijft er – meestal onvruchtbare – zandgrond over. Door de oxidatie stoot het verdwijnende veen grote hoeveelheden CO2 uit. Fryslân is zelfs landelijk de grootste uitstoter van CO2 door veenoxidatie. Het veenpakket is bovendien belangrijk om water vast te houden dat vanuit het Drents plateau naar Fryslân stroomt. In Fryslân zijn de waterpeilen in het veengebied lager dan waar dan ook in Nederland. Het veen verdwijnt, maar het levert ook grote problemen op voor de funderingen van woningen, wegen en (bedrijfs)gebouwen. Bewoners van het veenweidegebied komen daardoor ernstig in de problemen, omdat de funderingen van hun woningen kapot gaan.

Grienlinks wil een actief veenweidebeleid en wil dat de provincie (in nauw overleg
met het Wetterskip Fryslân):

 • De huidige veenweidevisie ziet als een eerste aanzet en komt met aanvullende maatregelen voor het gehele veenweidegebied.
 • De waterpeilen in het veenweidegebied verhoogt en het watersysteem toekomstbestendig inricht, zodat het ook in de toekomst veilig en betaalbaar blijft.
 • Innovatieve en echt duurzame oplossingen voor het behoud van het veenweidegebied stimuleert. Dat kan bijvoorbeeld door bedrijven te stimuleren en te helpen om te schakelen van traditionele landbouw naar biologische en grondgebonden natuurinclusieve landbouw.
 • Maatregelen neemt om voorzieningen, die rond woningen aanwezig zijn om het grondwaterpeil extra hoog te houden om de funderingen te beschermen, verbetert en de peilen daar ook handhaaft.
 • De adviezen van de ‘funderingstafel’ overneemt. Hierdoor worden bewoners van huizen die schade ondervinden van de ten behoeve van de landbouw ingestelde lage waterpeilen geholpen en gecompenseerd.
 • Een ‘stamtafel’ opricht van bewoners en betrokkenen om de schadeafhandeling bij de uitvoering van de regeling voor de herstelwerkzaamheden van de funderingen te monitoren.

4. Schoon en veilig vervoer

4.1 Fietsverkeer en voetgangers

Goede, veilige fietsverbindingen tussen de Friese dorpen en steden zorgen ervoor dat Friezen minder afhankelijk worden van een auto. Snelfietsroutes, fietsroutes en wandelpaden maken het aantrekkelijker om te fietsen en wandelen en zijn goed voor het aantrekken van toerisme. Goede en veilige fietsroutes dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, het ontlast onze wegen en het bevordert ook de gezondheid. Goed fiets- en voetgangersbeleid is gericht op het wegnemen van belemmeringenen meer voorrang en veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Daarom wil GrienLinks dat de provincie:

 • Fietsers en voetgangers op één zet. De provincie moet een hoge prioriteit geven aan het verder verbeteren en veiliger maken van het fiets- en voetgangersnetwerk en kwaliteitseisen vastleggen in de omgevingsverordening. Daarnaast wil GrienLinks dat de provincie samenwerking zoekt met gemeenten voor meer wandel- en doorfietspaden, verbreding van fietspaden, minder obstakels en meer voorrang voor fietsers, bijvoorbeeld op rotondes
 • Een hoge prioriteit geeft aan het verder verbeteren en veiliger maken van het fiets- en voetgangersnetwerk.
 • op belangrijke provinciale punten waar sprake is van veel verkeersdrukte en onveiligheid voor fietsers onderzoekt of een fietstunnel of fietsviaduct een veilige oplossing is.
 • Aandacht heeft voor de sociale veiligheid door daar waar dat wenselijk is slimme verlichting toe te passen op provinciale fietspaden.
 • Zich inzet om het aantal fietsongelukken zo ver mogelijk te verminderen en daarbij streeft naar nul ongelukken. De provincie moet daarom haast maken met het aanpakken van gevaarlijke oversteekplaatsen en onveilige plekken in de provinciale fietspaden.
 • Zorgt dat er voldoende en goed bewegwijzerde wandelpaden in het groen zijn.

4.2 Fossielvrij, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer

Fryslân heeft belang bij een stabiel en op de toekomst gericht openbaar vervoer. Een goed openbaar vervoer helpt in de klimaattransitie. Openbaar vervoer is een basisvoorziening die voor alle Friezen toegankelijk, betaalbaar en veilig moet zijn. Het ov staat onder druk: Ten eerste is het openbaar vervoer door het beleid van de afgelopen jaren verschraald. Ten tweede komt het aantal passagiers dat door de coronacrisis afnam maar langzaam weer op het oude niveau. Ten derde heeft het openbaar vervoer te kampen met de hoge brandstofprijzen. Ten slotte dreigt de aanleg en het onderhoud van de Lelylijn ten koste te gaan van het openbaar vervoer op andere plekken in Fryslân. Ook mag kwetsbare natuur in Fryslân niet het slachtoffer zijn van economische expansiedrift uit de Randstad. GrienLinks maakt zich sterk voor een openbaar vervoerbeleid dat gestoeld is op de waarden: fossielvrij, betaalbaar, toekomstbestendig, toegankelijk en veilig.

Daarom wil GrienLinks dat de provincie:

 • Zorgt dat het openbaar vervoer in 2030 fossielvrij is.
 • Zorgt dat alle Friese dorpskernen bereikbaar zijn met openbaar vervoer.
 • Inzet op het verbeteren en behouden van het bestaande openbaar vervoernetwerk. Onder andere door het spoorknelpunt Meppel-Zwolle op te lossen.
 • Bewaakt dat provinciaal geld voor de aanleg en het onderhoud van de Lelylijn, niet ten koste gaat van de bestaande openbaar vervoer-budgetten.
 • Instemt met de komst van de Lelylijn, mits dit niet ten koste gaat van de kwetsbare Friese natuurgebieden en leidt tot verbetering en betere bereikbaarheid van het Europese spoornetwerk, waardoor het leidt tot minder vliegverkeer.
 • Zich ervoor inzet dat bij alle provinciale bushaltes aandacht is voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en voor de sociale veiligheid (bijvoorbeeld door slimme verlichting).
 • Zich in overleg met gemeenten inzet voor de betaalbaarheid van het openbaar vervoer door bijvoorbeeld kortingsproduchten of compensatie voor bepaalde doelgroepen in te stellen, zoals scholieren of mensen met een visuele beperking.
 • Zich via criteria bij aanbestedingen inzet voor goede arbeidsvoorwaarden voor buschauffeurs en ander personeel in het openbaar vervoer, inclusief voldoende rustpauzes en de aanwezigheid van toiletten.
 • Het gebruik van kleine busjes en andere kleinschalige vervoersconcepten in dorpen die niet goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer stimuleert.

4.3 Veiliger en meer fossielvrij autovervoer

Autoverkeer op fossiele brandstof is verantwoordelijk voor een flink aandeel van de CO2-uitstoot die wij als Friezen met elkaar produceren. Het heeft ook geen positieve invloed op de gezondheid (door de geluidsbelasting, fijnstof en gebrek aan lichaamsbeweging). Als we niks doen blijft de CO2-uitstoot groeien, worden we ongezonder, worden onze wegen onveiliger en slibben onze dorpen en steden dicht. Er is namelijk nog een fundamentele keuze te maken: wie krijgt de ruimte? Die is in steden en dorpen beperkt. Veel ruimte wordt op dit moment gebruikt voor het parkeren en verplaatsen van auto’s. Dit terwijl een gemiddelde auto 95 procent van de tijd stilstaat. In een uitgestrekte provincie waarin de afstanden tussen mensen onderling en tussen mens en werk relatief lang zijn, is de realiteit dat we vaak zijn aangewezen op een auto. GrienLinks vindt dat ons autoverkeer slimmer, veiliger, groener en gezonder kan en durft keuzes te maken en kansen te pakken.

Wij willen dat in Fryslân de provincie:

 • Nog meer inzet op alternatieven voor fossiel autovervoer, zoals fietsen, openbaar vervoer, fossielvrij deelvervoer en elektrisch vervoer.
 • In samenwerking met gemeenten niet meer de auto maar fietsen en wandelen op één worden gezet.
 • Verantwoordelijkheid neemt in het fossielvrij maken van het Friese verkeer door samen met gemeenten een integraal plan op te stellen voor een goed netwerk van meer laadpalen in Fryslân.”.
 • Inzet op het vergroten van de verkeersveiligheid op provinciale wegen en oversteekplaatsen met als streven het aantal (dodelijke) ongelukken op provinciale wegen in 2027 te halveren en daarna verder te verminderen richting nul. Daarbij moeten het eerst de meest onveilige wegen en oversteekplaatsen worden aangepakt.
 • In samenwerking met de gemeenten inzet op een maximale snelheid op de binnenwegen van 60 km per uur.
 • Mobiliteitshubs/transferia bij grotere kernen en steden aanjaagt zodat de binnensteden autoluw worden.

4.4 Passende vaarwegen

In Fryslân bestaat een groot deel van onze verbindingen uit waterwegen: maar liefst 850 kilometer. Vaarwegen hebben een bepaalde diepte en breedte die bepaalt welke binnenvaartschepen passend zijn voor transport. GrienLinks maakt zich sterk voor duurzaam vrachtvervoer. Bij het verbreden en verdiepen van vaarroutes komt veel CO2 vrij en het is in veel gevallen economisch niet rendabel. Te grote schepen leiden niet alleen tot onveilige situaties tussen recreatievaart en beroepsvaart, ze tasten door hun zuiging en golfslag de oevers en de natuur aan.

Onze oevers vormen de verbinding tussen het water en het land. De 1760 kilometer aan oevers in Fryslân zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Ze zijn een kans voor de groenblauwe dooradering van het landschap, maar het beheer is versnipperd.

Wat GrienLinks betreft zorgt de provincie dat:

 • Ze geen ontheffingen verleent aan schepen op vaarwegen waarvan de klasse niet passend is bij de breedte en diepte van de vaarweg en hierbij rekening houdt met de veiligheid op het water.
 • provincie, gemeenten en waterschap samen komen tot een duidelijk onderhouds- en beheerplan voor de omvangrijke oevers.
 • Zoveel mogelijk oevers worden hersteld tot natuurlijke oevers om biodiversiteit te versterken.
 • De vaarroute naar Drachten blijft zoals deze is.

4.5 Luchtvaart

GrienLinks is er voor het aantal korte afstandsvluchten drastisch te verminderen en alternatieven, zoals de trein, stimuleren. Een uitbreiding van Lelystad Airport en de daarbij behorende laagvliegroutes die boven het zuiden van Fryslân komen te liggen past daar niet bij. Dit gaat ten koste van de luchtkwaliteit en levert veel overlast voor onze inwoners en natuur op. Het militaire oefengebied wordt uitgebreid en geconcentreerd boven het Noorden van Nederland, de Waddenzee en de Noordzee. GrienLinks vindt dit onwenselijk en onacceptabel. Door de geluidhinder en uitstoot komt de leefbaarheid van Friesland in gevaar en door te vliegen boven de Waddenzee en Noordzee wordt ook de natuur ernstig verstoord.

GrienLinks zet samen met onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en andere provincies in op het beperken van het vliegverkeer en laagvliegroutes. en op het heffen van accijns op kerosine. Ook voor vliegverkeer geldt dat de vervuiler betaalt.

Overlast door bijvoorbeeld oefeningen vanaf de vliegbasis Leeuwarden of door JSF’s (F35) willen we ook zoveel mogelijk tegengaan of beperken en/of onder de aandacht brengen bij het ministerie van Defensie.

GrienLinks wil dat de provincie:

 • Zich verzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.
 • Geen ontheffingen geeft voor het starten of landen van gemotoriseerde licht vliegtuigen binnen 500 m van beschermde gebieden, zoals Natura 2000-, NNN- en stiltegebieden.
 • Kritisch is op de extra geluidsoverlast die is ontstaan door de aanschaf van de F35 en de uitbreiding van het militaire oefengebied en zich daarom maximaal inzet om de overlast tegen te gaan of te beperken.

5. Voortvarend aan de slag met klimaat en energie

5.1 Klimaat

Uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, lachgas en methaan, zorgen voor een wereldwijde verandering van het klimaat: de temperatuur stijgt, ijs smelt en de zeespiegel stijgt. Het leidt in Nederland ook tot heviger regenbuien en periodes met grote droogte. Die klimaatverandering tegengaan en de gevolgen ervan opvangen vormen de grootste opgaven voor de komende jaren. Een opgave voor iedereen: voor iedere burger, voor ieder bedrijf en iedere overheid, dus ook voor de provincie Fryslân. Niet voor niets is in Fryslân op ons initiatief code rood voor het klimaat uitgeroepen! Het akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord zijn eerste stappen, maar nog lang niet genoeg. GrienLinks kiest voor versnelde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en voor stevige maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Bomen en bossen dragen bij aan het vastleggen van CO2, maar de provincie loopt achter bij het realiseren van de landelijk gemaakte afspraken hiervoor.. GrienLinks vindt dat Fryslân juist een extra bijdrage moet leveren bij het planten van bossen, houtsingels en beplanting in en rond de steden en dorpen.

Voor een van de grootste opgaven van deze tijd willen wij dat de provincie:

 • Samen met inwoners, bedrijven en andere overheden het voortouw neemt om in 2030 in de hele provincie CO2-neutraal te zijn.
 • Zich inzet om de Sustainable Development Goals een leidende rol te laten spelen bij toekomstige beleidskeuzes. Fryslân is een provincie waarin de gemeenschap laat zien dat globaal en lokaal goed samengaan.
 • Er voor zorgt dat de provinciale organisatie in 2030 volledig CO2-neutraal en plasticvrij is.
 • Voor alle beleidsvelden in beeld brengt en beleid ontwikkelt om de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, extreme droogte en neerslag, aan te pakken. Hiervoor moeten in 2025 concrete voorstellen zijn uitgewerkt en verwerkt zijn in alle onderdelen van het provinciale omgevingsbeleid.
 • Initiatieven om de CO2-uitstoot vanuit het veenweidegebied, zoals ‘Valuta voor veen’ actief stimuleert.
 • In de Friese bomen- en bossenstrategie boven de bestaande opgaves uitgaat van de aanleg van 1.200 hectare nieuwe bossen, houtsingels en beplantingen binnen en buiten de NNN. Dat is een uitbrteiding van tien procent van het huidige bosareaal. De totale opgave moet in 2030 zijn gerealiseerd.

5.2 Inzetten op energiebesparing en schone energie

GrienLinks wil dat we een schone planeet en een schone provincie nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen. Daarom willen we van Fryslân de koploper maken op het gebied van energiebesparing en groene, schone energie.

Bij de energietransitie houden we rekening met het Friese landschap. Meer windmolens en zonnepanelen zijn nodig voor de energietransitie, maar we moeten rekening houden met de omgeving en met het draagvlak bij de bewoners. Zonnepanelen worden bij voorkeur op daken, geluidswallen en industrieterreinen neergezet en windmolens plaatsen we langs wegen, kanalen en op industrieterreinen. Op initiatief van de mienskip kunnen dorpsmolens bij dorpen voor energie zorgen.

Door het vergroenen van onze energievoorziening kunnen we ook bewuster omgaan met waar onze overige energie vandaan komt. We willen niet langer afhankelijk zijn van Russisch gas en olie/gas van de Noordzee. Europese samenwerking is een belangrijk onderdeel van de energietransitie.

Daarom wil GrienLinks dat de provincie:

 • Fors (minstens 80 procent) bespaart op het energieverbruik en zorgt dat in 2030 het eigen netto-energieverbruik nul is.
 • De vermindering van energiegebruik door bedrijven en van woningen stimuleert.
 • Meer mogelijkheden toestaat voor windenergie in Fryslân langs wegen, kanalen en indrustrieterreinen en tevens via een windmolenpark met een klein aantal grote molens op een plek waar voldoende draagvlak is. De molens mogen alleen op ruime afstand (minimaal 800 meter) van een woonwijk geplaatst worden, zodat er geen of zeer weinig hinder is van geluid en slagschaduw. Daarnaast moet er oog zijn voor draagvlak en moet de omgeving mee profiteren van de opbrengst.
 • Zorgt dat de wieken van windmolens gemarkeerd worden in verband met de zichtbaarheid voor de vogels.
 • Inzet op zonne- en windenergie, waterstof, geothermie en aquathermie, verduurzaming van gebouwen. Ook slimmere, energiearme mobiliteit en productiemethoden waarbij minder energie wordt gebruikt moet worden gestimuleerd
 • Inzet op de versnelling van de energietransitie door bijvoorbeeld de ambities van de RES te verstevigen en het stimuleren van (kleinschalige) initiatieven op het gebied van duurzame energieproductie, zoals dorpsmolens, molens bij boerderijen en industriegebieden en energiecoöperaties.
 • Zorgt dat verouderde windmolens vervangen worden door moderne windmolens met meer rendement.
 • Voorkomt dat in Fryslân datacenters komen die beslag leggen op duurzame energiebronnen in de provincie.
 • Meer Europese samenwerking zoekt bij de energietransitie.
 • Komt met een plan om op structurele wijze burgerinitiatieven op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie te faciliteren en stimuleren.

5.3 Energiearmoede

In Fryslân moet iedereen toegang hebben tot betaalbare energie. Helaas is dit nu niet altijd het geval. Door de hoge energieprijzen is er een grote groep mensen die hun energierekening niet of bijna niet meer kan betalen. GrienLinks wil daarom dat de provincie inzet op snelle verduurzaming van woningen in Fryslân en een versnelde energietransitie, zodat goedkopere en schone energie voor iedereen beschikbaar wordt.

Daarnaast is het belangrijk dat het openbaar vervoer in Fryslân breed en betaalbaar beschikbaar blijft, zodat er een duurzaam alternatief beschikbaar is wanneer het door de hoge brandstofprijzen lastiger is voor mensen om de auto te gebruiken.

GrienLinks wil dat de provincie:

 • Inwoners faciliteert en ondersteunt bij de versnelde verduurzaming van woningen, door bijvoorbeeld subsidie Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân opnieuw te zetten, zodat meer mensen hun huis kunnen isoleren.
 • Een fonds instelt dat gebruikt wordt voor de energietransitie, het stimuleren van het isoleren/verduurzamen van woningen en voor de aanpak van energiearmoede.
 • Samen met gemeenten, woningcorporaties en andere betrokken partners pilotprojecten uitvoert in Friese wijken met een laag gemiddeld inkomen om te zorgen dat iedereen in de wijk energie kan besparen en schone energie kan gebruiken.
 • In samenwerking met de gemeenten zorgt voor een versnelde energietransitie waar de hele mienskip van profiteert.
 • Zorgt dat het openbaar vervoer breed en betaalbaar beschikbaar blijft.

5.4 Kernenergie

Fryslân heeft de middelen en de ruimte voor de opwek van groene en schone energie. Omdat kernenergie ontzettend duur is en het heel veel tijd kost voordat een kerncentrale is gebouwd, kiest GrienLinks ervoor om de verduurzaming van Fryslân op een groene en toekomstbestendige manier in te vullen. Bovendien laat een kerncentrale schadelijk afval achter waar we de volgende generaties niet mee op willen zadelen. We kunnen met duurzame bronnen als de wind, het water en de zon zorgen voor een schone planeet en een schone provincie.

Daarom wil GrienLinks dat Provincie Fryslân:

 • Zorgt dat kernenergie niet nodig is omdat tijdig de transitie naar schone energie in een stroomversnelling is gebracht.
 • Er geen afval van kerncentrales in de ondergrond van Fryslân wordt opgeslagen.

6. Leefbaarheid en betaalbaar wonen

6.1 Leefbaarheid

Een duurzame, gezonde leefomgeving heeft een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van mens, dier en plant: de lucht die we inademen, de grond waarop we wonen, werken en recreëren, het water in onze omgeving en ook de aanwezigheid van geluid. Om prettig te kunnen wonen in de Friese dorpen en steden hebben we daarnaast voorzieningen nodig in de (nabije) omgeving. Fryslân is ook een provincie waarin de vrijwillige inzet van burgers bijdraagt aan het prettige leven in onze provincie. Uit cijfers van het Fries Sociaal Planbureau blijkt dat 71% van de Friezen de leefbaarheid een 8 of hoger geeft. Tegelijkertijd staat Fryslân de komende jaren voor maatschappelijke vraagstukken: Hoe gaan we om met de gevolgen van de vergrijzing? Hoe blijven we aantrekkelijk voor jongvolwassenen en gezinnen?

GrienLinks vindt het belangrijk dat de provincie:

 • Een proactieve rol pakt in de verbetering van de brede welvaart in Fryslân.
 • Gemeenten stimuleert en meedenkt om samen met de inwoners de leefbaarheid te bevorderen.
 • Maatschappelijke organisaties die de leefbaarheid in Fryslân bevorderen, zoals Doarpwurk en het initiatief Buurvrouw & Buurvrouwbus financieel ondersteunt.
 • Het Iepen MienskipFûns voortzet.

6.2 Betaalbaar wonen voor iedereen

De woningnood beperkt zich allang niet meer tot de Randstad. Ook in Fryslân is de situatie nijpend. Friesland vergrijst, ouderen stromen te weinig door en er is een tekort aan sociale huurwoningen, huurwoningen voor jongeren, betaalbare koopwoningen voor starters en passende woonvormen voor ouderen. Tegelijkertijd neemt het aantal een- en tweepersoonshuishoudens toe. Wonen is een basisrecht en moet betaalbaar zijn voor iedere Fries. Dat is het op dit moment niet. De sociaaleconomische verschillen tussen inwoners nemen daardoor toe. Bouwen, bouwen, bouwen is niet de oplossing, omdat na 2030 het tekort weer wordt ingelopen. De woningnood is ook een verdelingsvraagstuk. Als we niets doen blijft wonen voor een grote groep Friezen onbetaalbaar en komt de leefbaarheid in dorpen en wijken verder onder druk te staan. De krapte op de woningmarkt vraagt daarom om innovatieve oplossingen: bestaande bouw omvormen en verduurzamen, inbreiding in steden en dorpen, woonverenigingen, fasewoningen, kangoeroewoningen, opsplitsing en flexibele bouw.

GrienLinks pleit ervoor dat de provincie:

 • De regie pakt om samen met gemeenten de woningcrisis aan te pakken en daarvoor een visie op wonen opstelt met de kernwaarden: betaalbaar, flexibel, compact en energieneutraal.
 • Maatwerk levert aan gemeenten ten aanzien van de aantallen te bouwen woningen.
 • Een proactieve rol pakt samen met gemeenten op het gebied van wonen en zorg.
 • Vernieuwende woonvormen stimuleert en faciliteert zodat senioren en jongeren in hun eigen regio kunnen blijven wonen.
 • Belemmeringen wegneemt die vernieuwende woonvormen in de weg staan.
 • Aanjaagt dat er meer starterswoningen (huur en koop) komen en dat het aantal betaalbare huurwoningen toeneemt: ten minste 35 procent sociale huur bij nieuwbouwprojecten.
 • Zorgt dat voor 2030 alle nieuwbouw energieneutraal en met circulaire materialen uit de regio (hout, lisdodde en hennep) wordt gebouwd. Nieuwe gebouwen zijn modulair gemaakt en hebben een materialenpaspoort zodat ze na toepassing een tweede leven kunnen krijgen.
 • Zorgt dat er compact gebouwd wordt, binnen bestaand bebouwd gebied zodat woningbouw niet ten koste gaat van landbouwgrond, natuurgebieden en ander groen.
 • Meebetaalt aan onrendabele woningbouwprojecten in het betaalbare segment binnen bestaande wijken en dorpen (investeringsbudget stedelijke vernieuwing).
 • Aanjaagt dat leegstaande scholen, kantoren en winkelruimte sneller worden omgebouwd naar woonruimte.
 • Stuurt op bouwen naar aard en schaal via de omgevingsverordening en de afstemming van bouwprogramma’s door gemeenten onderling (dit voorkomt dat te veel en/of op de verkeerde plekken wordt gebouwd).

7. Werken in een circulair Fryslân

7.1 Circulaire economie en innovatie

In Fryslân willen we dat iedereen deelt in een brede welvaart. Maar een brede welvaart is meer dan alleen economie. Ook de gezondheid en het welzijn van mens, dier en natuur tellen. Daarom is een circulaire economie onmisbaar in onze provincie.

Een circulaire economie ontstaat niet vanzelf. Een goed beginpunt is het circulair maken van de bedrijfsvoering van de provincie. Daarnaast vindt GrienLinks dat de provincie actief samen met bedrijven en de mienskip moet onderzoeken hoe we zo snel mogelijk tot een circulaire economie in Fryslân komen. Hierbij betrekken we onze (Friese) maatschappelijke organisaties, zoals de vereniging Circulair Friesland.

Daarom wil GrienLinks dat de provincie:

 • samen met Circulair Fryslân, de mienskip en bedrijven circulariteit verder vormgeeft en hiervoor het beleid verder uitwerkt en voorlegt aan Provinciale Staten;
 • Meer investeert in organisaties als Circulair Fryslân zodat die kunnen worden uitgebouwd en een sterkere positie krijgen.
 • De ambitie van Circulair Friesland om in 2025 de meest circulaire regio van Europa te zijn overneemt.
 • Actiever gaat samenwerken met de Friese gemeenten op het gebied van de circulaire economie, bijvoorbeeld door te zorgen dat alle Friese gemeenten zich aansluiten bij (de doelen van) Circulair Fryslân.
 • In samenwerking met gemeenten en (agrarische) bedrijven zorgt voor een vermindering van transportbewegingen.
 • Afspraken maakt met bedrijven in de provincie over afval en verspilling.
 • Inzet op circulair bouwen in Fryslân en daar met de bouwsector afspraken over maakt.
 • In samenwerking met de onderwijsinstellingen in Fryslân en organisaties op het gebied van circulariteit zorgt dat alle leerlingen en studenten les krijgen in circulariteit en duurzaamheid.
 • Zorgt dat de bedrijfsvoering van de Friese organisatie volledig circulair wordt.

7.2 Grondgebonden, natuurinclusieve landbouw

Ons landschap en de leefbaarheid heeft de afgelopen decennia geleden onder de intensivering en schaalvergroting van de landbouw. De afgenomen biodiversiteit, de bouw van megastallen en grote opslagloodsen en de uitdijende industriegebieden van de toeleverende bedrijven zijn daarvan de zichtbare resultaten. Het aantal dieren (en daarmee de mest) moet weer worden afgestemd op wat de grond rond de bedrijven aan kan. Dat is heel ingrijpend, maar als we het niet snel doen gaat dat ten koste van onze natuur en blijven individuele landbouwbedrijven in onzekerheid. De boeren bedrijven zijn nu teveel afhankelijk van een paar multinationals en van de banken.

GrienLinks wil samenwerken met boeren aan de verduurzaming van de landbouw. Samen zoeken naar praktische oplossingen. De landbouwsector dient veel groener te worden, met koeien vaker in de wei, minder veevoer uit het buitenland en kunstmest en pesticiden in de ban. Het is belangrijk dat de intensieve landbouw een omslag maakt naar ‘grondgebonden, natuurinclusieve landbouw’. De provincie heeft bij de transitie ingezet op gebiedsprocessen, ofwel samen met alle betrokken kijken hoe die omvorming of transitie uitgevoerd wordt.

GrienLinks wil dat de provincie:

 • Bij het inrichten van de gebiedsprocessen heldere doelstellingen formuleert en afspraken maakt over de planning. Transitie naar grondgebonden en natuurinclusieve landbouw is hierbij het uitgangspunt.
 • De gehele keten van individuele bedrijven, toeleveranciers, de landbouwindustrie, supermarkten en banken bij de transitie betrekt.
 • De transitie zoveel mogelijk in goed overleg en binnen van te voren vastgestelde kaders uitvoert en keuzes durft te maken. Daarbij moeten alle mogelijke instrumenten ingezet worden, zoals kavelruil, landinrichting, en in het uiterste geval onteigening.
 • Biologische landbouw stimuleert en geen concessies doet op het gebied van dierenwelzijn. De bouw van megastallen wordt verboden
 • Samenwerkingsverbanden van boeren die experimenteren met duurzame vormen van landbouw (natuurinclusief, kringloop en/of biologisch) stimuleert en via haar makelaarsrol boeren die willen omschakelen op biologische landbouw ondersteunt.
 • In een dialoog met de landbouwsector afspraken maakt over doelstellingen (verminderen van gif, wisselteelt etc.) en de controle op de uitvoering daarvan. Daarnaast ziet GrienLinks het als een rol van de provincie om met de sector na te denken over de wijze waarop met de effecten van de klimaatverandering wordt omgegaan, zoals de gevolgen van de verzilting, droogte etc.
 • Geen industriële mestvergisters toelaat, waarbij bijvoorbeeld organische stof, die nodig is voor de bodem, wordt vernietigd. Mestvergisters leveren ook stankoverlast op en zijn meestal alleen rendabel als mest uit andere provincies, zoals Brabant, wordt aangevoerd..
 • Er geen ruimte komt voor nieuwe geitenfokkerijen of uitbreiding daarvan.

7.3. Duurzaam ondernemen

Het aanpassen van onze economie heeft een grote invloed op de uitdagingen waar we als provincie voor staan. Anders omgaan met onderwerpen als landbouw en energie zorgt voor minder uitstoot, afval en verspilling met bovendien een eerlijkere verdeling van de welvaart voor de mienskip en bedrijven. Daarom moeten ondernemers in Fryslân door de provincie worden ondersteund en uitgedaagd om hun bedrijf en bedrijfsvoering versneld te verduurzamen. Want circulair ondernemen biedt juist volop kansen, zeker in Fyslân!

Daarom wil GrienLinks dat de provincie:

 • Samenwerkt met Friese ondernemers om hun bedrijf en bedrijfsvoering versneld te verduurzamen.
 • Duurzame startups en duurzame ondernemers de ruimte geeft. Het werk van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) steunen we daarom.
 • Duurzame bedrijven bij elkaar brengt en het voorbeeld van het Ecomunitypark in Oosterwolde verder uitrolt over de provincie
 • Van Fryslân een aantrekkelijke vestigingsplaats maakt voor duurzame startups en ondernemers, door bijvoorbeeld innovatie te stimuleren, zoals met het Innovatiecluster Drachten gebeurt.
 • Kritisch kijkt naar de veiligheid en circulariteit van bestaande bedrijfslocaties en bedrijventerreinen en deze waar nodig verbetert.
 • De provincie erop toeziet dat nieuwe bedrijfslocaties en bedrijventerreinen volledig veilig en circulair zijn.
 • Samen met bedrijven zorgt dat de bouw van nieuwe bedrijfslocaties en bedrijventerreinen de natuur niet verstoort en zorgvuldig deze inpast in het landschap.

7.4. Economische structuurversterking

Voor het verduurzamen van onze provincie en het komen tot een brede welvaart is het van belang dat we investeren in een goede samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Bij het oplossen van de grote vraagstukken waar we in Fryslân, en in de wereld, voor staan moeten deze drie pijlers van de economie elkaar ondersteunen en versterken. Hierdoor krijgen we een sterkere economie en kunnen we de stap naar een circulaire economie makkelijker zetten. Juist verduurzaming levert enorm veel groene werkgelegenheid en kennis op.

Om de structuurversterking te bereiken wil GrienLinks dat de provincie:

 • Actief blijft samenwerken met onder andere Wetsus, Dairy Campus en het Innovatiecluster Drachten.
 • Stageplaatsen blijft aanbieden aan leerlingen en studenten van alle Friese onderwijsinstellingen.
 • Samen met ondernemers en (maatschappelijke) organisaties zorgt voor een breed scala aan stageplaatsen in de Friese mienskip en economie.
 • Meer investeert en samenwerkt met het bedrijfsleven en het onderwijs om werken in de techniek en de zorg aantrekkelijk te maken voor jongeren. Daarnaast moet de provincie samen met het onderwijs en het bedrijfsleven een plan maken om meer te investeren in het opleiden en aantrekken van personeel voor de zorg en (groene) techniek.
 • Extra aandacht besteedt aan technische mbo-opleidingen.
 • Investeert in kennisontwikkeling in Fryslân door onder andere te zorgen voor meer mogelijkheden voor hoger opgeleiden zodat zij de provincie minder snel zullen verlaten.
 • Een jaarlijkse duurzaamheidsprijs uitreikt waarbij onderwijs en ondernemers samenwerken.
 • Investeert in het digitale netwerk voor onderwijs, organisaties en ondernemers, waar ook de hele mienskip van profiteert.
 • Op een eerlijke manier de werkgelegenheid in Fryslân bevordert, door te zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat voor groene en sociale bedrijven.
 • Samen met de betrokken gemeentes integrale havenvisie opstelt die recht doet aan het belang van de binnenhavens Drachten en Heerenveen en de zeehaven Harlingen.

7.5 Toerisme en Recreatie

GrienLinks gelooft dat in Fryslân recreatie en natuur samengaan. De basis van toerisme en recreatie in Fryslân zijn de mensen die hier komen voor de rust, het water en de natuur. Daarnaast zijn we natuurlijk trots op onze musea, (openbare) kunst en andere cultuur die Fryslân nog aantrekkelijker maken. Ook onze dorpen en steden trekken veel mensen aan door historische gebouwen en stads- en dorpsgezichten.

Door de toename van vakantie in eigen land groeit het aantal toeristen in Fryslân flink. Die toename is goed voor de werkgelegenheid en economie in onze provincie. Tegelijkertijd willen we nadelige gevolgen voorkomen of herstellen. Recreatie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen en steden. Ook moeten we de rust en ruimte in de provincie beschermen, want dat is juist de kracht van Fryslân.

GrienLinks wil daarom dat de provincie:

 • Samenwerking met de gemeenten zoekt om te voorkomen dat binnen dorpen en steden recreatiewoningen de overhand krijgen, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan en de woningkrapte toeneemt.
 • Benadrukt en monitort dat bestaande en nieuwe recreatie de rust en ruimte van onze provincie respecteert.
 • Zich inspant om natuurtoeristen en cultuurtoeristen die op zoek zijn naar rust en ruimte naar Fryslân te trekken.
 • Zorgt dat het toerisme in Fryslân eerlijk verdeeld wordt over de regio’s. Om dat te bereiken werkt de provincie samen en overlegt met ondernemers in deze sector.
 • Niet meewerkt om campings, zoals langs de IJsselmeerkust en op de waddeneilanden, geschikt te maken voor bungalowparken waarvan alleen mensen met hogere inkomens gebruik kunnen maken. Een gevarieerd aanbod voor de recreant voor tentkamperen, caravan of bungalow moet het uitgangspunt blijven. In de provinciale omgevingsverordening moeten deze uitgangspunten opgenomen worden.

7.6 Lobby

Veel uitdagingen waar Fryslân voor staat zijn provincie overstijgend en zelfs landsgrens overstijgend. Daarbij moeten we samenwerken met andere provincies, het Rijk en andere noordelijke, nationale of Europese instellingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld door cofinanciering uit Europa of het Rijk onze duurzame doelen voor Fryslân halen. Om actief samenwerking te zoeken op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie of verduurzaming is een ambitieuze lobbyagenda vereist. Een sterke lobby zorgt dat Fryslân op de hoogte blijft van voor ons belangrijke ontwikkelingen en dat Fryslân nationaal en internationaal opgemerkt en betrokken wordt.

Daarom wil GrienLinks dat de provincie:

 • Een ambitieuze lobbyagenda houdt en aanscherpt, waarbij er met nadruk ook aandacht is voor ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie, waterkwaliteit, energietransitie, kringloop landbouw en duurzame startups en ondernemers.
 • Bij grote projecten nog meer de samenwerking zoekt met bijvoorbeeld de andere noordelijke provincies.
 • Bij het beheer van het Waddengebied een eenduidige en integrale aanpak nastreeft samen met de andere Waddenprovincies en de Duitse en Deense overheid.

8. Iedereen telt mee in de Mienskip

8.1 Diversiteit en inclusie

In Fryslân is iedereen gelijkwaardig en iedereen mag zich zelf zijn. De Friese mienskip vormen we samen. Ongeacht je identiteit: je kleur, je, taal, je sociaaleconomische positie, je lichaam, je geloof, je gender en je geaardheid. Onderlinge verbondenheid bewerkstelligen we door het tegengaan van polarisatie, uitsluiting en discriminatie. Als regenboogprovincie maakt Fryslân zich sterk voor de acceptatie van LHBTIQA+. Dit geldt ook voor alle andere onderdelen van onze identiteit. Naast effectief beleid zijn symbolische uitingen daarin ook belangrijk. GrienLinks vindt dat Friese overheden een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

Daarom moet de provincie:

 • Een actief inclusief beleid voeren op het gebied van diversiteit in de eigen organisatie. Daarbij hoort het onderzoeken of dit beleid slaagt en hoe inclusief de medewerkers en andere betrokkenen de provincie ervaren.
 • Aanjagen dat discriminatie en uitsluiting in onze provincie zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Dat kan door initiatieven, projecten en organisaties financieel te steunen die hieraan bijdragen
 • Gelijkwaardigheid ook symbolisch uitdragen door aandacht te besteden aan jaarlijkse dagen om acceptatie, respect en bewustzijn te bevorden, zoals Coming out day, Keti Koti, Dag van de moedertaal en de Internationale dag van de mensen met een beperking.
 • Aanjagen dat op alle scholen in Fryslân diversiteit en inclusie volwaardige onderdelen van de lesprogramma’s zijn.
 • Bevorderen dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verder verbetert.

8.2 Maatschappelijke organisaties verbeteren het welzijn

Elke inwoner van Fryslân moet evenveel kansen krijgen. Iedereen doet mee in Fryslân en iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Maatschappelijke organisaties die het welzijn van Friezen verbeteren doen dat vaak op provinciaal niveau. Denk aan de bestrijding van eenzaamheid en discriminatie, maar ook het volwaardig kunnen meedoen van mensen met een beperking. Dit zijn organisaties als Tûmba, COC, Doarpswurk en Zorgbelang.

Niet alle gemeenten dragen daar financieel aan bij. Het provinciaal beleid van de afgelopen jaren heeft bij verschillende organisaties tot een flinke achteruitgang in inkomsten geleid. Deze financiële onzekerheid leidt ertoe dat organisaties hun taken niet kunnen goed kunnen uitvoeren. Dit terwijl bestaanszekerheid juist ervoor zorgt dat deze organisaties meer bereiken en hun werk beter kunnen doen.

Wat GrienLinks betreft moet Provincie Fryslân haar verantwoordelijkheid nemen en
er voor zorgen dat:

 • Maatschappelijke organisaties hun taken kunnen blijven uitvoeren. Dit betreft organisaties die: 1. Zich inzetten voor alle inwoners. 2. Onafhankelijk zijn. 3. Bijdragen aan gelijke kansen voor elke Fries, het mee kunnen doen en/of het zichzelf kunnen zijn.
 • De regie wordt gepakt om samen met gemeenten tot een structureel financieringsmodel te komen. Dit via een gezamenlijk (bovenlokaal) fonds met vaste subsidies.
 • Vanuit dit fonds ook projectsubsidies worden verstrekt aan organisaties en initiatieven van inwoners. Deze eenmalige subsidies zijn voor projecten die bijdragen aan het vergroten van: gelijke kansen, meedoen en jezelf zijn.
 • De provincie deze organisaties helpt om goed samen te werken door het delen van kennis, fondsenwerving en het uitwisselen van ervaringen.

8.3 Onderwijs: gelijke kansen voor iedereen

Onderwijs in Fryslân moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat staat onder druk door
de krimp op het platteland, maar ook door de groeiende ongelijkheid. Samen met het
rijk en de gemeenten moet de provincie binnen haar mogelijkheden en
verantwoordelijkheden er zorg zorg voor dragen dat iedereen gelijke kansen krijgt
Het sociale milieu waarin je als kind opgroeit, mag niet bepalend zijn voor je
loopbaan in het onderwijs. Dit terwijl onderwijs de sleutel is voor de ontwikkeling van
Friese kinderen en van de Friese samenleving.

GrienLinks zet zich in voor onderwijs op alle niveaus en wil daarom dat de provincie:

 • Zich actief inzet voor de toegankelijkheid van scholen in krimpregio’s.
 • Zich actief inzet voor het tegengaan van ongelijkheid in het onderwijs.
 • Aanjaagt dat mbo-instellingen met het opleiden van vakmensen en hboinstellingen een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van Fryslân.
 • Blijft investeren in University Campus Fryslân met de missie lokale oplossingen voor mondiale uitdagingen te vinden en de beste bacheloropleiding van Nederland. Dat maakt Fryslân nog aantrekkelijker.

8.4 Taal ferbynt

Friezen zijn ‘grutsk’ op hun taal. Niet alleen op het ‘Frysk’ ook op het Stellingwarfs, het Stadsfries en het Bildts, natuurlijk het Nederlands en alle talen die nieuwe Friezen hebben meegenomen de provincie in. Meertaligheid is iets dat in Fryslân wordt gekoesterd. De provincie is onder meer verantwoordelijk voor de kerndoelen van het Friese onderwijs en de ontheffing van de verplichting om Fries op school te geven.

Daarom wil GrienLinks dat de provincie zich blijft inzetten voor:

 • Het positioneren van Fryslân als publieks- en kenniscentrum voor meertaligheid.
 • Een betere (rechts)positie en betaling van (beëdigde) Friese tolken en vertalers. En het verder stimuleren van de mogelijkheid om het Fries te gebruiken in het rechtsverkeer.
 • Het stimuleren van kwalitatief goede Friese (jeugd)literatuur door het voortzetten van de provinciale subsidie voor het schrijven, redigeren, vertalen en corrigeren van Friese (jeugd)literatuur. Dit geldt ook voor Friese streektalen zoals het Bildts.
 • Het behouden en stimuleren van een doorlopende (leer)lijn van de Friese taal en meertalige ontwikkeling op de peuterspeelplaatsen en het basisonderwijs. Ook zal GrienLinks zich inzetten voor het bevorderen van de Friese taal in het voorgezet en praktijk onderwijs, mbo, hbo en universiteit.
 • Het behoud en verder stimuleren van Fries bij (de andere) overheid(sinstellingen), bedrijven en zorg- en welzijnsprofessionals (door middel van het geven van bijvoorbeeld informatie, voorlichting, advies en cursussen). Ook het internet en social media kunnen het Fries een extra impuls geven.
 • Het evalueren van de kerndoelen van het Fries op school en de ontheffingsprocedure.
 • Het steunen van media die berichten in de Friese taal en over Fryslân.
 • Het (structureel) steunen van Tresoar, Afûk, de Fryske Akademie en Omrop Fryslân.

8.5 Laaggeletterdheid

Moeite hebben met lezen en schrijven leidt ertoe dat mensen niet altijd kunnen meedoen in de maatschappij en vaker het gevoel hebben aan de zijlijn te staan. Fryslân staat in de top drie van het hoogste aantal laaggeletterden in Nederland. Rond de 13 procent van de Friese beroepsbevolking heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat zijn bijna 40.000 Friezen. De gevolgen van laaggeletterd zijn, zijn enorm: een grotere kans op gezondheidsklachten, lagere inkomsten of werkloosheid, moeite met digitalisering en meer kans op schulden. De eerste 1000 dagen van een kind zijn vaak cruciaal. Dit vraagt om een brede aanpak.

GrienLinks wil daarom dat de provincie:

 • Een meerjarige toekomstvisie initieert met gemeenten en betrokken organisaties om ervoor te zorgen dat taalontwikkeling tijdig op gang komt in het leven van Friese kinderen.
 • Initiatieven die laaggeletterdheid tegengaan financieel ondersteunt.

8.6 Betaalbaar sporten en bewegen

Een betere conditie, meer spierkracht, een gezonde levensstijl, een goede nachtrust, minder ziekte, kortom: sporten is gezond. In Fryslân willen we dat iedereen kan sporten. Natuurlijk zijn grote sportevenementen belangrijk voor Fryslân. Maar provinciale, financiële steun voor sport kijken mag niet ten koste gaan van het stimuleren van sportbeoefening. Daarnaast ligt er een opgave voor de provincie om ervoor te zorgen dat watersport niet ten koste gaat van de Friese natuur.

GrienLinks wil daarom dat de provincie in samenwerking met de gemeenten:

 • Betaalbaar houden van de breedtesport en het bewegen en sporten van jong tot oud stimuleert.
 • Bijdraagt aan de Friese sporten keatsen, fierljeppen en skûtsjesilen.
 • Het werk van Sport Fryslân ondersteunt en stimuleert.
 • toeziet op en aanjaagt van diversiteitsbeleid en sociale veiligheid binnen sportcentra en sportverenigingen.
 • Recreatieve voorzieningen samen met de Marrekrite verduurzaamt.
 • Voor kinderen en volwassenen die niet genoeg geld hebben om aan een sport deel te nemen, bijdraagt aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenfonds Sport & Cultuur.
 • Sportverenigingen stimuleert om inclusief te zijn en daarnaast zo toegankelijk mogelijk voor mensen met een beperking.
 • Bijdraagt aan voorlichting bij sportverenigingen over inclusiviteit.
 • Met de gemeenten in gesprek te gaan over het stimuleren van meer buiten sporten in openbare ruimten.
 • Zorgt voor meer bloeizones (Blue Zones) in de provincie.
 • Fietsen en wandelen stimuleert door de aanleg van meer wandel- en fietspaden, inclusief laadpalen en tappunten voor drinkwater.

8.7 Menswaardige opvang voor vluchtelingen

Mensen die hebben moeten vluchten komen vaak uit moeilijke, traumatiserende omstandigheden. Het is daarom belangrijk dat de opvang veilig is, met extra aandacht voor de kwetsbare groepen. GrienLinks maakt zich sterk voor menswaardige opvang in Nederland en Europa. De provincie heeft de een taak toezicht te houden op de huisvesting van statushouders in de gemeente.

GrienLinks wil daarom dat de provincie:

 • Erop toeziet dat gemeenten aan hun taakstelling voldoen om statushouders te huisvesten.
 • Gemeenten stimuleert om waar nodig extra woonruimte beschikbaar te stellen.
 • Gemeenten ruimte geeft om deze extra passende huisvesting te realiseren door flexibele woonvormen (zoals het ombouwen van kantoorpanden) en waar nodig door snelbouw of flexibele (tijdelijke ) woningen.

8.8 Kunst en cultuur verbinden ons

Cultuur laat je genieten, verwonderen, lachen, ontroert je of maakt het spannend. Cultuur kan je op een nieuwe manier laten kijken naar de samenleving en elkaar. Of je afleiden van drukte of zorgen.

Kunst en cultuur zijn niet alleen prikkelend, maar spelen ook een belangrijke verbindende rol. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van eenzaamheid of om eraan bij te dragen dat iedereen zich thuis voelt in Fryslân. GrienLinks vindt het daarom belangrijk dat cultuur voor iedereen toegankelijk is. Letterlijk en figuurlijk. Iedereen kan meedoen.

Daarnaast zorgen kunst en cultuur voor de aantrekkelijkheid van Fryslân als woonplaats of als toeristische bestemming. GrienLinks staat voor een provincie met een aantrekkelijk makersklimaat, waar ruimte is voor creativiteit, spontaniteit en nieuw talent. Voor 2028 hebben wij het volgende perspectief voor ogen: de provincie Fryslân staat blijvend op de kaart als cultuurprovincie met onderscheidende evenementen, podia en musea.

Daarom wil GrienLinks dat de provincie:

 • Zorgt voor een goed en eerlijk kunstbeleid.
 • Zorgt voor een stevige cultuurbegroting, die meerjarig perspectief geeft aan de volledige cultuursector om die zo minder kwetsbaar te maken voor conjunctuurbewegingen en onvoorziene omstandigheden als de coronapandemie.
 • Zorgt voor meer ruimte om onderscheidend (digitaal) te programmeren bij evenementen en in de Friese musea.
 • Jonge kunstenaars bij provinciale projecten worden betrokken, zodat zij meer kans krijgen om zich te laten zien
 • De amateurkunst en culturele infrastructuur in dorpen en wijken (zoals toneelverenigingen, iepenloftspul en harmonie-brassbands), maar ook een gevarieerd aanbod van festivals stimuleert en mee financiert.
 • Positieve aandacht heeft voor de Friese taal en cultuur, met een moderne benadering, gericht op voortbestaan in de 21e eeuw .

8.9 Zuinig zijn op ons erfgoed

Fryslân is een provincie met een bijzondere eigen identiteit en cultuur. Die identiteit en cultuur zijn we trots op en daar moeten we goed voor zorgen. Ons Friese erfgoed is een waardevol onderdeel van die identiteit en daarnaast zorgt het voor een brede culturele beleving. Daarom wil GrienLinks dat er wordt geïnvesteerd in het behoud van ons Friese erfgoed. Waar dat kan willen we de verbinding maken tussen ons historische erfgoed en onze gezamenlijke toekomst. Bijvoorbeeld door stimulering van het cultuurtoerisme in Fryslân.

Daarom wil GrienLinks dat de provincie:

 • Blijft investeren in zorg voor ons erfgoed.
 • Zorgt dat het Friese erfgoed voor iedereen toegankelijk is.
 • Culturele activiteiten rond het erfgoed stimuleert.
 • Het (internationaal) cultuurtoerisme in Fryslân stimuleert.

9. Open en transparant bestuur

9.1 Provinciale Staten

In Fryslân streven we naar een breed gedragen, open en transparant bestuur. We willen dat iedereen in onze provincie zich thuis voelt. Daarom moeten onze bestuurders in contact zijn met de inwoners en vooral luisteren naar de inwoners. We willen eerlijk en duidelijk communiceren met de inwoners, waarbij het contact voor de een met een gesprek gaat en voor de ander via sociale media.

In de Provinciale Staten heeft GrienLinks de afgelopen vier jaar kritische, maar constructieve oppositie gevoerd. De kritische, maar constructieve houding zullen wij de komende vier jaar, zowel in een coalitie als in de oppositie, blijven vasthouden. Daarnaast wil GrienLinks zorgen voor een goede dualistische verhouding tussen de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten.

Fryslân is een provincie met een bijzondere identiteit, waar veel verschillende identiteiten met elkaar samenleven. De Provinciale Staten moet daarom ook een realistische afspiegeling zijn van de mensen in onze provincie.

GrienLinks wil daarom dat de provincie:

 • Aandacht heeft voor de culturele identiteiten in de verschillende regio’s.
 • Stimuleert dat de Provinciale Staten een realistische afspiegeling is van de mensen in onze provincie.
 • Zorgt dat Provinciale Staten hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol goed kunnen uitvoeren.
 • Het uitgangspunt ‘zoveel mogelijk van onderop’ hanteert. Wat lokaal beslist kan worden moet lokaal beslist worden.
 • Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten serieus luisteren naar inwoners en contact zoeken met inwoners. Daarvoor kijken we naar succesvolle methoden elders in den lande en passen die ook toe.
 • Zorgt dat in het bestuur van onze provincie samenwerking in de breedste zin van het woord voorop staat.

9.2 Democratie zijn we samen

Onze mienskip bestaat uit veel verschillende mensen en veel verschillende ideeën. GrienLinks vindt het belangrijk dat alle mensen in Fryslân zich thuis voelen en dat we besluiten maken met onze inwoners, niet over onze inwoners. Daarom moeten inwoners serieus kunnen meedenken over en betrokken worden bij het vaststellen van het beleid van de provincie. We zoeken daarom naar een gebalanceerde democratische vernieuwing in de vorm van onder meer burgerberaden.

GrienLinks wil daarom dat de provincie:

 • Beleid maakt met de mienskip en niet over de mienskip en de provincie daarom gaat experimenteren met burgerberaden.
 • Belangenorganisaties en betrokkenen tijdig raadpleegt en om advies vraagt en hen daarbij zonodig ondersteunt, zoals dat bijvoorbeeld bij de door ons geïnitieerde Funderingstafel is gebeurd
 • Een speciaal jongerenberaad inricht om zo de stem van jongeren te horen en jongeren meer te betrekken bij (provinciale) politiek

9.3 Een duurzame, circulaire, inclusieve bedrijfsvoering

De provincie is betrokken bij veel opgaven waar we als mienskip voor staan. We werken samen met inwoners, ondernemers, organisaties en andere partners aan een groene, duurzame toekomst in Fryslân. GrienLinks wil dat de provincie zelf het goede voorbeeld geeft in de bedrijfsvoering, zeker als het gaat om verduurzaming en de energietransitie. Ook op het gebied van inclusie moet de provincie het goede voorbeeld geven. De mienskip zijn we samen en daar telt iedereen. Daarom moet inclusie een speerpunt zijn, ook bij de bedrijfsvoering van de provincie. GrienLinks wil daarom dat de provincie:

 • De bedrijfsvoering versneld circulair maakt.
 • Duurzaamheid het leidend principe maakt.
 • Van inclusie een speerpunt maakt bij de bedrijfsvoering.

9.4 Digitale samenleving

Betalen met je telefoon in plaats van met je bankpasje of met contant geld uit je portemonnee. Snel en makkelijk foto’s delen met je familie in een groepsapp. Maar ook: een medisch hulpmiddel aanvragen dat je feitelijk alleen online kunt bestellen. Of bedrijven die via algoritmes bepalen welke informatie je wel of niet te zien krijgt. We noemen dit: de samenleving digitaliseert.

GrienLinks Fryslân ziet volop kansen voor digitalisering van de samenleving. Maar we zien ook dat niet iedereen mee kan doen of deze ontwikkelingen kan bijhouden. En dat zorgvuldig omgaan met gegevens essentieel is. Voor GrienLinks Fryslân staat de mens altijd voorop en is de techniek niet de eerste of enige oplossing voor een maatschappelijk probleem. Daarom willen we een digitale toekomst die voor iedereen werkt. Zodat de samenleving eerlijk, veilig en menselijk blijft.

GrienLinks Fryslân wil dat de provincie er voor zorgt dat:

 • Voor alle inwoners in Fryslân een snelle en betaalbare internetverbinding beschikbaar is.
 • Voor elk digitaal loket een niet-digitaal alternatief en ondersteuning beschikbaar is voor wie moeite heeft met digitale middelen.
 • Digitale communicatie, zoals via apps, websites en digitale documenten, voor iedereen toegankelijk is, ook als je een beperking hebt.
 • Data die door of in opdracht van de provincie wordt verzameld als open data beschikbaar is voor bijvoorbeeld onderzoek, monitoring of innovatie.
 • Bij ICT-aanbestedingen niet kosten maar kwaliteitsnormen, open (privacy) standaarden, open-source software en duurzaamheid leidend zijn.
 • Bij digitalisering de veiligheid voorop staat. Inwoners van Fryslân moeten ervan uit kunnen gaan dat zij veilig met de provincie kunnen communiceren.
 • Persoonsgegevens worden niet gedeeld met bedrijven en worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de afspraak geldt.
 • Een provinciale digitaliseringsstrategie beschikbaar is en de provincie een ethische commissie instelt die de provincie adviseert over digitaliseringsbeleid en vraagstukken.
 • Geïnvesteerd wordt in de digitale kennis en kunde van de provincie zelf, zodat de provincie een betere inschatting kan maken van noodzaak voor inzet van techniek, betere online veiligheid en een open overheid.
 • Een algoritmeregister ingericht wordt, zodat burgers algoritmes (en daarmee de overheid) kunnen controleren op rechtvaardigheid.

9.5 Betrouwbare overheid

Door grote veranderingen en crises is het de afgelopen periode onrustig in onze samenleving. In zo’n periode vraagt dat van een overheid nog een extra stap om er juist voor mensen te zijn. Toch is dat de afgelopen tijd niet altijd gelukt. Het menselijke is soms zoek bij de overheid, zowel in beleid als in communicatie. Daarnaast herkennen mensen zich niet in het overheidsbeleid en voelen zij zich niet beschermd door de overheid. GrienLinks wil het menselijke terug in de overheid. Want de overheid is er voor de burger, de provincie is er voor alle inwoners. Wij willen inwoners laten meedenken en meebeslissen over het beleid. Mensen direct helpen op een prettige manier als het even tegenzit. Ook moet het menselijke terug in de communicatie met de inwoners, ons bestuur luistert naar de inwoners. Informatie en communicatie met de provincie moet voor iedereen beschikbaar zijn, of dat nou via een fysiek gesprek gaat, via de telefoon, via een online gesprek of via sociale media.

GrienLinks wil daarom dat de provincie:

 • Kritisch kijkt of de menselijke maat in de eigen communicatie en zowel nieuw als bestaand beleid zit.
 • De menselijke maat als speerpunt neemt bij de uitvoering van het beleid.
 • Informatie op meerdere kanalen gaat en blijft delen, zowel in de reguliere media, in brieven als online via de website of social media.
 • Zorgt dat informatie voor iedereen leesbaar en te begrijpen is.
 • Samen met Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten actief in gesprek gaat en blijft met inwoners.
 • Bij lastige situaties inwoners zo snel mogelijk helpt, waarmee verder wegzakken wordt voorkomen.
 • Een werkklimaat en werkcultuur creëert waarin ambtenaren de professionele vrijheid hebben om zelf afwegingen te maken en aan de bel te kunnen trekken als zij iets mis zien gaan.
 • Zorgt dat de communicatie voor iedereen te begrijpen is daarbij rekening houdt met de vaardigheden van de Friese inwoners bijvoorbeeld op digitaal gebied.

10. Gedegen en eerlijke financiën

10.1 Inkomsten

Groene en sociale politiek krijgt alleen vorm als we echt bereid zijn te sleutelen aan ons financiële en economische systeem. Hervormingen en een andere kijk op de economie zijn een voorwaarde voor een succesvolle aanpak en van eerlijk delen, gelijke kansen en solidariteit tussen arm en rijk, oud en jong. Uiteindelijk is de economie alles wat we met elkaar delen. De economie is van iedereen.

De provincie krijgt een deel van haar inkomsten door zogenaamde opcenten van de motorrijtuigenbelasting. Daarbij geldt dat mensen die zich een die zich een dure, zware en vervuilende auto kunnen permitteren het meeste betalen. Met het geld kunnen bijvoorbeeld wegen worden onderhouden, maar ook natuur worden aangelegd. Een kleine verhoging levert extra geld op om onze provincie mooier en duurzamer te maken, maar ook kunnen bijdragen aan belangrijke maatschappelijke organisaties daaruit gefincierd worden.

Andere inkomsten komen onder meer van het Rijk en subsidies van de Europese Unie voor speciale programma’s. Eerlijke en gerichte programma’s om de doelstellingen op het gebied van leefbaarheid van het platteland en de transities in de energie en landbouw mogelijk te maken vergen een professionele aanpak. Daarop inzetten met goed personeel maakt ons sterker.

GrienLinks wil daarom dat de provincie:

 • De opcenten verhoogt en de opbrengst ten goede laat komen aan de leefbaarheid en verduurzaming van Fryslân.
 • Er bij het Rijk voor pleit dat bij het in te voeren nieuwe systeem voor de opcenten (mogelijk rekening rijden) rekening wordt gehouden met slechte bereikbaarheid van de dorpen en de noodzaak van autoverkeer aldaar.
 • Inzet op gekwalificeerde medewerkers om gerichte en goede programma’s op te stellen en bijdragen van het Rijk en vanuit de Europese Unie binnen te halen.
 • Verhogen van leges voor vergunningen die ingrijpen in de waterhuishouding en de bodem, zoals voor het onttrekken van grondwater en voor ontgrondingen.

10.2 Uitgaven

De Rijksoverheid kort het provinciefonds en gemeenten hebben minder te besteden. Daardoor zullen overheidsinvesteringen in Fryslân minder vanzelfsprekend worden. De provincie heeft de afgelopen jaren veel van haar spaargeld dat afkomstig was van de verkoop van de NUON-aandelen eenzijdig geïnvesteerd in infrastructurele projecten en wordt nu geconfronteerd met de hoge kosten van het onderhoud daarvan. GrienLinks kiest ervoor vast te houden aan de kernpunten van het groener, socialer en duurzamer maken van de Friese samenleving, haar economie, de mensen, landbouw en infrastructuur.

GrienLinks wil een gezonde, evenwichtige en duurzame begroting. Daarbij willen we gebruik maken van een bank die dat geld op een eerlijke, transparante en duurzame manier gebruikt en waarbij de bestuurders van die bank een ethisch verantwoord salaris krijgen.

We staan voor een provinvie die staat voor:

 • Een gezonde en financieel evenwichtige provinciale begroting, met tegelijkertijd ruimte voor nieuwe plannen.
 • Een verschuiving van geld van de infrastructuur naar natuur, cultuur en klimaat.
 • Er is altijd ruimte voor burgerinitiatieven, gericht op duurzaamheid, inclusief de ondersteuning van het ‘Iepen Mienskipsfûns’ voor initiatieven vanuit de samenleving.
 • Met een meer kritische blik kijken we naar waar de provincie wel of geen geld aan uitgeeft. Prioriteit heeft verduurzaming en vergroening van de Friese economie. Meer aandacht voor mensen en het sociaal domein in de provinciale begroting. Politiek gaat tenslotte altijd over mensen.
 • Bij het inkopen van producten en diensten een scherp aanbestedingsbeleid, waarin circulariteit, duurzaamheid en sociaal beleid van de bedrijven die voor de provincie werken actief worden gestimuleerd.

10.3 Reserves, deelnames en beleggingen

De provincie Fryslân beschikt over reserves en belegt onder meer in het Windpark Fryslân. Daarnaast is de provincie eigenaar van Thialf. Er is een discussie gaande over wat de kerntaken zijn van de provincie en hier lijkt sprake van het meten met twee maten. Dienen de beleggingen een maatschappelijk doel of dragen deze bij aan structurele inkomsten van de provincie? Een appeltje voor de dorst is verstandig, maar de omvang hiervan en de wijze waarop dit geld wordt belegd dient beter in beeld te worden gebracht. Er liggen enorme opgaven op het gebied van ons water, stikstof en het klimaat.

Daarom wil GrienLinks dat de provincie:

 • De reserves en beleggingen inzichtelijk maakt en de omvang van de reserves afstemt op de verwachte risico’s.
 • Zorgt dat haar beleggingen maatschappelijk verantwoord zijn en passen binnen de grote opgaven waar we als provincie voor staan.