GrienLinks houdt vast aan schoon water doelen

waterlelie Tegen de zin van gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) heeft GrienLinks woensdag 16 december 2015 opgeroepen tot aanscherping van de ‘definitieve KRW-notitie’ van Gedeputeerde Staten van Fryslân. In die nota en ook in de bijbehorende ‘factsheets’ wordt gesteld dat de doelen voor schoon boezem- en grondwater eventueel bijgesteld kunnen worden (naar minder schoon water).
GrienLinks-statenlid Retze van der Honing vindt dit niet kunnen. “De provinsje en Wetterskip Fryslân moatte sa gau mooglik alle drege ûnderdielen fan de ‘Kaderrichtlijn Water’ oppakke en neat útstelle nei de jierren 2022 en dêrnei”, vindt Van der Honing.Verder lezen

Amendement GrienLinks Waterhuishoudingsplan en natuurorganisaties

Lage waterstand GrienLinks pleit voor meer weidevogelvriendelijke boeren, kringloopboeren, biologische boeren. Met andere woorden: voor boeren die op een andere – natuurvriendelijke – manier hun bedrijf runnen. Veel van de problemen op watergebied zouden hiermee kunnen worden opgelost. Als provincie (en Wetterskip) moeten we zorgen voor een grondwaterstand die zowel wonen, boeren als natuur mogelijk maakt, voor schoon oppervlaktewater en voor voldoende (maar niet te veel) water in Fryslan. Nou zijn er op al deze taken grote problemen. Verder lezen

GrienLinks-fracties doen oproep:“Veengrond behouden tegen bodemdaling en tegen CO-2 uitstoot”

SNEEK/LEEUWARDEN – De GrienLinks-fracties van de gemeente Súdwest Fryslân en van Provinciale Staten van Fryslân zullen zich blijven inzetten voor behoud van de veengronden in Fryslân. Dit ondanks de teleurstellende Veenweidevisie die de Friese Staten op 21 januari dit jaar hebben vastgesteld.veenweide
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
“Kinst der eins neat mei”, zegt Retze van der Honing van GrienLinks. Hij had het liefst gewild dat het college van Gedeputeerde Staten een nieuwe nota maakt en die weer ter goedkeuring voorlegt aan Provinciale Staten. Daarin zou behoud van de veengrond in Fryslân voorop moeten staan. In de aangenomen Veenweideivisie gaat het vooral om het afremmen van het teloor gaan van het veen. Symptoombestrijding dus. De grondverzakking in die gebieden zal doorgaan omdat aan het grondwaterbeheer te weinig gedaan wordt. En de CO-2 uitstoot door het ”verdampen” van het veen is jaarlijks net zo groot als de uitstoot van alle autoverkeer in Friesland! GrienLinks zal niettemin proberen die uitvoeringsnota aangescherpt te krijgen ten gunste van het behoud van en het voorkomen van de bijbehorende bodemdaling van de veengronden in Midden- en Súdwest Fryslân.

GroenLinks SWF heeft tijdens de commissievergadering van dinsdagavond 3 februari opgeroepen geen afwachtende rol te spelen. Súdwest-Fryslân moet ook zelf kiezen hoe en wat ze wil doen, samen met de provincie, om de voor deze gemeente zo bepalende veengronden te behouden. Wethouder Bakker heeft toegezegd binnen een maand met een stappenplan te komen. Verder lezen

GrienLinks wil meer ambitie voor schoon water

wetter
Schoon water (zowel het oppervlaktewater als het grondwater) is een taak van de provincie in samenwerking met het Wetterskip. Een belangrijke taak, want – bijvoorbeeld – uit het grondwater halen we ons drinkwater. Wat schoon water is, wordt aangegeven in de Kaderrichtlijn Water, een Europese richtlijn. De provincie moet aan de normen in deze richtlijn voldoen. Op 22 oktober 2014 bespraken de Statenleden tijdens de Statenvergadering de notitie Kaderrichtlijn Water 2016-2021. De GrienLinks-fractie stemde tegen deze notitie. Retze van der Honing: “It docht bliken dat de gehaltes glyfosaat, nitraat en fosfaat yn it wetter folle heger binne as de noarm. Dat komt troch de útspieling fan (keunst-)dong en it gebrûk fan bestridingsmiddels yn de lânbou. Ek ferdroeget de natuer noch altyd mear as dat wy wolle. De maatregels dy’t wy no nimme, binne nèt genôch. Wy freegje dêrom om in mear ambisjeuze opstelling om de fersmoarging fan it wetter en de ferdroeging fan de natuer tsjin te gean.” Verder lezen

Een nieuw Fries waterhuishoudingsplan – niet alleen omdat het moet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De provincie Fryslân werkt momenteel met het derde waterhuishoudingsplan, maar bereidt zich voor op het vierde. Daarvoor is een Startnotitie gemaakt. GrienLinks heeft daar woensdag 22 oktober 2014 mee ingestemd. Niet omdat we nu zo enthousiast zijn over de Startnotitie, maar in potentie geeft deze voldoende mogelijkheden voor verbetering van het beleid. GrienLinks vindt dat het waterbeheer meer rekening moet houden met de Friese natuur, desnoods enigszins ten koste van de landbouw en de scheepvaart. In de huidige situatie is het juist andersom: het waterbeheer is vooral afgestemd op landbouw en scheepvaart en gaat hier en daar ten koste van de natuur, met onder andere verdroging als resultaat.
Verder lezen