PERSBERICHT-Bodemdaling door gaswinning

05-08-053-small.jpgNAM houdt waarschuwend rapport over bodemdaling Waddenzee achter.
GrienLinks: de politiek heeft zich zand in de ogen laten strooien.

Maandagavond in de uitzending van NOVA bleek dat de NAM over een rapport beschikt waarin staat dat de modellen over bodemdaling bij de gaswinning onder de Waddenzee toch niet zo betrouwbaar blijken. En dat het principe van “hand-aan-de-kraan” niet kan waarborgen dat de bodemdaling direct stopt. Ir. A. Houtenbos heeft dit rapport al eerder aan de NAM aangeboden, maar de NAM heeft ervoor gekozen dit niet in de openbaarheid te brengen.
Verder lezen

PERSBERICHT-Glastuinbouw: MER

Schriftelijke vragen van de statenfractie GL aan GS over de MER (Milieu Effect-Rapportage) voor de glastuinbouw

1. Hat it kolleezje it brief lêzen fan de Waadferiening, ‘Landschapsbeheer Friesland’ en de ‘Friese Milieu-federatie’ fan 12 april 2007, kenmerk 83-07/AdV, oangeande de ‘MER glastuinbouw’?
2. Kloppet it, dat it stânpunt fan it kolleezje oer de konseptnotysje MER is, sa’t de brieveskriuwers stelle, “om in dit stadium de maatschappelijke organisaties niet te consulteren, noch de conceptnotitie MER vrij te geven”?
3. Is it kolleezje it mei ús iens dat de ûntjouwings fan de lêste pear jier rjochtfeardigje, wól mei maatskiplike organisaasjes yn oerlis te gean oer de konseptnotysje MER en dy notysje wól iepenbier te meitsjen?
4. Sa net, wol it kolleezje yn syn andert de seis haadpunten fan de brieveskriuwers by lâns rinne?
5. Kin it kolleezje dan fuort ek de stân fan saken jaan oangeande de glêstúnbou yn relaasje ta de sâltwinning, it wetterbehear en it ûndersyk fan de Universiteit fan Wageningen nei it brûken fan ierdwaarmte yn it belang fan de glêstúnbou? (Sjoch bylage).
6. Is it kolleezje ree om de mooglikheden fan de ‘zonneterp’ foar Fryslân neier te ûndersykjen? (Sjoch de bylage fan de yn fraach 1 neamde brief).
7. Sa ja, kin it kolleezje dan oanjaan wannear’t we de resultaten fan sa’n ûndersyk ferwachtsje kinne? (Dy ‘zonneterp’ kin neffens ús enerzjybesparring, ynnovaasje én wurkgelegenheid meibringe).
8. Sa nee, wêrom wol it kolleezje sa’n ûndersyk net?

Reaktie GrienLinks op het koersdocument van CDA en PvdA

Reaktie GrienLinks op het Koersdocument van CDA en PvdA

gl-goed.jpg
Onderwerpen die GrienLinks aanspreken:
1. de openheid naar de wereld toe; bewustzijn dat Fryslân ook iets te brengen heeft op andere plekken; wereldburgerschap, aandacht voor noodopvang en integratie statushouders.
2. Pilot gratis Openbaar Vervoer voor doelgroepen
3. stopzetten zoutwinning onder land
4. Friese architectuur / streekgebonden architectuur in het bouwen
5. de wijze waarop de provincie tussen de burgers wil staan en informatie verzameld wordt en beleid gemaakt (de ABC opzet) en de samenwerking met het ambtelijk apparaat

Onderwerpen die GrienLinks niet aanspreken:
1. onduidelijkheid over wat nu leidend is in Fryslân: natuurbehoud, economische ontwikkeling, ruimte voor water, behoud van de huidige boerenstand
2. uitgaan van de huidige systematiek bij het OV – geen plus, geen extra inzet
3. onderzoeken alternatief boren naar zout onder het Wad
4. wel erg kort stukje over sociale duurzaamheid; dit moet beter uitgewerkt worden
5. water: dit moet in het koersdocument de functie volgen; de tekst is hier erg vaag en wellicht voor meerdere uitleg vatbaar. GL vindt dat uitgegaan moet worden van het water en vervolgens gekeken moet worden wat de voorkeur heeft in een bepaald gebied.
Irona’s weblog hierover
Verder lezen

Om de kwaliteit fan de romte

De titel fan it streekplan is: “Om de kwaliteit fan de romte”. Dit is it ‘Leitmotiv’ fan dit streekplan. By elk haadstik soe dit ‘Leitmotiv’ werom komme moatte as drager fan it belied.

No sjogge we dat bygelyks by it haadstik oer wenjen, wurkjen en ‘netwerken’ earst de ambysjes delsetten wurde, yn de foarm fan oantallen hektares en kilometers asfalt. De romtlike ynpassing en de romtlike kwaliteit hearre neffens GrienLinks foarop te stean. Fanút dat ‘Leitmotiv’ moat wurke wurde.

Streekplan (pdf)

PVVP

“Het is a-sociaal dat er wel 300 miljoen euro voor het aanleggen van wegen wordt uitgetrokken, en slechts een schijntje van ongeveer 10 miljoen euro provinciaal geld voor het openbaar vervoer”

Grienlinks statenlid Oene Hofman

Dat is de conclusie van GL-statenlid Oene Hofman na een uitgebreid debat over het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) in de staten van 15 maart. Twee moties van GrienLinks werden aangenomen:

Een motie om onderzoek te doen naar gratis Openbaar Vervoer (in eerste instantie voor ouderen, later voor meer groepen) werd aangenomen met de steun van de PvdA, SP, FNP, ChristenUnie/SGP en D66.

Een andere motie zorgt voor het behoud van het Openbaar Vervoer op de eilanden. Deze is statenbreed aangenomen. De eis voor een kostendekkingsgraad van 50 % wordt voor de eilanden losgelaten en bovendien is gedeputeerde Baas bereid samen met de eilandbestuurders te zoeken naar andere financieringsmogelijkheden.

GrienLinks heeft tgen het PVVP gestemd. De statenleden van de grienlinkse fractie vinden dat met dit verkeersbeleid Frysln vol loopt met asfalt en auto’s ten koste van landschap en groene ruimte. Dit is slecht voor het milieu n onze kracht als provincie ligt in onze rust en ruimte. De politici in de Staten zouden de moed moeten opbrengen om een echt radicale omslag te maken naar een groener, socialer en schoner verkeersbeleid.