Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juni 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

Juni was een beetje druk. Ons Statenlid Retze van der Honing heeft op de achtergrond meegewerkt aan het aannemen van een nieuwe griffier, een nieuw bestuur van de Noordelijke Rekenkamer en aan de sollicitatieprocedure voor een nieuwe Commissaris van de Koning. Soms lopen zaken zo.

Daarnaast zochten we – samen met de Statenfracties van Groningen en Drenthe – de publiciteit over de gaswinning boven Schiermonnikoog en verscheen er een artikel over energiebesparing.Ook de afvalverbrander (en de handhaving van de milieuvergunning) blijft onze aandacht houden. En tenslotte onze inbreng in de Staten over de besteding van het provinciegeld.

We hopen dat u een mooie en goede zomer heeft en zien u weer terug in september.

Wie met ons mee wil denken,  is van harte welkom (ook eenmalig aanschuiven op een onderwerp waar u veel van weet is mogelijk). Bel of mail ons gerust!

De handhavingsfunctie van de provincie onbegrepen

retze-close2Retze van der Honing stelde REC mondelinge vragen – 22 juni 2016tijdens de Statenvergadering aan gedeputeerde Schrier of hij voortaan niet meer wilde meeschrijven aan brieven aan hemzelf. Schrier had meegeschreven aan een brief van de afvalverbrander (de REC in Harlingen) aan zichzelf over verbeteringen aan de afvalverbrander. Naar de opvatting van GrienLinks is het ontoelaatbaar dat een gedeputeerde die belast is met het onafhankelijk toezicht op en het handhaven van een milieuvergunning aan een onder zijn toezicht staand bedrijf meeschrijft aan een brief aan hemzelf. Dit leidt tot rolverwarring en een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. Schrier vond dat hij correct heeft gehandeld en zegde alleen toe ‘te proberen wat meer afstand te houden’. Hij benadrukte dat hij aan deze overleggroep bleef deelnemen. “Onbegrijpelijk”, zegt Retze van der Honing. “De handhavingsfunctie van de provincie wordt door de heer Schrier volgens ons niet begrepen”.

Lees verder

Politieke discussie over de kadernota 2017

hgsr_RetzeinStatenzaalRetze van der Honing maakte zich in zijn Bijdrage kadernota – GrienLinks 22 juni 2016 tijdens de behandeling van de Kadernota druk over natuur, weidevogels, biodiversiteit, de afvalverbrander en ook over de kwaliteit van het openbare bestuur. Bij een Kadernota zetten de partijen in de Staten hun beleidslijn uit voor het komende jaar.

Van der Honing was teleurgesteld in de kwaliteit van de Kadernota: “Het is meer een projectenlijstje, dan een politiek discussiedocument. Hiermee diskwalificeert Gedeputeerde Staten de functie van Provinciale Staten. Zo krijg je geen politiek debat, maar geldt het woord van de meerderheid (de coalitie dus).” Omrop Fryslan interviewde hem over het debat.

Daarnaast diende hij een document Ter uitvoering aangeboden al aangenomen moties- Kadernota 22 juni 2016 aan met drie moties die al in 2013 en 2015 in de Staten zijn aangenomen, maar nog niet zijn uitgevoerd.

Opnieuw verhoogde dioxine-uitstoot bij de REC

REC met Wad en Windmolen Opnieuw is een verhoogde dioxine-uitstoot vastgesteld bij de REC. Het zogenaamde ‘monsterkastje’ dat per maand een gemiddelde van de in die maand uitgestoten dioxine geeft, heeft in een periode van 23 maart tot 2 april 2016 een verhoogde uitstoot gemeten. . Volgens de FUMO en de Begeleidingsgroep is dat een licht verhoogde uitstoot ten opzichte van de jaarnorm en is de oorzaak de afstook van de oven in de genoemde meetperiode.

Retze van der Honing is verbijsterd. Hij vroeg onmiddellijk opheldering in een Brief aan gedeputeerde Schrier. “De FUMO zegt hier nu zelf dat het ‘normaal’ is dat er bij afstoken dioxine vrijkomt. Wij vinden dat niet normaal en zeer verontrustend. Want wat is er dan de afgelopen vijf jaar (35 keer op- en afstoken) aan dioxines vrijgekomen? Genoeg is genoeg! Is het nog verantwoord de REC door te laten functioneren? Wij willen weten wat gedeputeerde Schrier hiervan vindt en waarom hij de REC niet stillegt.” Lees verder

Gebruik NUON-geld voor échte energiebesparing

GrienLinks: “Te folle miljoenen nei praatsessy’s”

GrienLinks – artikel (nederlandstalig) – Maak écht werk van energiebesparing

Fryslân kin yn fyftjin oant tweintich jier ‘enerzjyneutraal’ wurde, teminsten wat de wenten en gebouwen oanbelanget. Dan moat der wol écht wat dien wurde oan enerzjybesparring. Dit yn tsjinstelling ta it tuike-tuike-belied fan it kolleezje fan Deputearre Steaten, mient GrienLinks. Retze van der Honing:”Brúk dat NUON-jild – ynstee foar al dy ‘praatklubkes’- foar échte enerzjybesparring!”

Oant 2025 wurdt der – by besteand belied – amper écht dien oan enerzjybesparring yn Fryslân. Dat skriuwe Deputearre Steaten yn de ‘beleidsbrief duurzame energie’. Dat moat oars, finet Retze van der Honing.

Lees verder

GroenLinks Statenfracties Friesland, Groningen en Drenthe tegen gaswinning boven Schiermonnikoog

schiermonnikoog De drie noordelijke Statenfracties van GroenLinks (Groningen, Drenthe, Friesland) roepen hun Colleges op gezamenlijk in verzet te komen tegen de beslissing van minister Kamp om proefboringen voor gas toe te staan boven Schiermonnikoog. De minister kon die beslissing nog op de valreep nemen want hij heeft de invoering van de mijnbouwwet, die hem dat onmogelijk zal maken, vertraagd. Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks Fryslan) , Hendri Meendering (Statenlid GroenLinks Groningen) en Hans Kuipers (fractievoorzitter GroenLinks Drenthe) vinden het besluit om deze gasboringen toe te staan onacceptabel.

Teken hier de petitie tegen de proefboringen boven Schiermonnikoog

“Gaswinning moet sowieso afgelopen zijn, zeker als het gaat om zo’n mooi, ongerept natuurgebied als Schiermonnikoog, gelegen in Natura 2000 gebied Waddenzee. Het wordt tijd de fixatie op aardgas los te laten en ons volledig te richten op duurzame energie”, aldus Retze van der Honing

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân mei 2016

Beste nieuwsbrieflezer,

De Statenvergadering van 25 mei 2016 stond bol van de financiële stukken. Best leuk, want er werd pittig gediscussieerd over (bijvoorbeeld) hoe je als politiek de controle houdt over de overheidsmiljoenen.
 
Daarnaast schreven we ook een stuk over thorium (een soort kernenergie) in de krant en waarom dat geen goed idee is. En we gaan actievoeren tegen de gaswinning in Fryslân op 28 mei in Oppenhuizen. Komt u ook?

Wie met ons mee wil denken over politieke zaken, is van harte welkom (ook eenmalig aanschuiven op een onderwerp waar u veel van weet is mogelijk). Bel of mail ons gerust!

Provinciale Staten kritisch over de milieudienst FUMO

DrukwerkProvinciale Staten van Fryslân sturen ‘een brief op poten ‘met pittige kritiek over de FUMO naar het algemeen bestuur van diezelfde FUMO. Die pittige brief is naar tevredenheid van GrienLinks. Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Wij hebben belang bij een pro-actieve milieudienst, want zo goed gaat het niet op het gebied van de handhaving. De provincie (FUMO dus) zou meer haar op de tanden kunnen kweken.” De brief is 25 mei 2016 vastgesteld, met instemming dus van GrienLinks. Lees verder