Fractie vraagt hulp bij landbouwnotitie

‘Startnotitie landbouw’ hebben we deze week vers van de pers binnen gekregen. Deze notitie wordt op 10 juni in de commissie LLW besproken en op 24 juni in PS vastgesteld.
We vragen jullie om steun bij de bespreking van deze notitie. Het blijkt steeds weer dat boeren op het snijvlak zitten (vaak een knellend snijvlak) van maatschappelijke problemen.Verder lezen

Laat Minister Cramer weten wat je vindt van het Nederlandse gentechbeleid

Laat Minister Cramer weten wat je vindt van het Nederlandse gentechbeleid
Het toelatingsbeleid voor gentechgewassen in Europa wordt op dit moment op de schop genomen. Frankrijk, dat nu voorzitter is van de EU, heeft het initiatief genomen om de werkwijze van de voedselveiligheidsorganisatie (EFSA) met betrekking tot hun beoordeling van lange termijnrisico’s gentech nog eens onder de loep te nemen.
Oproep naar Minister Cramer

Fryslân moat gentechfrei bliuwe.(vervolg)

Het ministerie van VROM heeft toestemming gegeven voor het toevoegen van twee extra locaties waarop de kleinschalige werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylose gehalte en met resistentie tegen de aardappelziekte Phytophthora infestans kunnen worden uitgevoerd.
De extra locaties zijn gelegen in de gemeenten Dongeradeel (in de omgeving van Dokkum) en Ferwerderadiel (in de omgeving van Marrum).
Tekst van dit besluit
Bezwaar maken tegen dit besluit

EU overweegt genteeltvrije regio’s
PARIJS – De EU overweegt om genteeltvrije regio’s toe te staan. Het huidige verbod op zulke zones moet nog eens goed worden bekeken, concludeerden ministers van Milieu van de 27 EU-landen vrijdag tijdens informeel beraad.

FNP, SP en GroenLinks hielden op donderdag 18 september 2008 een informatiebijeenkomst over gentechnologie in de Lawei.
Verslag van de bijeenkomst

aardappels.png

Ammoniak en boeren versus natuur

cows.jpgDe Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) is een wangedrocht, zei CDA-statenlid Geart Benedictus op 17 september in Provinciale Staten van Fryslân.
In die zin zijn CDA en GrienLinks het in Provinciale Staten met elkaar eens. Want de wet biedt geen oplossing voor het schoner maken en houden van de veehouderij en van de (kwetsbare en zeer kwetsbare) natuurgebieden.
Bovendien is de wet door de Raad van State als beschermingsmaatregel voor de natuurgebieden met het stempel Natura 2000 in maart 2008 naar het oud papier verwezen.

Maar voor het overige hebben CDA en GrienLinks in de provincie Fryslân zowel als in de Tweede Kamer heel verschillende visies:de provinciale CDA-fractie (met steun van VVD en FNP) vindt dat boeren zo weinig mogelijk de dupe moeten worden van milieubeleid. GrienLinks zegt omgekeerd, dat de natuur zo weinig mogelijk moet lijden onder de (intensieve) veehouderij.
Verder lezen

Uitnodiging tot discussie over het Europees landbouwbeleid

Minister Gerda Verburg nodigt ons uit om mee te praten over de richting van het Europees landbouwbeleid (GLB, het Gemeenschappelijk landbouwbeleid [wikipedia]). Ze vraagt ons ‘welke maatschappelijke waarden’ we terug willen zien in het Europees landbouwbeleid. Op de website van van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel zijn discussiepagina’s geopend waar we tot 10 september onze ideeën naar voren kunnen brengen. Op basis van de inhoud van de discussies zal tevens half augustus een enquête worden gestart.

Dit schrijft Minister Verburg:

Op 10 september ontvang ik EU Landbouwcommissaris mevrouw Fischer Boel. Bij haar bezoek aan Nederland zal ik haar de belangrijkste uitkomsten uit de gesprekken en uw bijdrage aan dit internetforum melden.

De thema’s voor de forumdiscussies zijn:

PERSBERICHT-Glastuinbouw: MER

Schriftelijke vragen van de statenfractie GL aan GS over de MER (Milieu Effect-Rapportage) voor de glastuinbouw

1. Hat it kolleezje it brief lêzen fan de Waadferiening, ‘Landschapsbeheer Friesland’ en de ‘Friese Milieu-federatie’ fan 12 april 2007, kenmerk 83-07/AdV, oangeande de ‘MER glastuinbouw’?
2. Kloppet it, dat it stânpunt fan it kolleezje oer de konseptnotysje MER is, sa’t de brieveskriuwers stelle, “om in dit stadium de maatschappelijke organisaties niet te consulteren, noch de conceptnotitie MER vrij te geven”?
3. Is it kolleezje it mei ús iens dat de ûntjouwings fan de lêste pear jier rjochtfeardigje, wól mei maatskiplike organisaasjes yn oerlis te gean oer de konseptnotysje MER en dy notysje wól iepenbier te meitsjen?
4. Sa net, wol it kolleezje yn syn andert de seis haadpunten fan de brieveskriuwers by lâns rinne?
5. Kin it kolleezje dan fuort ek de stân fan saken jaan oangeande de glêstúnbou yn relaasje ta de sâltwinning, it wetterbehear en it ûndersyk fan de Universiteit fan Wageningen nei it brûken fan ierdwaarmte yn it belang fan de glêstúnbou? (Sjoch bylage).
6. Is it kolleezje ree om de mooglikheden fan de ‘zonneterp’ foar Fryslân neier te ûndersykjen? (Sjoch de bylage fan de yn fraach 1 neamde brief).
7. Sa ja, kin it kolleezje dan oanjaan wannear’t we de resultaten fan sa’n ûndersyk ferwachtsje kinne? (Dy ‘zonneterp’ kin neffens ús enerzjybesparring, ynnovaasje én wurkgelegenheid meibringe).
8. Sa nee, wêrom wol it kolleezje sa’n ûndersyk net?