Nota natuur: GrienLinks wil van Fryslân dé weidevogelprovincie van Nederland maken

Politiek is soms best ingewikkeld: in het najaar van 2011 is er in Fryslân een Grien Manifest Fryslan 040711[1] vastgesteld in reactie op de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk, waar zowel de boeren als de natuurorganisaties hun handtekening onder hebben gezet. Een unicum, want boeren en natuurorganisaties zijn het niet gauw eens over het beheer van de natuur.

Op woensdag 27 juni 2012 bespraken de Staten de nieuwe nota Natuur waar die bezuinigingen van het Rijk in worden verwerkt. Gedeputeerde Staten stellen voor om niet voor het Griene Manifest (in de nota scenario 3) te kiezen, maar voor een ander scenario: Grien Fryslân (scenario 2). Het verschil: minder hectares voor de Ecologische Hoofdstructuur, geen aanzetten voor de ‘Natte As’, minder geld voor natuurbeheer. In het scenario van Grien Fryslan trekt Fryslan wel extra geld uit voor de natuur (8,5 miljoen plus 17 miljoen eenmalig geld), om de schade van de bezuinigingen van het Rijk enigszins te beperken.
GrienLinks heeft in de Staten gepleit voor samenhangend beleid. Irona Groeneveld: “Het moet anders. Landbouwbeleid moet goed zijn voor de natuur, voor het landschap en voor de weidvogels.” Groeneveld pleitte voor een nieuwe blik op natuurbeleid: “Fryslân wordt dé natuur- en weidevogelprovincie: daarvoor stimuleren wij boeren om weidevogelvriendelijk te boeren. Met hogere waterpeilen, gemengd gras, extensief, met uitgesteld maaien. Dat levert heel veel op.”
De Staten kozen voor scenario 2, aangevuld met een amendement van de PvdA (ondersteund door onder andere GrienLinks) voor een zg. scenario 2+ (= wel streven naar aanleg EHS en Natte As, maar nog geen geld voor uitvoering). Ook GrienLinks diende (succesvol) een aantal moties en een amendement in. Lees hier de Bijdrage Irona Groeneveld PS 27 juni 2012 nota natuur
Verder lezen

Polderhoofdkanaal nuttig voor recreatie én natuur


Het was een langdurige ‘worsteling’ voor de GrienLinks-fractie in de Friese Staten: voor of tegen het heropenen van het Polderhoofdkanaal stemmen? Uiteindelijk besloten Irona Groeneveld en Retze van der Honing voor te stemmen, omdat er niet alleen meer in recreatie, maar ook meer in natuur wordt geïnvesteerd. Daarover zijn goede afspraken gemaakt met de betrokken natuurorganisaties, zoals It Fryske Gea en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF).Verder lezen

GrienLinks wil betere dekking Kulturele Haadstêd 2018

Niet om de inhoud, maar vanwege het ontbreken van financiële dekking stemde GrienLinks woensdag 20 juni in Provinciale Staten tegen het beschikbaar stellen van vier ton voor de Kulturele Haadstêd 2018. Datzelfde deden ook de fracties van SP, VVD, ChristenUnie en PVV. Maar de rest stemde voor en die had de meerderheid: PvdA, Friese Koers, FNP, D66 en CDA: 24 voor, 17 tegen.

Het was een ietwat onverwachte uitkomst van een debat met veel herhaling van zetten. GrienLinks is in beginsel voor het project Kulturele Haadstêd 2018, maar vindt dat de voorbereiding én de financiering wel goed geregeld moeten zijn.
Verder lezen

Actie oppositie heeft resultaat: behandeling kadernota uitgesteld


De behandeling van de kadernota wordt uitgesteld naar 18 juli 2012. Dit is het resultaat van de actie van de oppositie vorige week woensdag 20 juni tijdens de behandeling van de kadernota in de commissie. De partijen vonden dat de volgorde van de behandeling van de onderwerpen in de kadernota niet klopte en de onderbouwing te wensen overliet. Een voorbeeld is het schrappen van de spoorlijn Heerenveen-Groningen. Over dit onderwerp is nog niet gesproken door de Staten en er was ook nog geen achterliggende informatie beschikbaar. Op de 18e juli beslissen de Staten eerst over de spoorlijn Heerenveen-Groningen en daarna wordt de besteding van de eventueel vrijgekomen gelden besproken bij de behandeling van de Kadernota.

Irona Groeneveld:”Ons signaal heeft gewerkt. Aan onze wens om meer informatie vooraf, voldoende tijd om voor te bereiden, de juiste cijfers en de juiste volgorde van besluiten is tegemoet gekomen. Wat ons betreft doen we weer mee. We kunnen nu goede besluiten nemen. Maar we zijn er nog niet; te veel stukken worden door Provinciale Staten als onvoldoende beslisrijp teruggestuurd. Het algemene punt van de kwaliteit van de stukken en welke wensen PS hebben, komt na de zomer aan de orde.”

GrienLinks blijft weg bij bespreking kadernota in Staten

College
Voor het eerst sinds GrienLinks in Provinciale Staten zit, zullen de Statenleden de zaal verlaten bij de behandeling van een agendapunt. Het gaat om de kadernota 2013.
De gezamenlijke oppositie – VVD/SP/D66/GL/CU/FK/PVV – heeft dat tijdens de commissievergadering op 20 juni besloten. Hun voorstel om de kadernota in september te bespreken werd door de coalitie afgewezen.

De kadernota is het belangrijkste financiële stuk van het jaar. Daarin wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de begroting van het komend jaar er uit komt te zien.
Oftewel: waar het beschikbare geld aan wordt besteed. Zo kunnen de plannen van de provincie worden uitgevoerd. Voor sommige plannen gebruiken we ons vermogen, voor andere plannen moet er eerst op bestaand beleid bezuinigd worden.
Verder lezen

GrienLinks kandidatenlijst en programma vastgesteld

Op zaterdag 11 december 2010 is het programma en de kandidatenlijst van GrienLinks vastgesteld. Irona Groeneveld werd met groot enthousiasme tot de nummer 1 van GrienLinks gekozen. Ook Retze van der Honing en Johanna Welfing als de nummer 2 en 3 konden rekenen op grote steun van de ledenvergadering.
Als nieuwkomer in de partij werd Nico Oegema uit Leeuwarden op nummer 4 gekozen.
Met een kleine verschuiving in de lijst, Louis Bakker schoof naar plaats 5, Frans van der Mossel naar plaats 6 en Joop van der Heide naar plaats 7, én de toevoeging van Frank van der Haak als extra kandidaat, werd de lijst van nu 40 personen door de ledenvergadering vastgesteld.
Toespraak van de gekozen nr.1 Irona Groeneveld
Foto’s Algemene Leden Vergadering Verder lezen