Voorbereiding partijraad Groene Economie 15 maart 2012

Beste GrienLinkser,

Op 24 maart heeft de Partijraad een bijeenkomst met als thema ‘groene economie’. De Partijraad bestaat uit 80 GroenLinksers die nadenken en praten over thema’s aan de hand van artikelen en (wetenschappelijke) publicaties en richtinggevend zijn als het gaat om de standpunten van GroenLinks. De raad komt zo’n 4 keer per jaar bij elkaar. Deze keer behandelen we dus het thema ‘groene economie’. Wij vormen de Friese afvaardiging in de Partijraad en zullen de standpunten van onze afdeling zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dat kan natuurlijk alleen met jullie inbreng. We organiseren daarom een voorbereidingsbijeenkomst op 15 maart 2012 in café Wouters (te Leeuwarden, tegenover het station). In de bijlage ter inspiratie een bijdrage van medewerkers van De Helling, het wetenschappelijk onderzoeksbureau van GroenLinks. Ter voorbereiding sturen we ook de discussiethema’s die op 24 maart centraal staan (zie hieronder).

Mocht je niet in de gelegenheid te zijn om aanwezig te zijn op 15 maart en wil je wel graag je mening geven? Mail ons!

Met vriendelijke groet,

Kees Iepema (k.r.iepema@hetnet.nl)
Gerrie Rozema (glboarnsterhim@live.nl)


Thema’s en vragen groepsdiscussies Groene Economie 24 maart 2012

Bij elke themabespreking spelen in mindere of meerdere mate factoren als grondstoffen, arbeid, kapitaal en schaalgrootte een rol.

1. Noodzakelijke elementen van een groene economie

Doel: Benoem tenminste 5 elementen die absoluut in een groene economie aanwezig moeten zijn.

Vragen:

 • hoe om te gaan met grondstoffen, energie en schaarste?
 • wat voor beleid is noodzakelijk en hoe moet dat fiscaal worden uitgewerkt?
 • wat betekent een groene economie voor andere beleidsvelden (infrastructuur, arbeidsmarkt, inkomenspolitiek)?
 • op welke schaal kan een groene economie bestaan? Hoe moet die zich verhouden tot de rest van de wereld die niet of in een ander tempo meegaat of mee kan gaan (mn ontwikkelingslanden)
 • hoe om te gaan met het fenomeen groei. Welke andere indicatoren voor groei zijn van belang in plaats van of in aanvulling op het bbp?

2. Voorbeelden van Groene Economie en transitie

Doel: benoemen van tenminste 5 aansprekende voorbeelden van Groene Economie die je nu al kunt zien.

Vragen:

 • Aan welke criteria zouden concrete voorbeelden moeten voldoen?
 • Hoe zijn ze tot stand gekomen? Wat is doorslaggevend geweest?
 • benoem concrete voorbeelden en benoem ook waarom ze goede voorbeelden zijn.
 • Waarom zijn deze voorbeelden als zodanig tot stand gekomen? Is het een kwestie van juiste mensen bij elkaar, of zit er meer achter?
 • Wat zijn de sterke en zwakke punten? Waar zijn de voorbeelden goed in, en waarin zijn ze juist kwetsbaar?
 • hoe verhouden de voorbeelden zich tot de omgeving, m.n. het krachtenveld van vestigde belangen? Bieden ze potentie om dat te doorbreken of staan ze continu onder druk?
 • wat leren de voorbeelden over gewenste beleidsmaatregelen die een groene economie bevorderen?
 • Is (financiële ) ondersteuning van initiatieven (on)gewenst, (niet) noodzakelijk?
 • Hoe meer draagvlak te creëren in de maatschappij voor de transitie naar een groene economie?

3. Bondgenoten en Strategie

Doel: benoemen van tenminste 5 mogelijke bondgenoten in de strijd voor een groene economie.

Vragen:

 • Hoe kun je bondgenoten identificeren? Wanneer zijn bondgenoten bondgenoten?
 • Waarom handelen bondgenoten groen? Wat is hun motivatie tot een groene strategie? (Onderscheid hier vooral intrinsieke milieuzorgen van economisch kansdenken)
 • Wat maakt ze een interessante partner? Wat is de potentie van de bondgenoten voor een bredere, groene beweging?
 • Op welke schaal opereren de bondgenoten? Biedt dat potentie voor opschalen van groene economie?
 • Hoe gaan de bondgenoten om met tegenstanders, met moeilijkheden, met gevestigde belangen die tegenwerken?

» Waarom we een Green New Deal nodig hebben (PDF)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *