Open brief aan coalitiefracties over Wind

OPEN BRIEF
Heerenveen, 7 november 2011

inspraak Beste Collega-Statenleden van de PvdA, CDA en FNP,
Op 28 oktober 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân een besluit genomen over de windenergie. Dit besluit heeft alom tot verbijsterde en teleurgestelde reacties geleid. Niet alleen vanwege de inhoud (GS vallen voor het belangrijkste deel terug op het standpunt dat 3,5 jaar geleden al was ingenomen), maar ook vanwege het gevolgde besluitvormingsproces.

Over de windenergie lopen de politieke meningen uiteen. Dat is ook binnen de oppositie het geval. Waar we echter eensgezind in zijn is onze analyse en afwijzing van de gevolgde aanpak. U heeft er ervoor gekozen Fryslân Foar De Wyn een zeer belangrijke rol te geven in het in kaart brengen van maatschappelijk draagvlak voor de windenergie in onze provincie. Avond aan avond is met burgers en belanghebbenden intensief over dit onderwerp gediscussieerd, waarbij de emoties vaak hoog opliepen. Op alle betrokkenen heeft dit proces een zwaar beroep gedaan.
Op 6 oktober 2014 heeft Fryslân Foar de Wyn haar advies uitgebracht. GS hebben, zonder rekening te houden met het ingrijpende proces dat aan de basis van dit rapport ten grondslag heeft gelegen of inhoudelijke reflectie op het rapport zelf, een besluit genomen. Alle beloften en gewekte verwachtingen over het democratisch proces ten spijt. Met dit collegebesluit zijn we terug bij af en is alles voor niets geweest.Verder lezen

De FUMO – ‘in twongen houlik’ – moat nije begrutting meitsje

Drukwerk De FUMO moat in nije begrutting foar 2015 meitsje. Dat hawwe Provinsjale Steaten fan Fryslân op 22 oktober 2014 besletten. GrienLinks-steatelid Retze van der Honing is it iens mei dit beslút. Hy hat eins noait heil sjoen yn de FUMO, mar ja…

FUMO stiet foar ‘Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing’ en is ien fan de nije RUD’s, Ruimtelijke Uitvoeringsdiensten, foarme troch in troch it Ryk opleine fúzje fan miljeu-ôfdielingen fan gemeenten, provinsjes en wetterskippen. Doel: it bondeljen fan de goede krêften op it mêd fan fergunningferliening, tafersjoch en hanthavenjen fan romtlike en miljeufergunnings. Lykas by alle RUD’s is ek by de FUMO dus eins sprake fan in ‘twongen houlik’. De provinsje Fryslân is yn de FUMO de grutste dielnimmer fan dizze ‘mienskiplike regeling’. Verder lezen