Klimaatproof maken van provincie: liever gisteren dan morgen – Regionaal Water Programma

Elsa van der Hoek pleitte tijdens de Statenvergadering op 15 december 2021 bij de bespreking van het Regionaal Waterprogramma voor een radicale aanpak van het watersysteem in Fryslân: “Willen we als provincie bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering, dan vraagt dat om een radicale aanpak van ons watersysteem. Mét moeilijke keuzes over peilen en het IJsselmeer. Maar met hier en daar een paar veranderingen en wachten op koppelkansen, zoals nu voorgesteld wordt, komen we er niet.” Samen met de PvdD en D66 diende ze daarnaast ook een motie in om de verdroging aan te pakken in de natuurgebieden.

Motie plan voor robuust en klimaatbestendig watersysteem
“Dit ombouwen van het watersysteem zal tijd kosten, en vraagt om radicale keuzes. Daarom vragen we in een motie , samen met de Partij voor de Dieren, D66 en SP, het college van GS met een herziening van de omgevingsvisie op het gebied van water te komen naar Provinciale Staten. Hierin moet dan een samenhangend plan staan met duidelijke doelen, een afwegingskader voor de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden en de maatregelen om te komen tot een Fries robuust en klimaatbestendig watersysteem.”

Waterpeil omhoog in veenweiden en niet meer afhankelijk van het IJsselmeer
“Want, voorzitter, het ombouwen en aanpassen van ons watersysteem is de enige weg naar een robuust en klimaatadaptief watersysteem. Daarvoor zullen we ook gevoelige onderwerpen moeten aanpakken, zoals het verhogen van de waterpeilen in het veenweidegebied, maar ook hoe we omgaan met onze afhankelijkheid van het IJsselmeer. Het IJsselmeer is onze belangrijkste zoetwaterbron en hiermee ook een belangrijke leverancier van ons drinkwater. We spraken al eerder onze zorg uit over het doorspoelen van onze provincie met IJsselmeerwater en zien ingrijpen noodzakelijk.”

Lees hier de hele bijdrage van Elsa van der Hoek

Verdroging aanpakken
Bijna alle Natura 2000 gebieden zijn verdroogd maar de verdrogingsprojecten zijn deels afgerond. 53% van alle natuur afhankelijke natuurgebieden hebben een te lage grondwaterstand. Verdroging is een groot risico met impact op landbouw, natuur, biodiversiteit en onze watervoorraad. Elsa van der Hoek: “Wij missen de ambitie en urgentie om het probleem van verdroging aan te pakken. Dit baart ons zorgen. We dienen samen met de Partij voor de Dieren en D66 een motie in om in alle plannen in de gebiedsprocessen aandacht voor de verdroging te vragen.”

Uitslag stemming

Motie GrienLinks ‘Robuust en klimaatbestendig watersysteem’: 10 voor (GL, PvdD, SP, D66, 50plus, van Swol), 42 tegen (CDA, ChristenUnie, FNP, Forum, PVV, PvdA, VVD, Goudzwaard). Niet aangenomen.
Motie PvdD GrienLinks D66 ‘verdroging aanpakken’: 19 voor (PvdD, GrienLinks, SP, 50plus, PvdA, D66, van Swol) 23 tegen (CDA, FNP, VVD, Forum, PVV). Niet aangenomen.

Finale besluit RWP: 32 voor, 10 tegen (Forum, PVV, GrienLinks). Aangenomen.

Stemverklaring Elsa van der Hoek namens GrienLinks: We zijn niet tegen het hele programma, maar we gaan niet akkoord met het besluitpunt dat er geen wensen en bedenkingen zijn tegen het programma. Ik heb in mijn betoog voldoende wensen en bedenkingen aangegeven.