Sâltwinning ûnder it Waad: stipe fan Twadde Keamer foar GrienLinks

saltlyts.jpg De Twadde Keamer hat lêstendeis mei in moasje fan de Keamerleden Vos en Jacobi (PvdA) der foar soarge dat it NIOZ-ûndersyk nei de risiko’s fan boaiemdaling yn it Waad better ûndersocht wurde. Minister Kamp fan EZ hat dêrom it ferlienen fan in fergunning foar sâltwinning ûnder it Waad útsteld.
Dit beskôget GrienLinks as stipe foar it eigen stânpunt: sa lang ’t de risiko’s fan sâlt (en gas-)winnng ûnder de Waadsee net folslein dúdlik binne, dan dit foar Europa sa likernôch wichtichste natoergebiet net yn gefaar bringe.
Der spilet net allinne de ûnfoarspelberens fan de boaiemdaling, sa as gauris ûnderstreke is troch âld-NAM-meiwurker ir. Adriaan Houtenbos. Ek is der de ûnwissichheid fan de stiging fan de seespegel.

Verder lezen

Bodemdaling waddenzee

Onderstaand oud persbericht is weer actueel door de behandeling dinsdag j.l. door de Raad van State

* NAM houdt waarschuwend rapport over bodemdaling Waddenzee achter
* GrienLinks: de politiek heeft zich zand in de ogen laten strooien

Maandagavond in de uitzending van NOVA bleek dat de NAM over een rapport beschikt waarin staat dat de modellen over bodemdaling bij de gaswinning onder de Waddenzee toch niet zo betrouwbaar blijken.Verder lezen