GrienLinks: Oplossing voor stikstofprobleem PAS-melders is natuurherstel

Op 26 juni 2024 werd de Beleidsbrief Prioritering uitgifte stikstofruimte behandeld in de Statenvergadering. In de beleidsbrief wordt een beslisboom vastgesteld in welke volgorde de stikstofruimte toegekend zou kunnen worden. Doel is om ruimte te vinden om PAS-melders legaal te maken. Maar in de beleidsbrief wordt vastgesteld dat er op dit moment geen stikstofruimte te verdelen valt. Jochem Knol: “De enige oplossing is als de wiedeweerga wat te doen aan de natuur, voor de PAS-melders specifiek in Natura2000 gebieden.” Ook noemde hij de beleidsbrief daarom een ‘wassen neus’. De GrienLinks fractie stemde tegen de beleidsbrief.

Lees hier de hele spreektekst van Jochem Knol

Wat is een PAS-melder?

Debat
In het debat ging de discussie vooral over of het een juridisch probleem met de wetgeving is of een probleem met de natuur zelf. De partijen werden het niet eens.

PVV’er Harrie Graansma pleitte bijvoorbeeld voor een zogenaamd ‘generaal pardon’ voor alle PAS-melders. Op vragen van Jochem Knol of hij bij zijn landelijke fractie wil aandringen op ruimte maken door het terugdraaien van de 130 km regel naar 100 km zei Graansma: “Nee, we willen die hele flauwekul schrappen, die hele stikstofproblematiek is een papieren probleem dat ontstaan is door ons te conformeren aan Brusselse regels”. Hij zei ook te hopen dat na de Europese verkiezingen de wetgeving aangepast zou worden. Menno Brouwer meldde dat de landsadvocaat gemeld heeft dat een generaal pardon (juridisch) niet mogelijk is en vroeg of Graansma hiervan op de hoogte was. Graansma meende dat de uitspraak van de landsadvocaat teruggedraaid was, maar zou hier nog op terugkomen.

De BBB-fractie deed het voorstel om meer onderzoek te doen naar een (hogere) grens voor stikstofdepositie. In hun motie wordt gesteld dat met een verhoging van de grens van 0,005 mol/ha/jr naar 1 mol/ha/jr alle PAS-melders een vergunning kunnen krijgen. Jochem Knol: “U wilt weer een onderzoek doen. Dat moet dan weer in de wetgeving aangepast worden etc. En dan zitten de natuur en de PAS-melders weer drie, vier jaar onzekerheid. U doet niks, terwijl u met natuur verbeteren nú de PAS-melders kunt helpen.”

Twee voorstellen van GrienLinks en één toezegging
Jochem Knol: “Het gaat slecht met de natuur en steeds meer blijkt dat emissie en depositie van stikstof daar een belangrijke oorzaak van is. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan dat onvoldoende duidelijk is hoe de staat van de natuur in Natura2000 gebieden aantoonbaar verbeterd moet worden. GrienLinks vraagt daar al jaren om, maar zelfs na vijf jaar ligt er nog geen concreet plan. We vragen in een motie daarin snel inzicht te geven en vooral ook te beginnen. Als de staat van de natuur verbetert, kunnen bedrijven mogelijk weer geholpen worden en wie weet, valt er dan zelfs wat te prioriteren. Zolang we niet beginnen aan het herstel van de natuur is deze beleidsbrief een wassen neus en strooit alleen maar zout in de ogen van de betrokken bedrijven. Dat kan niet en hoort niet.” Ook diende hij een motie om bij de realisatie van de Kader Richtlijn Water opgaven door gezamenlijk opdrachtgeverschap het intern salderen van stikstofruimte mogelijk te maken, zonder dat dit in strijd is met het prioriteren van de vergunning verlening van PAS-melders. Beide moties werden door de gedeputeerde Matthijs de Vries ontraden. De Vries: “Het lijkt ons niet handig als we met een plan van aanpak moeten komen, we zijn al druk bezig met biodiversiteit, Natura 2000, natuur fase 2 en de plannen voor de 150 miljoen euro voor het FPLG. We willen wel een toezegging doen, namelijk in een technische briefing voor de Staten te laten weten wat we allemaal doen.” Daarop trok Jochem Knol de motie over de instandhoudingsdoelen weer in.

Geschiedenis van het PAS-dossier
Ook Menno Brouwer van de PvdD diende een motie in om te beginnen met natuurherstel, waardoor ook de PAS-melders een vergunning zouden kunnen krijgen. In de overwegingen daarvan staat de hele geschiedenis van de PAS-problematiek opgeschreven (voor de geïnteresseerden).

Stemming
De beleidsbrief zelf werd aangenomen met 32 stemmen voor en 10 tegen (GrienLinks, PvdA, D66 en PvdD).

De motie ‘ontschotten om gezamenlijke opgaven mogelijk te maken’ van GrienLinks (en anderen) werd niet aangenomen met 27 stemmen voor (BBB, CDA, CU, VVD, JA21, PVV, van Dijk) en 15 stemmen voor (Grienlinks, PvdA, SP, D66, PvdD, FNP, Jonker)

De motie ‘perspectief PAS-melders door alternatieven’ van de PvdD, SP en GrienLinks werd niet aangenomen met 27 stemmen tegen en 15 stemmen voor (PvdD, SP, GrienLinks, FNP, PvdA, Jonker)

De motie ‘generaal pardon voor PAS-melders’ van de PVV werd aangenomen met 31 stemmen voor en 11 tegen (PvdA, GrienLinks, D66, PvdD, Jonker).

De motie ‘wetenschappelijke onderbouwde ondergrens stikstof’ van de BBB werd aangenomen met 31 stemmen voor en 11 tegen (PvdA, GrienLinks, D66, PvdD, Jonker).

Zie hier voor de teksten van de moties en de livestream

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *