Wij hebben plek, laat vluchtelingen niet in de kou staan. Haal ze op!

GroenLinks raads- en statenleden uit Friesland roepen de staatssecretaris en kabinet op om vluchtelingen op te halen uit de mensonwaardige tentenkampen in Griekenland en Turkije: “Hoe kan het zijn dat we mensen laten creperen in de sneeuw en de kou en vasthouden aan regels en procedures? De menselijkheid sneeuwt letterlijk en figuurlijk onder. Haal ze op. Het kan gewoon! Wij hebben plek!

In Griekenland en Turkije leven vluchtelingen in tentenkampen, terwijl (in ieder geval) in Friesland de opvanglocaties voor vluchtelingen niet vol zijn”, zo stellen de volksvertegenwoordigers van GroenLinks. In Friesland is er bereidheid en draagvlak voor opvang, dat is gebleken tijdens de periode vorig jaar van crisis- en noodopvang.

Het COA is voorbereid op instroom van vluchtelingen en een deel van de opvang staat nu leeg. Er zitten vluchtelingen muurvast in de zogenaamde ‘Turkijedeal’. Deze mensen (waaronder veel kinderen) laten we nu wachten in barre omstandigheden in tentenkampen.

We roepen de ministerraad op om vluchtelingen die vast zitten in de ijskoude procedure van de Turkijedeal op te halen uit de tentenkampen. Niet afwachten, maar nu!”

Retze van der Honing (Statenfractie GrienLinks Fryslân)
Brigitta Scheepsma (GL Tytjerksteradiel)
Jan Atze Nicolai (PALGroenLinks Leeuwarden)
Elizabeth Hietkamp (PALGroenLinks Leeuwarden)
Matthijs Sikkes-van den Berge (GL De Fryske Marren)
Wim Kroon (GL Harlingen)
Gerda Koopmans (GL Ooststellingwerf)
Dirk van der Wal (Tytjerksteradiel)
Sipke van Belle (GL Ooststellingwerf)
Johan Harms (GL Menaldumadeel)
Gertrud van Leeuwen (GL Weststellingwerf)
Marlene Postma (Weststellingwerf)
Evert Stellingwerf ( PALGroenLinks Leeuwarden)
Gerrie Rozema (GL Heerenveen)
Angeline Kerver (GL SúdWest Fryslân)
Peter Kranendonk (GL SúdWest Fryslân)
Botte Ouderkerken (GL Franekeradeel)
Piet de Ruiter (GL Drachten/Smallingerland)
Rebecca Slijver (GL Dongeradeel)

Gerrit van der Meer sil wat oars dwaan

Nei fjirtjin jier fraksjemeiwurker foar GrienLinks west te hawwen, wurdt it foar my tiid wat oars te dwaan. Ik sil wer oan de stúdzje – kultuerwittenskippen oan de Open Universiteit – en pak in âlde útdaging opnij op: it skriuwen fan in biografy oer de Fryske dichter, skriuwer en psychoanalitikus dr. Lieuwe Hornstra (1908-1990). Ik bliuw – lykas de ôfrûne jierren – ek sjoernalist by ActiefMedia yn Burgum en dosint Frysk foar de Afûk.

Fractievoorzitter Retze van der Honing spreekt van een stoer besluit. “Soms is het tijd de bakens te verzetten. De kunst is om dat op het juiste moment te doen. Als je 24 provinciale begrotingen behandeld hebt, kan ik me voorstellen dat de uitdaging er wat af gaat en dat het tijd is nieuwe dingen te doen. Gerrit durft die stap te nemen. Het zal wel even wennen worden. Want zolang ik GrienLinks heb meegemaakt was Gerrit daar ook bij”. Namens de fractie en allen die daar bij betrokken zijn wenst hij Gerrit alle goeds toe voor de toekomt en veel plezier bij het schrijven van zijn boek en de studie. Lees hier verder Lees verder

Provinsjaal en ryksjild foar de Fryske omrop


GrienLinks hat gjin beswier tsjin it provinsjaal meibeteljen oan it wurk fan Omrop Fryslân, as dat ten goede komt oan de kwaliteit fan de programma’ er Fryslân. Dêrom hat GrienLinks-steatelid Retze van der Honing ynstimd mei in jierlikse subsydzje, mar net sûnder diskusje.
Retze van der Honing woe – lykas de kollega’s fan D66 en ChristenUnie – in tuskenevaluaasje yn 2018, sadat besjoen wurde kin hoe’t it jild bestege is en oft de omrop waar foar syn jild leveret. Dêrta tsjinnen dizze trije fraksjes in amendemint yn, dat lykwols fersmiten waar: 15 foar, 28 tsjin. Lees verder

Geen extra geld voor project Taalekspo

“Als je een extra taak krijgt, moet je daar ook voldoende geld voor krijgen”, zei Retze van der Honing over het voorstel van Gedeputeerde Staten om geen extra geld te geven aan Tresoar, het historisch en literair centrum in Leeuwarden. Zij zijn gevraagd als trekker voor het project ‘Taalekspo’ en vroegen aan de provincie extra geld (65.000 euro per jaar) om dit project uit te kunnen voeren. Een amendement in de Staten op 21 december 2016 van die strekking (van ChristenUnie, GrienLinks en D66) haalde het niet. Geen geld extra voor dit project dus. ‘Taalekspo’ is onderdeel van het project Lân fan Taal dat weer onderdeel is van het programma voor Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018

“Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân zijn verder inconsequent als het gaat om subsidie voor Tresoar”, zegt Retze van der Honing. Lees verder

GroenLinksers uit Friesland naar congres op 17 december 2016


Op zaterdag 17 december 2016 was een groep GroenLinksers uit Friesland naar Utrecht voor het congres. Met nog 3000 andere GroenLinksers. Vet gezellig! Ook zijn veel van de door de Friezen ingediende amendementen op het verkiezingsprogramma aangenomen. Vet goed! Op de foto’s o.a. Evert Stellingwerf (raadslid Leeuwarden) die pleit voor het aanpassen van het leenstelsel voor studenten en Jan Atze Nicolai (raadslid Leeuwarden) en Brigitta Scheepsma (raadslid Tytjerksteradiel) die pleiten voor een experiment met het basisinkomen. Op de andere foto’s het stemmen (zie je bekenden?), de wandelgangen, de toespraak van Jesse Klaver en de top van de lijst op het podium. En nu aan de campagne ! Kijk hier meer foto’s ! Lees verder

GrienLinks tegen hobbyjacht

“Het doden van dieren als recreatie, vinden wij zeer zeker niet gewenst. Daarom zijn wij tegen het toestaan van hobbyjacht. Het gaat dan om hazen, konijnen, fazanten, eenden en houtduiven. Waarom zou je zo’n dier doodschieten voor je eigen plezier?” Dat zei Retze van der Honing na de behandeling van het Boargerinisjatyf Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht in de Staten van 21 december 2016. Er werd gestemd over wel of niet agendering in de Staten van het burgerinitiatief. In het burgerinitiatief werd o.a. gevraagd om beperking van de jacht. Dat is niet de bevoegdheid van de provincie, die kan dat dus niet regelen. De minister van Economische Zaken wel. Daarom werd door de Staten besloten het burgerinitiatief door te sturen naar de minister.

Wel gaan enkele van de partijen (GL, SP, PvdA, PvdD, D66) uit de Staten het gesprek aan met de indieners van het burgerinitiatief. Retze van der Honing:” Er zijn wel mogelijkheden op provinciaal niveau om regels te stellen aan de zogenaamde ‘faunabeheerplannen’. In de wet staat niet voor niets dat de natuur intrinsieke waarde heeft. Dat betekent dat dieren en planten hun waarde hebben ook los van het nut dat ze voor ons als mens hebben. Wij gaan ons best doen om dit op de agenda van de Staten te krijgen.”

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

De provincie heeft (meer) verantwoordelijkheid gekregen voor de natuur in onze provincie. Vandaar dat in de Staten de Wet Natuurbescherming op de agenda stond op 23 november 2016.  Ook stond deelname aan het Windpark IJsselmeer op de agenda. Twee ‘groene’  onderwerpen, natuur en duurzame energie. Je zou zeggen: het leeft!

De politieke werkelijkheid is, eerlijk gezegd, wat weerbarstiger. Maar daarom wel zeer interessant en boeiend. Het komt er nu, meer dan ooit, op aan. We kunnen uw hulp goed gebruiken.

Reageren op onze inbreng of nieuwe ideeën inbrengen via mail, telefoon of ‘in het echt’  is zeer welkom. 

Retze van der Honing pleit voor Liesbeth van Tongeren hoog op kieslijst

Retze van der Honing (GL Friesland), Liesbeth van Tongeren (GL Tweede Kamer) en Wim Kroon (GL Harlingen) bij een werkbezoek over gas, zout, het Wad en de afvalverbrander in mei 2015

Retze van der Honing (GL Friesland), Liesbeth van Tongeren (GL Tweede Kamer) en Wim Kroon (GL Harlingen) bij een werkbezoek over gas, zout, het Wad en de afvalverbrander in mei 2015

Retze van der Honing spreekt zich uit voor Liesbeth van Tongeren hoog op de kieslijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017: “Liesbeth van Tongeren heeft zich in de afgelopen jaren een goed woordvoerder getoond op het gebied van gaswinning, zoutwinning, de afvalverbrander, het Wad, duurzame energie en milieu”.
De leden van GroenLinks kunnen vanaf 1 december online stemen over de kieslijst.
Lees verder