Politiek debat over windenergie in Fryslân: het lijkt de wind zelf wel…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Binnenkort starten de Friese Milieufederatie, stichting Hou Friesland Mooi en stichting Platform Duorsum Fryslân een inspraakprocedure over de (on-)mogelijkheden van het plaatsen van nieuwe windturbines in Fryslân.

Het debat in Fryslân over de windenergie is “sa hinne en wer as de wyn sels”, zou je kunnen zeggen. Daar zit een kern van waarheid in. Maar daar staat tegenover dat de Friese Staten – in meerderheid – ook een zekere vasthoudendheid aan de dag leggen, namelijk dat er een niet-fossiele keuze nodig is, dus een omzetting van de energieproductie en –consumptie van fossiel naar duurzaam, ook wel herwinbaar genoemd.

Een terugblik én de actuele stand van zaken vanuit het GrienLinks-oogpunt.
Verder lezen

Lokale windenergie met draagvlak: onmisbaar!

windmolen reduzumMaandagavond 4 maart heeft de Noordelijke Rekenkamer het rapport “Energie in beweging” gepresenteerd. De conclusies liegen er niet om: de energiedoelstelling is maar voor eenderde gerealiseerd. En: windenergie blijft nodig om de doelstelling te halen. Alleen door omwonenden mee te laten profiteren van windenergie, gaat dat lukken.

Voor GrienLinks komen deze conclusies niet als een verrassing. Al bij de vaststelling van de houtskoolschets windenergie pleitten wij voor het blijvend toestaan van dorpsmolens en andere kleinschalige initiatieven van windenergie. Grootschalige parken leveren veel Kilowatturen op, maar ook veel weerstand. Toch volhardt het College halsstarrig in het vasthouden aan drie zoekgebieden voor grootschalige windmolenparken en zet het de voet dwars bij kleinschalige initiatieven.Verder lezen

Radar contra windenergie

Net nu er een nieuwe techniek op komst lijkt te zijn om windturbines beter te benutten (1), dreigt het ministerie van Defensie windenergie in Nederland nagenoeg onmogelijk te maken. Dat blijkt althans uit twee artikelen in Trouw van maandag 16 april: ‘Windparken zitten radar in de weg’ (voorpagina) en ‘De radar heeft een hekel aan die draaiende wieken’ (pagina 9). ‘Defensie’ wil de straal van de ‘beschermingszone’ uitbreiden van de huidige 28 kilometer naar 75 kilometer! De statenfractie van GrienLinks maakt zich hier ernstig zorgen over en heeft daarom de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer gevraagd hier “in te duiken”, in de hoop dat het ergste nog kan worden voorkomen. In Fryslân moet 400 MW aan windenergie gerealiseerd worden, op 3 locaties. “wat ons betreft had dat zeker 600 MW mogen zijn” stelt Irona Groeneveld, Statenlid. “maar het lijkt er op dat zelfs die magere 400 MW niet gerealiseerd kan worden door de nieuwe maatregelen van Defensie. Dat geldt vast ook voor andere provincies. Het kabinet moet zich afvragen wat ze wil met duurzame energie.”

Verder lezen

Flexibele aanpak windenergie


De Friese Provinciale Staten zijn sterk verdeeld over windenergie. Over één ding zijn ze het overigens wél eens: het aantal windturbines op het vasteland moet omlaag. Dat kan ook, omdat de nieuwste types windturbines per stuk veel meer vermogen hebben dan de oudste. Op initiatief van GrienLinks is woensdag 16 februari 2011 in Provinciale Staten van Fryslân besloten dat in het nieuwe plan ‘Windstreek’ geen strikte methode wordt gehanteerd, als het gaat om de verhouding tussen het plaatsen van nieuwe windturbines en het saneren van oude. Er wordt gestreefd naar de verhouding 3 staat tot 1: bij elke 3 MW nieuwe windenergie 1 MW te saneren windenergievermogen. Hoe dat precies wordt geregeld is echter nog ongewis. Op voorstel van GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld zal hier flexibel mee worden omgegaan.
Verder lezen

Windenergie: economische activiteit?

windmolenWie zegt dat Friezen nuchtere mensen zijn, moet in deze provincie voor de aardigheid eens een debat bijwonen tussen voor- en tegenstanders van windenergie. Alle retorische debatteertrucs worden uit de kast gehaald om de politiek te overtuigen. Dat geldt in onze oren vooral voor de tegenstanders van windenergie, maar die zullen wellicht van voorstanders hetzelfde zeggen.

Toch ziet de GrienLinks-statenfractie het niet zitten om de hele provincie maar vol te zetten met grote windturbines. Toenmalig statenlid Theo van de Bles pleitte al voor ‘clustering’ op en bij bedrijventerreinen en langs spoor- en snelwegen en het opruimen van solitaire (alleenstaande) turbines. Irona Groeneveld heeft dit standpunt in de commissie Lân, Loft en Wetter herhaald, met de toevoeging: “Misschien moeten we windturbines als economische activiteit aanduiden?” Ze pleitte voor een onderzoek hiernaar.
Verder lezen