November 2014

Van Groene Woestijn naar Vijftig Tinten Groen

Beste GrienLinksers,

Ik ben opgegroeid in het veenweidegebied dat ligt in het Groene Hart van Nederland en heb mooie herinneringen aan de door zuring rood en door boterbloemen geel gekleurde weides. In het voorjaar kleurden de oevers van de sloten helder geel door lange rijen dotters. De afwisseling in ons cultuurlandschap is in de loop der eeuwen gevormd door de bodem en het water…de mens paste zich daarop aan. Op zoek naar droge voeten zocht de mens de hoger gelegen gedeelten of werden terpen opgeworpen. De landbouw paste zich aan natuurlijke waarden aan.

Door onder meer schaalvergroting en de intensivering van de landbouw is er roofbouw gepleegd op onze omgeving. Bij de ruilverkavelingen in de jaren vijftig en zestig werd er nauwelijks meer rekening gehouden met de prachtige natuurlijke patronen die bij de ontstaan van de bodem werden gevormd. Grasland werd omgevormd tot monoculturen van Engels raaigras en door bemesting nam de soortenrijkdom van dieren en planten enorm af. De kleurige weides werden in rap tempo omgevormd tot Groene Woestijnen en de kwaliteit van het water werd snel minder. Om de steeds zwaardere landbouwmachines voldoende draagkracht te geven werden waterpeilen verlaagd, waardoor de bodem daalde….een onomkeerbaar proces.Het afwisselende Friese landschap verdient respect. Het is de plek waar mensen, dieren en planten ruimte moeten krijgen. Door in te zetten op een verantwoord gebruik van de bodem , het water en de ruimte kan niet alleen werkgelegenheid worden gecreëerd voor landbouw, maar ook voor recreatie en toerisme. Een mooie omgeving trekt mensen aan, wat kansen biedt om de voorzieningen in de ‘krimp’gebieden in stand te houden en mensen aan het werk te houden.

In ons verkiezingsprogramma staat die veelzijdigheid en het met respect omgaan met onze omgeving centraal. Door tinten toe te voegen aan ons mooie Friese landschap wordt het weer spannend.

De afgelopen maanden is er door de programmacommissie en de kandidatencommissie een hoop werk verricht. Zoals dat hoort in een partij met betrokken leden heeft dat veel discussie opgeleverd. Op de komende ledenvergadering hopen we dat proces af te ronden en te starten met een geweldige campagne. Als we er samen in slagen een extra zetel in de Staten te bemachtigen kunnen we mogelijk betrokken worden bij de collegevorming en meer tinten aan onze groene en sociale omgeving toevoegen.

Gelijktijdig met de Statenverkiezingen wordt het Algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân gekozen. Ook het Wetterskip draagt enorm veel bij aan de kwaliteit van ons landschap. GrienLinks heeft ervoor gekozen de lijst van Water Natuurlijk te steunen. Gelukkig staan er verschillende GrienLinkers op de lijst en het programma van Water Natuurlijk komt op de meeste punten overeen met dat van ons.

Ik wil iedereen bedanken en oproepen de komende maanden mee te werken aan een energieke campagne: op naar Vijftig Tinten Groen!

Jochem Knol
Voorzitter provinciaal bestuur GrienLinks

Uitnodiging Provinciale Ledenvergadering

Op 18 maart 2015 worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Op de komende ledenvergadering stellen de leden daarvoor de kieslijst en het programma vast. Vóór de vergadering is er mogelijkheid om nader kennis te maken met de eerste vijf kandidaten van de conceptlijst. Tussen de middag zijn er broodjes. Alle leden zijn van harte welkom!

Zaterdag 13 december 2014
10.30 uur, inloop met koffie en thee
11 tot 12.30 uur: Debat met de eerste vijf kandidaten
13 uur: Aanvang Provinciale Ledenvergadering
Locatie: Dorpshuis de Jister, Skoallereed 2, 8495KJ Aldeboarn

Als je afgehaald wilt worden van Station Akkrum, neem dan contact op met Simone de Vries, simonedevries@groenlinks.nl, 06 12866137.

Agenda voor de Provinciale Ledenvergadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering, 15 mei 2014
4. Herverkiezing bestuursleden GrienLinks
5. Verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen maart 2015
6. Kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen maart 2015
7. Lijstverbinding met de SP
8. Begroting 2015
9. Nieuws van de Statenfractie
10. Campagneplan
11. Rondvraag en sluiting

Voordracht kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen
1. Retze van der Honing (man, 51 jaar, Heerenveen): is sinds november 2008 lid van de Statenfractie, het laatste jaar als fractievoorzitter. Was eerder gemeenteraadslid/fractievoorzitter in Heerenveen toen GroenLinks in het College zat en vervulde diverse bestuursfuncties binnen welzijns-, vakbonds- en jongerenwerk. Is Teamleider P&O bij een zorginstelling. “Het Statenwerk biedt mij de kans om onderdeel uit te maken van de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging en zo maximale invloed uit te oefenen om de GroenLinkse idealen te verwezenlijken.”
2. Marcia Dijkstra (vrouw, 32 jaar, Leeuwarden): was fractie-assistent en bestuursmedewerker bij GrienLinks. Ze is freelance communicatie-adviseur/ vormgever en studeerde Communicatie. “Ik kan zowel bruggenbouwer zijn, als iemand die vanuit creativiteit met nieuwe ideeën en standpunten kan komen.”
3. Ralph de Graaf (man, 32 jaar, Weststellingwerf): is sinds 2014 gemeenteraadslid in Weststellingwerf. Zal, indien verkozen, de overstap maken naar provinciaal niveau. Studeerde milieukunde en planologie en werkte o.a. als projectontwikkelaar duurzame energie bij een windenergiebedrijf. “De sociale, groene, rechtvaardige en duurzame maatschappij waar GroenLinks zich hard voor maakt, passen uitstekend bij mijn opvattingen.”
4. Jan Atze Nicolai (man, 49 jaar, Leeuwarden): is sinds 2002 gemeenteraadslid in Leeuwarden. Zal, indien verkozen, de overstap maken naar provinciaal niveau. Is Teamleider in de zorg. Studeerde HBO-J en Management in de zorg, is lid van het landelijk netwerk Zorg van GroenLinks en publiceert regelmatig in de Helling. “Een woongroep met een windmolen wordt de nieuwe hoeksteen van de samenleving. “
5. Sjaak Kloppenburg (man, 62 jaar, Fryske Marren): is bestuurslid voor Fryslân en Heerenveen van GroenLinks en leverde het huidige verkiezingsprogramma op. Studeerde rechten en filosofie en werkt nu als coach/mediator. Vervulde diverse management- en beleidsfuncties en commissievoorzitterschappen bij de overheid. “Ik wil de afhakers terughalen en onze sympathisanten binnenhalen door in gesprekken, debatten en handelen de harde economie consequent in dienst van milieu en welzijn van mensen te stellen.”
6. Gerda Koopman (vrouw, 54 jaar, Ooststellingwerf): is nu fractievoorzitter in de gemeenteraad Oostwellingwerf. Werkt als beleidsmedewerker bij een gemeente. “Het is belangrijk dat de provincie groen blijft. Daarom ben ik voorstander van beleid dat CO2-uitstoot terugbrengt en de duurzaamheid vergroot.”
7. Joop van der Heide (man, 63 jaar, Harlingen): is sinds een jaar lid van de Statenfractie. Was gedurende lange periode gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Harlingen. Is freelance journalist en touringcarchauffeur en vervulde vele bestuurs- en vrijwilligersfuncties. “De Statenfractie kan de expertise die er is bij de leden binnen de provincie beter benutten en verbreden.”
8. Rebecca Slijver (vrouw, 33 jaar, Dongeradeel): is nu gemeenteraadslid voor Dongeradeel Sociaal en doet vrijwilligerswerk. Studeerde sociale dienstverlening en administrateur. “Politiek kun en moet je op verschillende vlakken bedrijven; ik zou graag mijn horizon verbreden.”
9. Auke Wouda (man, 66 jaar, Sudwest Fryslân): was gedurende lange periode gemeenteraadslid, fractievoorzitter en uiteindelijk wethouder in Sneek. Studeerde rechten met specialisaties in milieu-, ruimtelijk en natuurbeschermingsrecht en is hierin freelance adviseur. Werkte bij Rijkswaterstaat en nu voor de Waddenvereniging. Staat op een verkiesbare plaats voor de waterschapsverkiezingen. “Ook als ik in de Water Natuurlijk-fractie kom, lever ik komende jaren graag een inhoudelijke bijdrage aan de GrienLinksfractie in de Provinciale Staten.”
10. Bauke Sikkes (man, 27 jaar, Fryske Marren): is bestuurslid bij GroenLinks Fryske Marren en van Dwars Fryslân en is actief campagnevoerder. Studeerde horeca ondernemer management en is werkzaam als E-service specialist bij een kabelmaatschappij/telecombedrijf. “Als we jongvolwassenen hier willen houden, is het van groot belang dat er werk is. GrienLinks moet projecten ondersteunen die hieraan bijdragen, zoals Talint foar Fryslân.”
11. Petra Vlutters (vrouw, 48 jaar, Leeuwarden)
12. Johan Sieswerda (man, 49 jaar, Opsterland)
13. Kees Iepema (man, 63 jaar, Menameradiel)
14. Jochem Knol (man, 56 jaar, Opsterland)
15. Marleen Zorgdrager (vrouw, 43 jaar, Terschelling)
16. Johan Harms (man, 67 jaar, Menameradiel)
17. Peter Lesterhuis (man, 38 jaar, Smallingerland)
18. Gerrie Rozema (vrouw, 45 jaar, Heerenveen)
19. Henk Bosma (man, 44 jaar, Harlingen)
20. Gertrud van Leeuwen (vrouw, 62 jaar, Weststellingwerf)
21. Evert Stellingwerf (man, 29 jaar, Leeuwarden)
22. Maarten Hoekstra (man, 43 jaar, De Friese Meren)
23. Sara Hofman (vrouw, 70 jaar, Dongeradeel)
24. Nico Oegema (man, 63 jaar, Leeuwarden)
25. Marita Kruijswijk (vrouw, 68 jaar, Ooststellingwerf)
26. Kees Terwisscha van Scheltinga (man, 51 jaar, Leeuwarden)
27. Ammy Langenbach (vrouw, 65 jaar, Opsterland)
28. Matthijs Sikkes-van den Breg (man, 27 jaar, De Friese Meren)
29. Corrie Dam (vrouw, 53 jaar, Sudwest Fryslân)
30. Frank van den Haak (man, 57 jaar, Opsterland)
31. Peter Kranendonk (man, 66 jaar, Sudwest Fryslân)
32. Elske Beintema (vrouw, 44 jaar, Opsterland)
33. Gerard Floor (man, 73 jaar, Ooststellingwerf)34. Jouke Douwe de Vries (man, 44 jaar, Dongeradeel)
35. Johanna Welfing (vrouw, 36 jaar, Leeuwarden)
36. Hilbrand Schuurmans (man, 67 jaar, Sudwest Fryslân)
37. Guus Kruis (vrouw, 58 jaar, Opsterland)
38. Piet de Ruiter (man, 60 jaar, Smallingerland)
39. Thewis Kooistra (man, 66 jaar, Leeuwarden)
40. Els van Loon (vrouw, 61 jaar, Opsterland)
41. Gerben Hoogterp (man, 55 jaar, Leeuwarden)
42. Theo van Bruggen (man, 54 jaar, De Friese Meren)
43. Irona Groeneveld (vrouw, 48 jaar, Tytsjerksteradiel)
44. Jelmer van der Zee (man, 41 jaar, Weststellingwerf)
45. Willem Verf (man, 65 jaar, Dantumediel)
46. Isabelle Diks (vrouw, 49 jaar, Leeuwarden)

Toelichting van de Kandidatencommissie

Hier volgt een toelichting op de voordracht voor de Kandidatenlijst van GrienLinks voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015.

Samenstelling van de Kandidatencommissie
• Irona Groeneveld
• Aad van der Burg
• Gerrie Rozema
• Rob Schut
• Nathalie Kramers
• Theo van Bruggen

Werkwijze van de Kandidatencommissie
De start van de kandidaatstelling is bekend gemaakt via diverse kanalen: via de site van GrienLinks Fryslân, per mail aan de afdelingen in Fryslân, middels de Zomergroet en via Twitter en Facebook. Leden van GrienLinks konden zich zelf kandidaat stellen, maar ook namen doorgeven van kandidaten die zij geschikt achtten. Dat is door diverse leden gedaan. Deze voorgedragen personen (ongeveer 20) zijn vervolgens gebeld met het bericht dat zij genoemd waren door leden en met de vraag of zij zich kandidaat wilden stellen voor de lijst. Daarnaast heeft de kandidatencommissie gevraagd naar namen bij de werkgroepen van GroenLinks, te weten FemNed, RozeLinks en Kleurrijk Platform. Dit leverde geen extra namen op.

De commissie kon op de sluitingsdatum van 13 september beschikken over een lijst met 50 leden die zich hadden aangemeld voor de kandidatenlijst, met bij elke kandidaat de posities waarvoor zij/hij zich beschikbaar wilde stellen. De commissie heeft - onderverdeeld in twee subcommissies - gesprekken gevoerd met alle personen (17) die zich beschikbaar hadden gesteld voor één of meer van de plaatsen 1 tot en met 10. Bij enkelen is gesproken met beide subcommissies. Van ieder was een motivatiebrief en een C.V. beschikbaar.

Op basis van deze gemeenschappelijke beelden heeft de commissie voor deze kandidaten een concept-plaatsingsvolgorde opgesteld. Met elke kandidaat is haar/zijn voorgestelde plaatsing telefonisch besproken. Op één terugtrekking na, gingen allen akkoord met dit voorstel aan het bestuur (wat onverlet laat het proces dat nog in de PLV kan verlopen). De commissie heeft vervolgens voor alle overige kandidaten een concept-plaatsingsvolgorde opgesteld. Ook met ieder van hen is telefonisch contact geweest; zij gingen op twee terugtrekkingen na allen akkoord met de voorgestelde plaatsing. Iedereen heeft het bewilligingsformulier ingeleverd.

De commissie heeft op 25 oktober een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die op de Kandidatenlijst staat, om daarmee bij te dragen aan het gemeenschappelijk gevoel de aanstaande verkiezingen te dragen, om de campagne-activiteiten te delen en het concept-verkiezingsprogramma met elkaar te doorleven. Tijdens deze bijeenkomst draagt de commissie haar voordracht over aan het bestuur, die op 27 oktober besluit of de voordracht kan worden overgenomen. Pas daarna wordt de lijst openbaar. Op 13 december stelt de PLV tot slot de definitieve lijst vast.

Criteria op basis waarvan de Kandidatencommissie tot een volgorde is gekomen
Basis voor het commissiewerk waren de vastgestelde functieprofielen voor lijsttrekker en runner-up, statenlid (3 t/m 6) en statenlid (7 t/m 15), alsmede een aantal algemene GrienLinks-regels over b.v. onverenigbaarheid van functies. In de gesprekken heeft de commissie gelet op motivatie, ervaring, deskundigheid, visie, samenwerkingsgerichtheid, integriteit en beschikbaarheid.

De commissie heeft voor wat betreft de plaatsen 1 tot en met 5 gekeken naar de potentie om een goed team met diverse kwaliteiten te kunnen gaan vormen. Ongeacht het aantal zetels dat GrienLinks straks haalt, dus ongeacht of iemand nu wel of niet in de fractie zelf wordt gekozen, ook voor de anderen geldt dat een actieve rol in de steunfractie wordt gevraagd. Ten eerste om een kleine fractie te kunnen versterken, ten tweede om in geval van een opvolgingssituatie een goed ingewerkte opvolger klaar te hebben staan.

De huidige fractievoorzitter heeft zich beschikbaar gesteld voor een tweede termijn, voor nummer 1 of 2 op de lijst. Op basis van de gesprekken die de commissie met hem heeft gevoerd, draagt de commissie hem voor als lijsttrekker/beoogd fractievoorzitter. Hiermee kiest de commissie voor diens ruime ervaring, voor continuïteit en het kunnen voortbouwen. In aanvulling hierop heeft de commissie voor de nummers 2 en 3 gekozen voor investeren in de toekomst, door het voordragen van twee jongere, weliswaar minder ervaren kandidaten, met ieder hun eigen deskundigheden, bagage en groeipotentieel. Vervolgens is voor de nummers 4 en 5 gekozen voor kandidaten met een ruime basis als het gaat om visie, ervaring in de politiek, inhoudelijke kennis en relevante netwerken. Met deze vijf kandidaten is expliciet besproken of zij met deze opzet uit de voeten kunnen (namelijk een mix van ervaring en potentie, waarin nodig is bereid en beschikbaar te zijn om elkaar daarin wederzijds te versterken); dat is door hen bevestigd.

Voor de kandidaten die worden voorgedragen voor de plaatsen 6 tot en met 10 heeft de commissie in principe eenzelfde benadering aangehouden als het gaat om een bijdrage kunnen leveren aan de steunfractie – uiteraard is hier maatwerk mogelijk al naar gelang expertise en beschikbaarheid. Ook bij deze plaatsen heeft de commissie gestreefd naar zo veel mogelijk diversiteit qua achtergrond.

De plaatsingsvolgorde vanaf nummer 11 is opgesteld op basis van een zo goed mogelijk mix van man/vrouw en woonplaatsspreiding over de Friese gemeenten.
Speciale aandacht heeft de commissie gehad voor de volgorde van de lijstduwers, waarbij in goed overleg met de daarvoor beschikbare GrienLinks-prominenten de lijst een stevig slot heeft gekregen (van laatst af: Isabelle Diks, Willem Verf, Jelmer van der Zee en Irona Groeneveld).

Diversiteit: een aanbeveling
Bij de plaatsen 1 tot en met 10 staan nu drie vrouwelijke kandidaten op de plaatsen 2, 6 en 8. Het streven was, in lijn met de opdracht en de visie van GrienLinks, om een fifty-fifty-verdeling te maken tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Ondanks gerichte wervingsinspanningen vanuit het afdelingsbestuur en de kandidatencommissie, is het niet gelukt een voldoende en gekwalificeerd aanbod te krijgen. Van de hele lijst van 47 kandidaten is de verhouding 17 vrouw/30 man. En als het gaat om diversiteit in etnische achtergronden van de kandidaten, dan is de gewenste verhouding voor een partij als GrienLinks nog verder weg (namelijk nihil).

Deze Kandidatencommissie adviseert dan ook het bestuur en de ledenvergadering om de gehele komende periode te benutten om de gewenste diversiteit binnen te halen, te enthousiasmeren en toe te rusten, zodat voor de volgende PS-verkiezingen kan worden toegewerkt naar een nog diverser samengestelde kandidatenlijst.

Herverkiezing bestuursleden GrienLinks


In januari 2013 werd Jochem Knol herkozen als vice-voorzitter van het bestuur van GrienLinks en tegelijkertijd werd ik gekozen als secretaris. In de bijna twee jaar die inmiddels zijn verstreken is veel gebeurd en onze bestuursperiode zit er alweer bijna op. Het is dus tijd voor herverkiezingen.

Een jaar geleden trad Nico Smits terug als voorzitter en heeft Jochem deze taak van hem overgenomen. Met Jochem aan het roer heeft het bestuur dit jaar veel werk verzet, ter voorbereiding van de Provinciale Staten verkiezingen van 2015. Dit alles is in harmonie en een goede sfeer verlopen, want Jochem heeft niet alleen oog voor het resultaat, maar ook voor de mensen. Af en toe gewoon even lachen hoort er ook bij. Wij willen daarom graag dat Jochem de kans krijgt om nog een periode voorzitter te zijn.

Voor mijzelf zijn de twee jaar niet vlekkeloos verlopen, omdat ik een jaar geleden te horen kreeg dat ik uitgezaaide borstkanker heb. Ik ben er een tijdje uit geweest, omdat ik onder behandeling was. Els van Loon heeft mij in die tijd vervangen. Ik ben nu weer sterk en wil heel graag nog een periode secretaris zijn in het bestuur. De voorbereidingen voor de komende verkiezingen zijn boeiend en ik wil graag mijn bijdrage leveren aan een boven verwachting goed resultaat.

Met een vijftig tinten groene groet,
Simone de Vries

Colofon

De Griene Linkse is het blad van GrienLinks Fryslân en wordt twee keer per jaar uitgegeven door het bestuur en de fractie.

Eindredactie: Simone de Vries
Vormgeving: Caspar Doeser
Kopij welkom: simonemail@kpnmail.nl