Nieuwsbrief nr. 47 GRIENLINKS statenfractie November 2008

Inhoud:

Nieuws van de fractie

Vragen en persberichten:

Vooruitblik:

Nieuws van het bestuur:

Nieuws van de afdelingen:

Beste nieuwsbrieflezer,

V.l.n.r. Irona Groeneveld, Gerrit van der Meer, Retze van der Honing, Sanne van Wees

Zoals je kunt zien zijn we weer op sterkte: Retze van der Honing is tijdelijk geïnstalleerd als Statenlid (zie verderop in de nieuwsbrief). En op 5 en 12 november maakte hij zijn eerste Statenvergaderingen mee. De 12e hebben we de begroting behandeld en dat was een hele interessante vergadering…..

Verder is er op 9 december een ALV in Drachten, uitnodiging volgt. Het thema is: voorbereiden op de verkiezingen, hoe is de stand van zaken bij de afdelingen?

Veel afdelingsbesturen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken, vond het landelijk bureau. Zij hebben het mogelijk gemaakt om op provinciaal niveau iemand aan te stellen (4 uur per week) om de GroenLinks besturen bij te staan met raad en daad. Zie verderop in de nieuwsbrief voor meer informatie.

Hartelijke Griene en Linkse groeten,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)
Ineke Verdoner, Kiki Schrier (bestuur)

Verder lezen

Een sprookjesboek gaat de inspraak in

Ontwerp 3e Waterhuishoudingsplan Fryslân

Sneekermeer-oenehofman.jpg

Sneekermeer-foto:Oene Hofman

Het ontwerp 3e Waterhuishoudingsplan Fryslân kan de inspraak in. Dat hebben Provinciale Staten (PS) op 5 november unaniem besloten. Het eerste half jaar van 2009 mag de Friese bevolking zich er over buigen. Dan wordt een reactienota geschreven, waarna eind 2009 Provinciale Staten het definitieve plan vaststellen.
Dat laatste was de reden voor de statenfractie van GrienLinks, met het ontwerp-plan in te stemmen. Ook al deugt het eigenlijk niet: inhoudelijk leunt het op twee tegenstrijdige basisbeginselen én er ontbreekt nog heel veel aan, vindt GrienLinks.Verder lezen

De miljoenen fleane oer tafel …. nei Iislân!

relaxen op Iislân De kredytkrisis giet ek oan Fryslân net foarby. It kin Fryslân sa’n trije miljoen euro kostje! Mar it hie mâler kinnen. Dat sit sa: it provinsjaal bestjoer wurket mei Grinslân en Drinte gear yn it SNN, Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Dy klub is net yn’t minst in subsydzjeferdieler fan ryks- en Europeeske subsydzje. Dat jild giet nei allerhanne projekten yn de trije noardlike provinsjes. Dêr giet dus hiel wat jild yn om. Mar net alles kin fuortdaliks útjûn wurde. Dat sadwaande hat it SNN 28 miljoen euro eigen fermogen. Mar mooglik minus ûngefear 9 miljoen, want dat wie deponearre by de Iislânske bank Icesave en is miskien ferdwûn. En omdat elke noardlike provinsje like folle yn dat fermogen stutsen hat, kin Fryslân dus ientredde fan dy 9 miljoen, 3 miljoen euro, miskien nea werom krije. Verder lezen

De begrotingsbehandeling: wat er aan vooraf ging

Verwarring
Woensdag 12 november stond in de Provinciale Staten de begroting op de agenda. Normaal is het voor de fracties in de Staten al veel werk, maar dit keer was de informatie die we nodig hadden om tot een goed oordeel te komen ook nog incompleet. En hoe! In april werden ons zo’n 13 nieuwe notities beloofd voor oktober. We wachten nog steeds op een aantal. En de belangrijkste daarvan is wel de ‘duurzaamheidsvisie’. Maar ook de ‘Agenda Economie’ en de nota ‘Internationale contacten’ zijn nog steeds niet beschikbaar. En juist op deze onderwerpen willen wij het college beoordelen. Op ‘groen’, op ‘sociaal’ en op ‘wereldburgerschap’. Want dit is precies wat de collegepartijen de Friezen hebben beloofd, een groen, sociaal Fryslân met wereldburgers. Dus we waren wat in verwarring: hoe kunnen we – zonder die informatie – de begroting beoordelen?Verder lezen

Retze van der Honing vervangt Theo van de Bles

irona-retze.jpg

Irona Groeneveld feliciteert Retze van der Honing na zijn installatie

Retze van der Honing werd op 5 november in de Staten geïnstalleerd als Statenlid. Hij gaat Theo van de Bles tijdelijk vervangen. Theo van de Bles is wegens persoonlijke omstandigheden enige tijd niet in staat het statenwerk uit te voeren. De kieswet geeft de gelegenheid om voor 16 weken een Statenlid tijdelijk aan te stellen. Retze is nummer 3 op de kieslijst van GrienLinks. Hij is raadslid geweest in de gemeenteraad van Heerenveen en wil met veel plezier de fractie van GrienLinks in de Staten versterken. Hij gaat in de Staten het woord voeren op onderwerpen uit de commissie Boarger en Mienskip, zoals de cultuurnota en het beleidskader jeugdzorg. Irona Groeneveld (fractievoorzitter) switcht naar de onderwerpen uit de commissie Lân, Loft en Wetter.
Meer foto’s:

CDA laat groene masker vallen

gp.pngOntmaskerd.
In de laatste weken is op verschillende manieren door het CDA actie ondernomen tegen groene organisaties. Het CDA pleit voor het stopzetten van donaties door o.a. de postcodeloterij aan natuur- en milieuorganisaties. Het CDA ondersteunde ook de motie uit Reimerswaal om de subsidies aan milieuorganisaties (die de mosselvisserij zouden belemmeren) stop te zetten. Hierdoor laat het CDA zien dat het ‘groene masker’, dat ze tijdens de verkiezingen op hebben gezet, versleten is.
Verder lezen