Interactief in Fryslân – april en mei 2012

De Interactief

Dit is de 7e interactief, dè agenda van de Friese GrienLinks afdelingen. Hieronder staan de activiteiten voor de komende weken vermeld. Staat die van jou afdeling er nog niet bij? Stuur dan een mailtje naar onderstaand adres.

De Interactief is de nieuwsbrief die de Friese GrienLinks-afdelingen moet binden en verbinden. De Interactief wordt verstuurd naar wethouders, raadsleden en leden van de steunfractie en bestuursleden van de afdelingen van GroenLinks in Fryslân en verschijnt zo eens in de een of twee maanden.

Interactief Agenda april/mei 2012

21 april   10-12 uur Guerilla Gardening Oosterwolde. Verzamelen op de Stationsstraat. O.a. uitdelen van bloemenzaadjes, zonnenbloempitten, leliebollen en GL-molentjes!
22 april Guerilla Gardening Leeuwarden ism Leerschool voor Permacultuur
Ook Guerilla Gardening doen? http://glweb.groenlinks.nl/doe-je-mee-smulplanten- actieweekend-21-22-april voor handige tips!
12 mei 14– 16.30 Politiek Café: ‘Profiteren van de Krimp’ In café De Bak, Blokhuisplein 40, Leeuwarden. Presentatie: Jelmer van der Zee. Georganiseerd door de afdelingen Opsterland, Boarnsterhim, Heerenveen en Leeuwarden.
25 mei Eerste bijeenkomst voor leden en sympathisanten van GroenLinks De Friese Meren in Sint Nicolaasga. Speciale gast: Ineke van Gent!

Berichten vanuit het provinciale bestuur

Er is geopperd dat de e-mailadressen (geadresseerden die deze brief ontvangen) onzichtbaar zouden moeten worden gemaakt door verzending via BCC, maar wij willen de mailinglijst graag zichtbaar versturen, omdat ook dit de interactie bevordert en vergemakkelijkt. Deze brief wordt verstuurd aan een groep mensen die allemaal actief zijn binnen besturen en (steun)fracties. Als mensen toch bezwaar hebben tegen deze wijze van verzending, laat het Andries dat dan even weten.AA

Wil je een actie of bijeenkomst organiseren, maar je hebt de financiële middelen niet? Bel even met het Landelijk Bureau. Zij zijn graag bereid om jouw activiteit te sponsoren. Uiteraard kun je voor vragen ook terecht bij Andries Bergsma.

Deze nieuwsbrief is ook geplaatst op de provinciale website en is te lezen onder het kopje “Bestuur”.

Afscheid bestuursmedewerker Bernardus Holtrop: Bernardus trad vorig jaar aan als bestuursmedewerker. Het betrof een nieuwe functie, die inhoudelijk nog niet goed was uitgekristalliseerd. Zoals je in de onlangs verstuurde vacature hebt kunnen lezen is dat nu wel het geval. Bernardus heeft veel essentiële zaken op de rit weten te zetten voor het provinciale GrienLinks Fryslân. Het bestuur bedankt Bernardus voor zijn altijd constructieve houding. Bernardus wenst zijn opvolger alle succes toe!

Opvolging van Bernard

Vanaf 1 april is Andries Bergsma bestuursmedewerker van GrienLinks. Hij verzorgt de Interactief. De bestuursmedewerker is er om de lokale afdelingen te ondersteunen: Andries is jullie vraagbaak, ook jullie wensen en behoeften kunnen bij hem neergelegd worden. Andries is sinds 2008 afdelingsvoorzitter van Pal GroenLinks (in oktober stopt hij in Leeuwarden) en was ook actief tijdens de provinciale verkiezingscampagne waarvoor hij o.a. de Griene Tût toer heeft bedacht. Onze nieuwe bestuursmedewerker is dus al een goede bekende van GrienLinks. Andries zit vol ideeën en wil heel graag samen met jullie van GrienLinks een open en een levendige partij maken. Zijn motto is ‘Denk Groot! en Denk in Mogelijkheden’ om vervolgens vanuit die principes te handelen. Kortom: wil je iets organiseren in de afdeling, maar je weet niet goed waar te beginnen, bel hem dan en dan zorgt Andries dat jullie op weg geholpen worden. Zorg dat zijn telefoon gaat rinkelen en zorg dat zijn e-mail vol stroomt!

Tot de volgende interactief!

Namens GrienLinks Fryslân,

Andries Bergsma, bestuursmedewerker

Tel: 062 896 97 11 en E: bestuursmedewerker@gmail.com

Nico Smits, voorzitter

» interactief!

Voorbereiding partijraad Groene Economie 15 maart 2012

Beste GrienLinkser,

Op 24 maart heeft de Partijraad een bijeenkomst met als thema ‘groene economie’. De Partijraad bestaat uit 80 GroenLinksers die nadenken en praten over thema’s aan de hand van artikelen en (wetenschappelijke) publicaties en richtinggevend zijn als het gaat om de standpunten van GroenLinks. De raad komt zo’n 4 keer per jaar bij elkaar. Deze keer behandelen we dus het thema ‘groene economie’. Wij vormen de Friese afvaardiging in de Partijraad en zullen de standpunten van onze afdeling zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dat kan natuurlijk alleen met jullie inbreng. We organiseren daarom een voorbereidingsbijeenkomst op 15 maart 2012 in café Wouters (te Leeuwarden, tegenover het station). In de bijlage ter inspiratie een bijdrage van medewerkers van De Helling, het wetenschappelijk onderzoeksbureau van GroenLinks. Ter voorbereiding sturen we ook de discussiethema’s die op 24 maart centraal staan (zie hieronder).

Mocht je niet in de gelegenheid te zijn om aanwezig te zijn op 15 maart en wil je wel graag je mening geven? Mail ons!

Met vriendelijke groet,

Kees Iepema (k.r.iepema@hetnet.nl)
Gerrie Rozema (glboarnsterhim@live.nl)


Thema’s en vragen groepsdiscussies Groene Economie 24 maart 2012

Bij elke themabespreking spelen in mindere of meerdere mate factoren als grondstoffen, arbeid, kapitaal en schaalgrootte een rol.

1. Noodzakelijke elementen van een groene economie

Doel: Benoem tenminste 5 elementen die absoluut in een groene economie aanwezig moeten zijn.

Vragen:

 • hoe om te gaan met grondstoffen, energie en schaarste?
 • wat voor beleid is noodzakelijk en hoe moet dat fiscaal worden uitgewerkt?
 • wat betekent een groene economie voor andere beleidsvelden (infrastructuur, arbeidsmarkt, inkomenspolitiek)?
 • op welke schaal kan een groene economie bestaan? Hoe moet die zich verhouden tot de rest van de wereld die niet of in een ander tempo meegaat of mee kan gaan (mn ontwikkelingslanden)
 • hoe om te gaan met het fenomeen groei. Welke andere indicatoren voor groei zijn van belang in plaats van of in aanvulling op het bbp?

2. Voorbeelden van Groene Economie en transitie

Doel: benoemen van tenminste 5 aansprekende voorbeelden van Groene Economie die je nu al kunt zien.

Vragen:

 • Aan welke criteria zouden concrete voorbeelden moeten voldoen?
 • Hoe zijn ze tot stand gekomen? Wat is doorslaggevend geweest?
 • benoem concrete voorbeelden en benoem ook waarom ze goede voorbeelden zijn.
 • Waarom zijn deze voorbeelden als zodanig tot stand gekomen? Is het een kwestie van juiste mensen bij elkaar, of zit er meer achter?
 • Wat zijn de sterke en zwakke punten? Waar zijn de voorbeelden goed in, en waarin zijn ze juist kwetsbaar?
 • hoe verhouden de voorbeelden zich tot de omgeving, m.n. het krachtenveld van vestigde belangen? Bieden ze potentie om dat te doorbreken of staan ze continu onder druk?
 • wat leren de voorbeelden over gewenste beleidsmaatregelen die een groene economie bevorderen?
 • Is (financiële ) ondersteuning van initiatieven (on)gewenst, (niet) noodzakelijk?
 • Hoe meer draagvlak te creëren in de maatschappij voor de transitie naar een groene economie?

3. Bondgenoten en Strategie

Doel: benoemen van tenminste 5 mogelijke bondgenoten in de strijd voor een groene economie.

Vragen:

 • Hoe kun je bondgenoten identificeren? Wanneer zijn bondgenoten bondgenoten?
 • Waarom handelen bondgenoten groen? Wat is hun motivatie tot een groene strategie? (Onderscheid hier vooral intrinsieke milieuzorgen van economisch kansdenken)
 • Wat maakt ze een interessante partner? Wat is de potentie van de bondgenoten voor een bredere, groene beweging?
 • Op welke schaal opereren de bondgenoten? Biedt dat potentie voor opschalen van groene economie?
 • Hoe gaan de bondgenoten om met tegenstanders, met moeilijkheden, met gevestigde belangen die tegenwerken?

» Waarom we een Green New Deal nodig hebben (PDF)

Interactief in Fryslân – december 2011

Voor jullie ligt de 4e Interactief! De Interactief voor de Friese GroenLinks-afdelingen is de nieuwsbrief die de Friese GroenLinks-afdelingen bij elkaar moet brengen. De brief wordt verzorgd door het bestuur van GrienLinks Fryslân en bevat nieuws van provinciale zijde, maar bevat vooral ook nieuws uit jullie eigen afdelingen.

Jullie inbreng geeft inzicht

Wij willen interactie op gang brengen tussen afdelingen onderling en tussen de afdelingen en het provinciaal bestuur. Wij kregen op de voorgaande Interactief weer interessante reacties. Hieronder hebben we deze samengevat.

Reacties op de vorige Interactief!

SLIMMakkinga – Vrijdagmiddag 11-11-11, op de dag van de duurzaamheid, waren wij op initiatief van de fractie van GrienLinks Fryslân uitgenodigd bij SlimMakkinga in Makkinga. Bestuursmedewerker Bernardus was van de partij. SlimMakkinga is een groep enthousiastelingen die het voortouw nemen in het verduurzamen van hun dorp en het omliggende gebied. Dat doen ze op bijzonder innovatieve en enthousiasmerende wijze.

Na ontvangst en een kort introductierondje liet men ons “De dorpstuinderij” zien. Een goed lopend initiatief om het hele dorp een biologische groentetuin te laten doen en er dan samen van te eten. Men introduceerde hier voor onlangs de Cranberryplant, omdat deze plant zeer geschikt blijkt voor gebruik in de regio. Inventief! Deze plant geeft een hoge opbrengst, kleur aan het landschap en heeft vanwege de aardige manier van oogsten ook een gunstig effect op toerisme. De Cranberry kan tevens uitstekend gedijen onder water, en blijkt daardoor bovendien goed inzetbaar in gebieden die bij hoogwater onder lopen.

Na bezichtiging van de tuin kregen wij, onder het genot van een kopje koffie, een boeiende presentatie voorgeschoteld. In de presentatie werd duidelijk dat men aan werkelijk alles denkt. Geen kans voor verduurzaming wordt over het hoofd gezien. SlimMakkinga kenmerkt zich door daadkracht. Men bestookt overheden met goede, goed uitvoerbare ideeën en heeft zelfs een productielijn aangekocht om met vrijwilligers hoogwaardige zonnecollectoren te maken. Wat verder opviel is dat men iedereen overal bij betrekt. Het doel is te enthousiasmeren. Scholen worden ingeschakeld voor onderzoeken of voor workshops en iedereen kan meedoen. Een bron van inspiratie!

Na overleg met enkele GroenLinks-afdelingen hebben wij, het bestuur van GrienLinks Fryslân, besloten geen nieuwe “eigen stijl” websites meer aan te bieden aan onze afdelingen. Het ontwerpen van een nieuwe website is eenvoudigweg te tijdrovend. Wij sluiten vrijblijvend een handleiding bij die je goed kan helpen een nieuwe website aan te maken volgens het landelijke format.

GroenLinks Achtkarspelen organiseerde een Lezing over Permacultuur.

GroenLinks Ooststellingwerf bood haar hulp aan bij de middag bij SlimMakkinga, maar de organisatie was al compleet. Bedankt voor het aanbod!

Voorzitter Nico bracht een bezoek aan de Energiemarkt bij GroenLinks Weststellingwerf! Klik hier voor een evaluatie van deze zeer geslaagde actie!

Verder kregen we uit verschillende hoeken berichten dat men blij is met de Interactief. Ook was er een opmerking over de lettergrootte waarin deze brief is geschreven. Let op dat je de juiste schermresolutie gebruikt.

Agenda

 • 14 januari: ALV, wandeling en Nieuwjaarsborrel! Uitnodiging volgt in de binnenkort weer te verschijnen Griene Linkse.
 • Komend jaar: Overleg over de vorming van Gemeente De Friese Meren.
 • Komend jaar: Bijeenkomst over gemeentelijke herindeling, regio Harlingen / het Bilt. Er bestaat overigens een visiestuk over gemeentelijk herindeling. Dit is verkrijgbaar bij de fractie van GrienLinks Fryslân.
 • 10 maart: Bijeenkomst “Zin in 2014!” Klik hier voor meer info..

Hebben jullie ook een leuke actie gepland in het nieuwe jaar? Een gezellige bijeenkomst? Gebruik deze nieuwsbrief als reclamebord. Misschien kan er samenwerking ontstaan met naburige afdelingen of de provinciale club en wellicht kun je een grotere opkomst verwachten. Dat is altijd positief!

Wij wensen jullie gezellige kerstdagen toe en een duurzaam Nieuwjaar!

Tot de volgende interactie!

Namens GrienLinks Fryslân,

Bernardus Holtrop, bestuursmedewerker

Nico Smits, voorzitter

» interactief!