GrienLinks: Fryslân moet als laatste provincie zo snel mogelijk lid worden van het Klimaatverbond

Vandaag, vrijdag 21 september 2012, vindt de jaarbijeenkomst plaats van het Klimaatverbond, een netwerk van lagere overheden op het gebied van energie en duurzaamheid.

Er is een uitgebreid programma met inspirerende workshops en lezingen. GrienLinks bekeek de site van het klimaatverbond en kwam er achter dat Fryslân als enige provincie in Nederland nog geen lid is van het Klimaatverbond. Irona Groeneveld: “Dat is toch te gek voor een provincie die zichzelf koploper vindt op het gebied van energie en duurzaamheid. Zo’n netwerk is heel waardevol voor je eigen beleid; je hoort en leert nieuwe dingen, je deelt je eigen successen met anderen. Fryslân moet snel lid worden!”
Daarom stelt GrienLinks de volgende vragen aan het College:
Verder lezen

Overlast van ganzen: geen kogels maar witte klaver!

Vanmorgen ontvingen de statenfracties van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Fryslân een bord met ganzenvlees en een brief waarin ze oproepen iets te doen aan de ganzenoverlast, door middel van afschieten.
En dan kan je die ganzen ook opeten, stelt de vereniging: lekker, gezond en biologisch.
Nu kan ik me voorstellen dat ganzenvlees best lekker is. En de ganzen hebben, voordat ze uit de lucht worden geschoten, een vrij leven gehad. Kom daar maar eens om in de intensieve veehouderij. In die zin wijs ik een geschoten stuk ganzenvlees niet af, hoewel ik liever vegetarisch eet.
Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om de overlast van ganzen en hoe je die oplost. Wij gaan dan niet voor kogels, maar voor witte klaver.
Verder lezen

Niet meer intensieve landbouw, maar meer biologisch!

De voorzitter van Wageningen Universiteit dacht vorige week: onze universiteit kan wel wat publiciteit gebruiken, laat ik eens iets prikkelends zeggen. Dan kom ik er nog tussen in het media-geweld rond de verkiezingen.
En het is hem gelukt, maar of we daar nou zo blij mee moeten zijn…. Dijkhuizen stelt dat er meer intensive landbouw plaat moet vinden, want over een aantal jaren herbergt de wereld 9 miljard inwoners en die willen allemaal vlees en zuivel consumeren. Dat is duurzaam, want intensieve landbouw heeft de meeste opbrengst vergeleken met wat je er in stopt.
Het lijkt me dat Dijkhuizen de bevolkingsgroeicijfers wel tot zich heeft genomen, maar een aantal andere cijfers en ontwikkelingen in de wereld gemist heeft. Zoals de gevolgen van intensieve landbouw voor de bodemvruchtbaarheid en het dierenwelzijn.En het groeiend besef dat eerlijke duurzame thema’s als eerlijke handel en regionaal produceren de aandacht verdienen.
En hoezo moet iedereen vlees eten? Het is al zo lang duidelijk dat er roofbouw gepleegd wordt op de planeet doordat we soja moeten importeren om dieren vet te mesten voor consumptie. Wanneer we die gronden zouden kunnen gebruiken voor voedselproductie, wordt het probleem al een stuk kleiner.
En wanneer ook derde wereldlanden in staat gesteld worden hun eigen voedsel te produceren, krijgen we meer evenwicht.
Biologische landbouw gaat uit van duurzame principes; een gesloten kringloop op het bedrijf, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, dierenwelzijn. Daar word ik blij van. Doe mij daar maar meer van!
Irona Groeneveld

Een groen alternatief: een kwestie van politieke wil en politieke keuze

De moties die GrienLinks tijdens de behandeling van de Kadernota 2013 op 18 juli 2012 indiende zouden – als ze werden aangenomen – de begroting voor 2013 een groene richting induwen. Er zou geld gestoken worden in de ‘groene infrastructuur’, de aanleg van de EHS, het uitvoeren van het Griene Manifest (een overeenkomst tussen boeren en natuurorganisaties) en steun voor de pilot “De Kening fan de Greide” (het behoud van de grutto in Fryslân).Motie:Kening fan de greide

Het geld daarvoor zou gehaald worden uit de NUON gelden. Die NUON gelden worden nu door de meerderheid van de Staten gestoken in de gebiedsontwikkeling van de Centrale As, de N381 en Harlingen-Franeker. Irona Groeneveld: “Die gebiedsontwikkeling (herstel van natuur) is nodig door de aanleg van wegen. Wij kiezen er voor het budget van die gebiedsontwikkeling uit het budget van die wegen te halen. Leg de wegen maar soberder aan.” Lees hier de motie: NUONgeld gebiedsplannen

Irona meldde bij het stemmen over de moties aan de Statenleden: “Wij bieden jullie met deze moties een groen alternatief. Hiermee laten we zien dat het een kwestie is van politieke wil, van politieke keuze.” De moties werden niet aangenomen.

Irona Groeneveld na de vergadering: “De keuzes die de coalitie maakt zorgen er daarnaast voor dat ons vermogen opgemaakt wordt. Er is nu nog maar 0,8 miljoen NUON geld over. Terwijl er veel grote projecten zijn waar nog geen dekking voor is: University Campus, Fonds Schone Energie, depot Friese musea, Culturele Hoofdstad, Breedband, herstructurering bedrijventerreinen, etc. Dus het geld wordt én niet groen geïnvesteerd (want gestoken in de aanleg van wegen) én opgemaakt.”

Lees hier de tekst van de Algemene Beschouwingen van GrienLinks: Nu is het moment – algemene beschouwingen Grienlinks.

Nota natuur: GrienLinks wil van Fryslân dé weidevogelprovincie van Nederland maken

Politiek is soms best ingewikkeld: in het najaar van 2011 is er in Fryslân een Grien Manifest Fryslan 040711[1] vastgesteld in reactie op de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk, waar zowel de boeren als de natuurorganisaties hun handtekening onder hebben gezet. Een unicum, want boeren en natuurorganisaties zijn het niet gauw eens over het beheer van de natuur.

Op woensdag 27 juni 2012 bespraken de Staten de nieuwe nota Natuur waar die bezuinigingen van het Rijk in worden verwerkt. Gedeputeerde Staten stellen voor om niet voor het Griene Manifest (in de nota scenario 3) te kiezen, maar voor een ander scenario: Grien Fryslân (scenario 2). Het verschil: minder hectares voor de Ecologische Hoofdstructuur, geen aanzetten voor de ‘Natte As’, minder geld voor natuurbeheer. In het scenario van Grien Fryslan trekt Fryslan wel extra geld uit voor de natuur (8,5 miljoen plus 17 miljoen eenmalig geld), om de schade van de bezuinigingen van het Rijk enigszins te beperken.
GrienLinks heeft in de Staten gepleit voor samenhangend beleid. Irona Groeneveld: “Het moet anders. Landbouwbeleid moet goed zijn voor de natuur, voor het landschap en voor de weidvogels.” Groeneveld pleitte voor een nieuwe blik op natuurbeleid: “Fryslân wordt dé natuur- en weidevogelprovincie: daarvoor stimuleren wij boeren om weidevogelvriendelijk te boeren. Met hogere waterpeilen, gemengd gras, extensief, met uitgesteld maaien. Dat levert heel veel op.”
De Staten kozen voor scenario 2, aangevuld met een amendement van de PvdA (ondersteund door onder andere GrienLinks) voor een zg. scenario 2+ (= wel streven naar aanleg EHS en Natte As, maar nog geen geld voor uitvoering). Ook GrienLinks diende (succesvol) een aantal moties en een amendement in. Lees hier de Bijdrage Irona Groeneveld PS 27 juni 2012 nota natuur
Verder lezen

Polderhoofdkanaal nuttig voor recreatie én natuur


Het was een langdurige ‘worsteling’ voor de GrienLinks-fractie in de Friese Staten: voor of tegen het heropenen van het Polderhoofdkanaal stemmen? Uiteindelijk besloten Irona Groeneveld en Retze van der Honing voor te stemmen, omdat er niet alleen meer in recreatie, maar ook meer in natuur wordt geïnvesteerd. Daarover zijn goede afspraken gemaakt met de betrokken natuurorganisaties, zoals It Fryske Gea en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF).Verder lezen