Natuur: provincies aan het stuur of niet?

Gisteren waren Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe op bezoek bij de Eerste Kamer in Den Haag.
Hieronder de inleiding die Irona Groenveld daar hield over het natuurakkoord. Vetgedrukt één zin naschrift in verband met het gesloten akkoord in de Tweede Kamer.
Tekst van de inleiding:
Wat mooi dat ik, juist vanuit Fryslân, het mag hebben over het natuurakkoord. Fryslân, it moaiste lân fan d’ierde. Toen ik in 2003 op de lijst kwam voor Provinciale Staten, betoogde mijn partij dat we in Fryslân geen economische achterstand hadden, maar een economische voorsprong. Immers, onze natuur is ons kapitaal. Het wad is werelderfgoed, we zijn tot mooiste provincie van Nederland verkozen, we hebben ons waterrijke zuidwesten, de Friese Wouden in het Noorden, het veenweidegebied in het midden en zand en bos in het zuidoosten. U ziet, hier staat een trotse vertegenwoordiger van de Staten van Fryslân. Ondanks het in mijn ogen verschrikkelijke natuurakkoord. Zo, ik moest het even zeggen, maar dit is de enige partijpolitieke opmerking in mijn inleiding.Verder lezen

GrienLinks tevreden: nog voor de zomer actieplan vervuilde grond

Proviniale Staten spreken deze maand nog geen oordeel uit over het handelen van het college van GS, naar aanleiding van het zeer kritische rapport van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) over bodemsanering in Fryslân.

GrienLinks-statenlid Irona Groeneveld hield die mogelijkheid eerst nog open. “ik heb als statenlid mijn controlerende functie niet kunnen uitoefenen” stelt ze. ”En mensen vragen zich af: hoe is het mogelijk dat er locaties zijn met gevaar voor volksgezondheid en de provincie doet daar niks mee?”

Maar gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA, milieu) wist de statencommissie ervan te overtuigen dat zij het rapport van de NRK serieus neemt. Ze is al stevig aan de slag om de bodemsanering in Fryslân op orde te krijgen.

Yn it hert fan Terherne hawwe boargers mei in neimakke ja-knikker fersmoarge grûn opfallend oantsjutten.

» Lees de rest van het bericht in het Nederlands
» Lês it berjocht yn it Frysk
» Bijdrage van Irona Groeneveld (tekst en video) Verder lezen

Greidefûgelkompensaasje by Ljouwert is weismiten jild

Súdwestlik fan Ljouwert wurdt in soad boud. De rûnwei ‘Heak om Ljouwert’ wurdt oanlein, der komt in nij bedriuwsterrein – Newtonpark – en de nije wenwyk Wiarda stiet op priemmen. Foar dizze plannen geane grutte stikken greide ferlern, dêr’t it fanâlds optilde fan de fûgels, skriezen en ljippen foaral. Dy hektares moatte kompensearre wurde – sa stiet yn it Streekplan fan de Provinsje Fryslân. Dy stekt dêr miljoenen euro’s yn. Mar de kompensaasje bart op in wize, dat it foar de fûgels weismiten jild is.
Nederlandse versie van dit stuk.
Verder lezen

GrienLinks: Otter in Fryslân behouden

PERSBERICHT

GrienLinks: Otter in Fryslân behouden
Tien jaar geleden is de otter opnieuw geïntroduceerd in de Nederlandse natuur. Ook in Fryslân – waar anders – zijn de otters uitgezet. Nu al wordt de otter opnieuw bedreigd met uitsterven. Dat hebben de Stichting Das & Boom en het Otterstation woensdag geschreven in een brief aan de staatssecretaris van EL & I. GrienLinks vindt dat we er alles aan moeten doen om een levensvatbare populatie van dit mooie dier in Nederland te behouden. De otter hoort bij Nederland en speciaal bij Fryslân. Daarom heeft Statenlid Irona Groeneveld vragen gesteld aan het college. Groeneveld: “Ik wil dat rapport bespreken in PS en kijken wat wij als provincie kunnen doen om dat prachtige beest in Fryslân te kunnen houden. Het is te gek dat we eerst de otter opnieuw in Fryslân uitzetten en vervolgens laten verkommeren en uitsterven.”

De vragen van GrienLinks aan het College van GS:

Stichting Das en Boom stelt, dat de otter 10 jaar na introductie, opnieuw uit dreigt te sterven. De Stichting vraagt een aantal acties van de staatssecretaris, waaronder het bekend maken van een rapport van Alterra uit 2011 over dit onderwerp. De betreffende brief is bijgevoegd. De otter is in Fryslân uitgezet en daarmee het symbool geworden van de mooie schone Friese natuur. GrienLinks heeft in verband hiermee de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de otter behouden moet blijven voor Fryslân / Nederland?

2. a. Wilt u er bij de staatssecretaris op aandringen het rapport van Alterra over de otter zo snel mogelijk openbaar te maken?
b. Heeft u er zicht op hoeveel otters er op dit moment in Fryslân voorkomen, wat de stand van de populatie is en hoeveel otters er door verkeer omkomen?
c. Ben u bereid om de Friese Otterpopulatie te (laten) monitoren?

3. Bent u het met ons eens dat de provincie, gezien het nieuwe bestuursakkoord natuur, ook een verantwoordelijkheid heeft t.a.v. het in stand houden van soorten en het beheren van natuur?

4. Wilt u vanuit dat oogpunt het rapport van Alterra, samen met een collegevoorstel over de Friese aanpak van de otter en de gevolge van dit rapport voor te nemen maatregelen, aan PS aanbieden ter behandeling?

GRIENLINKS: laat liggen dat ei!

GRIENLINKS: laat liggen dat ei!
Fryslân heeft voor een aantal jaren ontheffing aangevraagd voor het rapen van kievitseieren. In Nederland is het rapen van kievitseieren verboden, behalve in Fryslân vanwege de culturele historie. Faunabeheer vecht de ontheffing ieder jaar aan, vanuit het argument dat de kievitstand gestaag achteruit loopt en het rapen van eieren de soort niet beschermt. De Raad van State heeft uitspraak gedaan en het beroep van Faunabeheer afgewezen. Dit jaar mogen er maximaal 6.000 eieren worden geraapt. De ontheffing loopt dit jaar echter af. Mogelijk zal de RvS het komende jaar de provincie adviseren een beperking aan te brengen in het aantal te rapen eieren of in de raapperiode.

GrienLinks Fryslân stelt voor alle eieren te laten liggen. Irona Groeneveld: De traditie van het eieren zoeken willen we respecteren, maar met het idee dat alle kleine beetjes helpen, stellen we voor om de kievitseieren gewoon te laten liggen. Bewijs dat het ei gevonden is kan ook op een andere, creatieve wijze worden gegeven.
    Wij dagen GS uit – en daarmee ook de eierzoekers – om naast het ‘eerste bewijs van een ei’ ook het ‘leukste bewijs van een ei’ te belonen met een prijs. Zet het ei op de foto van zijn meest voordelige kant, bijvoorbeeld. Zo dragen we – met behoud van een oude traditie – op een creatieve manier bij aan de bescherming van de kieviten. We besteden tenslotte ook heel veel geld aan het weidevogelbeheer.

Interview Omrop Fryslân – Irona Groeneveld audio

Hieronder:Irona Groeneveld geeft toelichting in video van Omrop Fryslân

‘Natuurakkoord’ voelt als dictaat

De Friese Provinciale Staten zijn tegen het ‘Natuurakkoord’ met de regering-Rutte,
maar zullen het wel uitvoeren. Dat was de uitkomst van de bespreking in de Friese Staten op 22 februari 2012.
Deze ‘overeenkomst’ betekent een bezuiniging op natuurbeleid met ongeveer zeventig (!) procent. Het ‘akkoord’ voelt daarom als een dictaat. Maar ja: de Tweede Kamer heeft er in meerderheid mee ingestemd.

Bovendien hebben de meeste provincies er ook mee ingestemd. Ze krijgen immers veel meer te zeggen over de natuur, maar dan wel voor slechts een kwart van het budget dat eerst beschikbaar was. Irona Groeneveld:
“Wij dienen af te zien van juridische procedures, terwijl de staatssecretaris ons dit door de strot duwt!” Daarom stelde zij, samen met de fracties van ChristenUnie en D66, voor in het besluit van Provinciale Staten nadrukkelijk op te nemen, dat de Friese Staten tegen het akkoord zijn, ook al voeren ze het wel uit. (Want juridische procedures duren lang, zijn duur en intussen staat uitvoering van het beleid stil).
Verder lezen