Januari 2016

Werk aan de winkel

Beste GrienLinksers,
De dag voor kerst las ik in Trouw dat de PvdA en de VVD het bouwen in onze kwetsbare duinen weer willen toestaan. Windmolens op 14 km uit de kust zijn volgens deze partijen uit den boze… landschapsvervuiling is dat. Blijkbaar is struikelen over vakantiewoningen minder erg.

De SP steunt een motie van de VVD, CDA en PVV om milieuzones in grotere gemeenten af te schaffen. Opmerkelijk dat de gezondheid van mensen in de stad de SP blijkbaar niet meer boeit. Het zijn wat sombere overwegingen zo aan het einde van het jaar en het geeft aan dat GrienLinks meer dan ooit aan de weg moet timmeren. Dat gaat niet altijd makkelijk, een zetel verlies in de Staten maakt het voor Retze van der Honing nog lastiger om onze standpunten onder de aandacht te brengen. Minder zetels is minder spreektijd en minder invloed.

Ondanks alle slechte berichten staat klimaat en milieu weer serieus op de agenda. Meer dan dertig jaar geleden leerde ik op school de effecten van de uitstoot van CO2 op ons klimaat; het duurt soms lang voordat het besef er bij anderen is. In de laatste peilingen staat GroenLinks op forse winst en dat is een goede basis om er het volgende jaar tegenaan te gaan. Bestuur en fractie proberen samen te werken aan een helder geluid in Friesland. Samen met de lokale afdelingen hebben we daar de thema’s biodiversiteit en het duurzaam in stand houden van lokale voorzieningen voor gekozen. Bestuur en fractie zijn graag bereid om daarover nadere afspraken te maken. We komen graag langs om er samen voor te zorgen dat we na de volgende verkiezingen een nog beter Groen en Sociaal geluid naar voren kunnen brengen.

Ik hoop jullie te zien op de Provinciale ledenvergadering op 23 januari!

Groet,

Jochem Knol

Voorzitter provinciaal bestuur GrienLinks


Uitnodiging Provinciale Ledenvergadering

Op zaterdagochtend 23 januari 2016 wordt de provinciale ledenvergadering van GrienLinks gehouden in Leeuwarden. Aansluitend op de PLV wordt ’s middags een debat over basisinkomen georganiseerd, in samenwerking met de landelijke werkgroep Economie. Hierbij zal onder andere Linda Voortman aanwezig zijn.

Tussen de middag zijn er broodjes; na afloop drinken we graag een borrel op het nieuwe jaar. Alle leden zijn van harte welkom!

Zaterdag 23 januari 2016 in het Tromptheater, Trompstraat 4a, 8921GH Leeuwarden

Tijd:
10:30 uur: Inloop met koffie en thee
11:00 uur: Provinciale ledenvergadering GrienLinks
13:00 uur: 5e Economische Salon: Voorwaardelijk versus onvoorwaardelijk basisinkomen
16/17 uur: Borrel

Agenda voor de Provinciale Ledenvergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering, 20 juni 2015 in Aldeboarn
4. Financiën
Toelichting en stukken :
- Balans per 31 december 2015
- Resultatenrekening 2015, Begroting (concept) 2016
5. Bestuursverkiezing
Simone de Vries en Theo van Bruggen nemen afscheid van het bestuur. Bertjan van de Lagemaat en Rebecca Slijver hebben zich kandidaat gesteld voor een plek in het bestuur. We willen het bestuur graag uitbreiden tot vijf personen en zijn nog op zoek naar een bestuurslid. Belangstellenden kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij Jochem Knol
6. Evaluatie Provinciale Staten verkiezingen, wat hebben we ermee gedaan?
7. Stand van zaken bestuur en Statenfractie
8. Rondvraag
9. Sluiting

Iedereen doet al mee!

De economiesalon van de werkgroep economie van GroenLinks, die op 23 januari in Leeuwarden gehouden wordt, gaat over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBI).

Op het congres hebben Friese GroenLinksers twee moties ingediend. De eerste gaat over Experimenteerruimte Basisinkomen en de tweede over de visie die eronder ligt namelijk Gelijkwaardige Participatie. Deze moties zijn zo goed als unaniem aangenomen. Toch ziet de werkgroep economie van GroenLinks basisinkomen als onmogelijk en onwenselijk, en wil dit niet onderzoeken. De werkgroep zet in op zogenaamde basisbanen die mogelijk uitmonden in een echte betaalde baan.

Reden genoeg voor een stevig debat over de lijn van de werkgroep en de (on)mogelijkheden van basisinkomen. Voor deze salon schreven Jan Atze Nicolai en Brigitta Scheepsma een paper pro basisinkomen. De economische werkgroep van GroenLinks komt met een paper contra. Nicolai en Scheepsma zien basisinkomen als een bestaansrecht en een hefboom om de diepere discussie over economie vorm te geven. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is in lijn met visie van Van Ojik en Klaver en bovendien is het onderzoeken en bedingen van experimenteerruimte voor vormen van basisinkomen een opdracht van het congres. Het hoogste orgaan van een ledenpartij. Lees het paper onder deze link en praat mee op 23 januari in het TrompTheater te Leeuwarden!

PS
Graag willen we dat u zich opgeeft voor de Salon. Wij weten dan hoeveel mensen er ongeveer komen, en u ontvangt dan al het leesmateriaal ter voorbereiding.

Nieuws van de provinciale fractie


Digitale nieuwsbrief

Elke maand, na de Statenvergadering, sturen we een nieuwsbrief rond met nieuws over de actuele politieke onderwerpen. Hierin schrijven we over wat we als GrienLinks hebben ingebracht (dat staat niet altijd in de krant). Ook kunt u op deze nieuwsbrief reageren. U kunt zich inschrijven voor deze nieuwsbrief via: grienlinks@fryslan.nl

Petitie: laat liggen dat kievitsei

De Statenfractie was op 8 januari een petitie gestart over het niet meenemen van de kievitseieren uit hun nest. De Bond van de Friese Vogelwachters is in antwoord daarop op 14 januari ook een petitie begonnen vóór het eierenrapen. Helaas is in het afgelopen weekend onze site gehackt. Andere mensen zijn acties begonnen als reactie daarop. Duidelijk is dat het eierenrapen een issue is. Wij pleiten voor meer natuur, weidevogelvriendelijke boeren, hogere waterpeilen én het laten liggen van de eieren. Gedeputeerde Staten nemen op dinsdag 19 of 26 januari een beslissing over de ontheffing voor het eierenrapen. Zie ook: Petitie ‘Laat liggen dat ei’ gehackt.

Afvalverbrander REC De afvalverbrander (de REC) in Harlingen heeft in oktober 2015 meer dan de toegestane jaaruitstoot aan dioxine uitgestoten. Omrin (dat eigendom is van (bijna) alle gemeenten in Friesland!) en de provincie laten nu onderzoek doen naar de gemeten gegevens. Half januari 2016 komt daar de uitslag van. De GrienLinks Statenfractie heeft ook hierover in de Staten een interpellatie aangevraagd. Zie voor berichten hierover (binnenkort) www.grienlinks.nl Suggesties ook welkom!

Nieuwe bestuursleden GrienLinks

Bestuurskandidaat Bertjan van de Lagemaat:

Door Jochem Knol ben ik gevraagd om toe te treden tot het provinciaal bestuur van GrienLinks en ik heb aangegeven dat ik de functie van secretaris wel op mij wil nemen. Daarom stel ik me graag even aan u voor. Ik ben Bertjan van de Lagemaat , 35 jaar oud, geboren en getogen in Arnhem en sinds 2013 woonachtig in Beetsterzwaag samen met mijn vrouw Talitha en onze vier kinderen. Ik ben daar nu ruim twee jaar werkzaam als predikant. Hiervoor heb ik in Groningen theologie gestudeerd en gewerkt als predikant in Ten Boer. Ik ben sinds 1997 lid van GroenLinks en ben in mijn studententijd actief betrokken geraakt bij de GroenLinks afdeling in Groningen. Ik ben redacteur en hoofdredacteur geweest van het afdelingsblad ‘de Groene Klinker’, ben betrokken geweest bij de (her)oprichting van de DWARS-afdeling in Groningen en stond bij de verkiezingen van 2003 als eerste jongere op de lijst voor de provinciale verkiezingen. Vanaf die tijd maakte ik ook deel uit van de steunfractie van de provincie. Van december 2006 tot en met de verkiezingen van maart 2007 ben ik nog korte tijd statenlid geweest als opvolger van Eduard van Zuilen (ook een nieuw gezicht binnen het Friese…) die toen burgemeester van Menterwolde werd. Een leerzame en mooie ervaring.

Daarna was het even stil op GroenLinks gebied en wijdde ik mij volledig aan mijn werk als predikant en het jonge gezin, totdat mij in 2010 door het provinciaal bestuur werd gevraagd of ik wilde helpen bij de oprichting van een nieuwe afdeling in de gemeente Ten Boer. In de pastorie van Ten Boer heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden en vanaf dat moment zijn mijn vrouw Talitha en ik nauw betrokken geweest bij de groei van de afdeling, wat uiteindelijk in 2014 heeft geleid tot 2 raadszetels en een wethouder. Vanuit het niets kregen wij 18% van de stemmen. Een resultaat waar ik nog steeds een beetje trots op ben.

Nu, na twee jaar wennen in Friesland en relatieve rust op GroenLinks-gebied, wil ik mij graag weer actief inzetten. Vanuit mijn ervaring als steunfractie en fractielid in Groningen vind ik het daarbij mooi om straks als bestuurslid weer bij de provinciale politiek betrokken te zijn. Goed contact vanuit het bestuur met de statenfractie aan de ene kant en de vaak kleine GroenLinks afdelingen in de provincie aan de andere kant lijkt mij daarbij heel belangrijk en een mooie uitdaging. Ik wil me daarom graag inzetten voor heldere en goede communicatielijnen en daar waar het kan een goede ondersteuning bij de problemen en uitdagingen waarmee kleine afdelingen te maken hebben. Zaken waarmee ik vanuit de afdeling in Ten Boer de nodige ervaring mee heb opgedaan. Ik hoop u 23 januari te mogen ontmoeten rond de Algemene Ledenvergadering. Ik zal deze dag helaas pas in de loop van de middag aanschuiven, omdat ik eerst nog andere verplichtingen heb voor mijn werk.

Hartelijke groet,
Bertjan van de Lagemaat.


Bestuurskandidaat Rebecca Slijver:

Ik ben Rebecca Slijver, 34 jaar en moeder van 2 kinderen. Met een moeder die ook politiek actief was, kreeg ik het zoals dat zo mooi heet met de paplepel ingegoten. Interesse was er van jongs af aan, echt politiek actief werd ik in 2009. Vlak voor de verkiezingen in 2010, waar we in Dongeradeel 19 stemmen tekort kwamen voor 1 zetel. Ik bleef actief in de afdeling NoordoostFryslan maar omdat we met een kleine club actieve mensen zijn uit verschillende gemeentes besloot ik verder te kijken binnen GroenLinks. In 2013 heb ik mee gedaan aan de 'Zin in GroenLinks-leergang' en rond dezelfde periode werden we als GrienLinksNOF benaderd door Jouke Douwe de Vries en Klaas van der Galiën of we samen met hen de gemeenteraadsverkiezingen in Dongeradeel in wilden gaan.

Dongeradeel Sociaal werd opgericht, een samengestelde partij van GroenLinks en fractie de Vries/van der Galiën. In maart 2014 haalden we 2 zetels en zit ik samen met Jouke Douwe in de gemeenteraad. Waar we ons eigen geluid laten horen en sterk inzetten op groen en sociaal. In 2015 stond ik ook op de lijst voor de provinciale verkiezingen en ik heb toen ook aangegeven graag breder (politiek) actief te willen zijn. Vandaar dat ik me nu graag aansluit bij het provinciaal bestuur.

Jochem vertelde me dat ze op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Afgelopen twee jaar heb ik de kascontrole gedaan voor GrienLinks, en ik ben penningmeester voor Dongeradeel Sociaal en eerder ook penningmeester geweest voor de OR/MR op de school van mijn kinderen. En vanuit mijn opleiding Administrateur neem ik ook nog wat kennis mee, dus ik durfde wel ja te zeggen op die vraag.

Naast het penningmeesterschap zou ik ook graag inzetten op meer contact met de provincie, zowel met de staten als met de afdelingen. Er zit zoveel kracht in ons allemaal, laten we de verbinding zoeken en elkaar verder versterken.

Groet Rebecca

Colofon

De Griene Linkse is het blad van GrienLinks Fryslân en wordt twee keer per jaar uitgegeven door het bestuur en de fractie.

Eindredactie: Simone de Vries
Vormgeving: Caspar Doeser
Kopij welkom: Simonemail@kpnmail.nl