Beter OV site van GL weer actueel door nieuwe dienstregeling Arriva

arrivaDe eerste week dat Arriva de (ingekrompen) dienstregeling voor het openbaar vervoer met bussen in Noord- en Zuidwest-Friesland overnam van Connexxion, kwamen er 305 klachten binnen. Dat meldde gedeputeerde Johannes Kramer 19 december 2012 in de statenvergadering. “Dat binne 305 tefolle, mar yn ferliking mei de 175.000 minsken dy’t Arriva dy earste wike betsjinne hat, dochs noch te oersjen. De provinsje en Arriva moatte it dwaan mei tweintich oant 25 persint minder jild en ek safolle minder ritten. De ferwachting is, dat mar twa persint fan de reizgers hjir troch troffen wurde”, zei Kramer.
Omgerekend: van die 175.000 reizigers in de eerste week (9 tot en met 15 december) zouden 3.500 last moeten krijgen. Daarvan heeft nog geen tien procent een klacht ingediend. Vermoedelijk zijn er dus nog veel meer dan die 305, die door de bezuiniging op het openbaar vervoer in Frysân worden benadeeld. Vandaar dat GrienLinks de reizigers bij deze oproept, hun klacht door te geven. Dat kan bijvoorbeeld bij de openbaar vervoer-website van GrienLinks: www.beter-ov-friesland.nl; wij geven die klachten dan door aan zowel de provincie Fryslân als aan de klantenservice van Arriva.
Verder lezen

50 miljoen euro voor Thialf

thialf“Het is een historische dag”, sprak Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering op 19 december 2012 namens GrienLinks, “want we nemen vandaag (weer) een besluit over Thialf. GrienLinks wil Thialf behouden als internationale topijsbaan met een A-status. We moeten zo gauw mogelijk aan de slag. Daarnaast hebben we in februari gepleit voor een duurzame ijsbaan met eigen energieopwekking. Die ambitie staat nog steeds overeind.” Hij sprak echter zijn zorgen uit over de hoogte van de provinciale bijdrage, het uitblijven van toezeggingen voor bijdragen van het Rijk en uit de markt, de risico’s in de exploitatie, het overnemen van schulden bij de aandelenoverdracht door de provincie en het feit dat er straks DRIE ijshallen in Fryslân staan (twee in Heerenveen en één in Leeuwarden).
Artikel in HP de tijd.

Verder lezen

Een groen alternatief: een kwestie van politieke wil en politieke keuze

De moties die GrienLinks tijdens de behandeling van de Kadernota 2013 op 18 juli 2012 indiende zouden – als ze werden aangenomen – de begroting voor 2013 een groene richting induwen. Er zou geld gestoken worden in de ‘groene infrastructuur’, de aanleg van de EHS, het uitvoeren van het Griene Manifest (een overeenkomst tussen boeren en natuurorganisaties) en steun voor de pilot “De Kening fan de Greide” (het behoud van de grutto in Fryslân).Motie:Kening fan de greide

Het geld daarvoor zou gehaald worden uit de NUON gelden. Die NUON gelden worden nu door de meerderheid van de Staten gestoken in de gebiedsontwikkeling van de Centrale As, de N381 en Harlingen-Franeker. Irona Groeneveld: “Die gebiedsontwikkeling (herstel van natuur) is nodig door de aanleg van wegen. Wij kiezen er voor het budget van die gebiedsontwikkeling uit het budget van die wegen te halen. Leg de wegen maar soberder aan.” Lees hier de motie: NUONgeld gebiedsplannen

Irona meldde bij het stemmen over de moties aan de Statenleden: “Wij bieden jullie met deze moties een groen alternatief. Hiermee laten we zien dat het een kwestie is van politieke wil, van politieke keuze.” De moties werden niet aangenomen.

Irona Groeneveld na de vergadering: “De keuzes die de coalitie maakt zorgen er daarnaast voor dat ons vermogen opgemaakt wordt. Er is nu nog maar 0,8 miljoen NUON geld over. Terwijl er veel grote projecten zijn waar nog geen dekking voor is: University Campus, Fonds Schone Energie, depot Friese musea, Culturele Hoofdstad, Breedband, herstructurering bedrijventerreinen, etc. Dus het geld wordt én niet groen geïnvesteerd (want gestoken in de aanleg van wegen) én opgemaakt.”

Lees hier de tekst van de Algemene Beschouwingen van GrienLinks: Nu is het moment – algemene beschouwingen Grienlinks.

Andere moties van GrienLinks bij de kadernota

Feilich fytsen en mear kuierpaden GrienLinks wilde via deze motie drie miljoen beschikbaar stellen uit de NUON gelden voor het veiliger maken van fietsroutes, het aanleggen van ‘fietssnelwegen’ en het uitbreiden van veilige wandelmogelijkheden. Gedeputeerde de Vries zegde alleen toe in de herfst terug te komen op de veiligheid van het fietsnetwerk. Onder het motto: ‘beter iets dan niets’, trok Irona de motie in. Maar onze inzet blijft natuurlijk onverminderd voor het stimuleren van fiets- en wandelpaden.

Kening fan de greide Op dinsdag 17 juli 2012 werd er aan de Staten een initiatief gepresenteerd: De Kening fan de Greide. Een samenwerkingsverband tussen boeren en natuurbeheerders over het opnieuw indelen van het land. Het is de bedoeling om het land dan zo te in te richten dat het aantrekkelijker wordt voor weidevogels, met de grutto (de ‘Kening fan ‘e greide’) voorop, om in Fryslân te blijven. Irona Groeneveld diende op 18 juli een motie in om dit project te ondersteunen met zes miljoen euro uit het NUON geld. Gedeputeerde de Vries zegde toe om op dit project terug te komen in de notitie weidevogels die na de zomer in de Staten wordt besproken. De motie werd ingetrokken, we wachten de discussie af.

Brede maatskiplike diskusje Frysk GrienLinks wil al jaren een maatschappelijke discussie over de toekomst van het Fries. Wat willen burgers zelf, wat vinden we van onze taal, op welke manier willen de inwoners van Fryslân dat er met hun taal omgegaan wordt? Gedeputeerde de Vries verwees naar onderzoeken (taalsurveys) die op dit moment werden gehouden en wilde daarom niet ingaan op voorstellen voor een maatschappelijke discussie. Irona Groeneveld trok toch de motie in: “Ik wil de initiatiefnemers van de brede maatschappelijke discussie over het Fries niet in de weg zitten met een afgestemde motie”.

Schrappen paragraaf sociaal beleid uit kadernota
Nu de kerntakendiscussie nog niet afgerond is, is er ook – nog steeds – onduidelijkheid over wat de provincie wel of niet op sociaal terrein gaat doen in 2013. In de kadernota stond een stukje over de omvorming van het sociale beleid van de provincie (lees: inkrimping). Dat stukje is er door een amendement van GrienLinks uitgehaald, want het amendement is unaniem aangenomen. De discussie komt zodoende nog terug in de Staten, net als de kerntakendiscussie.

Balletje-balletje met gelden spoorlijn

Wikipedia-balletje-balletje De spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen wordt definitief geschrapt. Provinciale Staten van Fryslân stemden daar 18 juli 2012 bijna unaniem mee in (alleen de fractie van de ChristenUnie was tegen). De investerings- en exploitatiekosten wegen niet op tegen het maatschappelijk nut, vindt de overgrote meerderheid van het provinciaal bestuur van Fryslân.
GrienLinks is het daarmee eens. “Want een spoorlijn is een middel, geen doel op zich”, zei GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld. GS hebben berekend dat de investeringen fors boven de beschikbare circa 600 miljoen euro uit zullen komen en dat de jaarlijkse exploitatielasten circa zes miljoen euro bedragen, waarvan Fryslân circa 3,5 miljoen zou moeten betalen. Over het geld dat door het schrappen beschikbaar komt, werd in dezelfde vergadering nog flink gediscussieerd. Het collegevoorstel was dusdanig complex, dat Groeneveld zelfs sprak van “balletje-balletje”: een illegaal gokspel op straat. Verder lezen

Nu is het moment! Algemene Beschouwingen GrienLinks 18 juli 2012

Op woensdag 18 juli 2012 pleitte Irona Groeneveld tijdens de behandeling van de kadernota (de opzet voor de begroting van 2013) voor het investeren in groene infrastructuur. Zij haalde de woorden aan van de voorzitter van het Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden: ‘De grutto is voor Fryslân wat de panda is voor de wereld. Wanneer we op landbouwgebied doorgaan met schaalvergroten, meer maaien, waterpeil verlagen, eentonige weiden vol met raaigras planten, zal de Kening fan de Greide, de grutto, uit Fryslân verdwijnen’. Irona Groeneveld: “Nu is het moment om het anders te doen. Nu kan het verschil worden gemaakt!” Lees hier de hele bijdrage van GrienLinks in eerste termijn: Algemene Beschouwingen en 1e termijn GrienLinks kadernota 2013 – deel 2